Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ Κ.ΠΟΥΠΑΚΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στρασβούργο, 15 Δεκεμβρίου 2011

Η Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία στο επίκεντρο για μια κοινωνικά βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη,
παρέμβαση του Κ. Πουπάκη με σειρά τροπολογιών

Περισσότεροι από 165.000 ευρωπαίοι πολίτες πεθαίνουν κάθε χρόνο από ατυχήματα ή ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία και επτά εκατομμύρια τραυματίζονται, ενώ δεν είναι ακόμα δυνατό να εκτιμηθεί με ακρίβεια η σχέση και η συχνότητα των ατυχημάτων ή των ασθενειών με τις νέες μορφές εργασίας και τη χρήση νέων τεχνολογιών. Σε αυτό το πλαίσιο, ψηφίστηκε σήμερα με μεγάλη πλειοψηφία στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, η Έκθεση σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2007 - 2012 για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, με στόχο -μέσω της επανεξέτασης και αξιολόγησης των προτεραιοτήτων και των υιοθετούμενων πολιτικών- την εκπόνηση ουσιαστικών βελτιωτικών προτάσεων για το μέλλον της Στρατηγικής σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό και κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον. 

Στην Έκθεση επισημαίνεται η ανάγκη τόσο της βελτίωσης της εφαρμογής της υπάρχουσας νομοθεσίας με τη συνδρομή των κοινωνικών εταίρων, όσο και της ανάληψης δράσεων για την αντιμετώπιση του ζητήματος του «στρες» στην εργασία αλλά και των δυσχερειών που προκύπτουν στις υπεργολαβίες. Ταυτόχρονα προτείνεται η τροποποίηση της Οδηγίας για το χρόνο εργασίας, με σκοπό την αποφυγή των υπερβολικών ωρών απασχόλησης.

Στο τελικό κείμενο του ψηφίσματος ενσωματώθηκαν τροπολογίες του Ευρωβουλευτή Κ. Πουπάκη στην κατεύθυνση της ενδυνάμωσης της αποτελεσματικότητας των πολιτικών για την υγεία και την ασφάλεια μέσω, μεταξύ άλλων:
  • της ενίσχυσης της δυναμικής των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών-επιθεωρήσεων εργασίας και την απλοποίηση χρονοβόρων διαδικασιών με στόχο την αύξηση της συχνότητας και της αποτελεσματικότητας των ελέγχων,
  • της συνεχούς επικαιροποίησης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας με βάση τις έρευνες στην υγεία, τις εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες και τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες και
  • της διασφάλισης ότι η κρίση και η ύφεση δεν θα αποτελέσουν «άλλοθι» για την πλημμελή εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών πρόληψης επαγγελματικού κινδύνου.
 “Είναι αναφαίρετο δικαίωμα κάθε ανθρώπου να απασχολείται υπό αξιοπρεπείς συνθήκες, σε ένα χώρο εργασίας που πληρούνται οι προβλεπόμενοι όροι υγείας και ασφάλειας. Η διαφύλαξή τους αποτελεί κινητήριο μοχλό στην προσπάθεια ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας συμβάλλοντας καίρια στη διασφάλιση της βιωσιμότητας των Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης. Θα πρέπει να ενδυναμωθούν σημαντικά οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, να ξεπεραστούν χρονοβόρες γραφειοκρατικές ή αναποτελεσματικές διαδικασίες και να διαμορφωθεί μια νέα «κουλτούρα» σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, όπου η υγεία και ασφάλεια στην εργασία δεν θα αντιμετωπίζεται ως πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση αλλά ως αποφασιστικός παράγοντας ανάπτυξης και προαγωγής μιας κοινωνικά βιώσιμης οικονομικής ανάκαμψης. Οι πολιτικές υγείας και ασφάλειας στην εργασία βρίσκονται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών, σε ευθεία σχέση με επιστημονικές μελέτες και τεχνολογικές εξελίξεις, και όχι στο περιθώριο «προκρούστειων» αντιλήψεων και «ποσοτικοποιήσεων» που αγνοούν την εργασιακή πραγματικότητα όπως συμβαίνει στη χώρα μας”, δήλωσε σχετικά ο Κ. Πουπάκης.