Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015

Ενημέρωση Εκπροσώπου Εργαζομένων στο ΔΣ της ΕΥΔΑΠ - Νοέμβριος 2015

Εκπρόσωπος Εργαζομένων στο Δ.Σ. Ε.ΥΔ.Α.Π.
Αγγελάκης Μανώλης

Εκπρόσωπος Εργαζομένων στο Δ.Σ.
Αγγελάκης Μανώλης 6977 600052
email: magge@eydap.gr

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2015
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 
Στα πλαίσια της ενημέρωσης των συναδέλφων, σε σχέση με θέματα Διοικητικού Συμβουλίου παραθέτω ορισμένες από τις Αποφάσεις που έλαβε το Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ το τελευταίο διάστημα.
 
 • Απόφαση 18715/11.11.2015 – Υπογραφή ΣΣΕ
Το Δ.Σ. ενέκρινε την ΣΣΕ για τους εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ.  Η Σύμβαση υπεγράφη σε ένα δυσχερές οικονομικό περιβάλλον υπό τους περιορισμούς της νομοθεσίας όπως όλοι γνωρίζουμε, μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ομοσπονδίας και της Διοίκησης.  Η Σύμβαση έχει ισχύ τριών ετών και λήγει στις 9 Μαΐου 2018.  Η ΕΥΔΑΠ δεσμεύεται:
 •  Να διατηρήσει τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας αφενός και αφετέρου να μην προβεί σε καμία καταγγελία συμβάσεων εργασίας.
 • Να εξετάσει άμεσα το ζήτημα των νέων προσλήψεων τακτικού προσωπικού αμειβόμενου με τις εκάστοτε ισχύουσες ΕΣΣΕ για το υπόλοιπο τακτικό.
 • Τροποποιεί τον Κανονισμό Προσωπικού ως εξής : «Η μετάταξη υπαλλήλου είναι δυνατή ανεξαρτήτως του βαθμού στον οποίο βρίσκεται.» Ικανοποιείται  έτσι ένα αίτημα πολλών ετών που αφορούσε μεγάλο αριθμό συναδέλφων που πλέον καταλαμβάνουν τη θέση που δικαιούνται στην Εταιρεία, σύμφωνα με τα πραγματικά προσόντα τους.
 • Το οικονομικό βοήθημα που χορηγείται σε κάθε εργαζόμενο γονέα που έχει την επιμέλεια τέκνου με αναπηρία 67% και άνω χορηγείται χωρίς ηλικιακή ή άλλη προϋπόθεση και για τους γονείς που τα τέκνα τους έχουν αναπηρία 80% και άνω αυξάνεται στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ.
 • Οι εργαζόμενοι οι οποίοι αποδεδειγμένα είναι διορισμένοι δικαστικοί συμπαραστάτες συγγενούς τους μέχρι β’ βαθμό, ο οποίος τελεί σε καθεστώς πλήρους στερητικής δικαστικής συμπαράστασης, δικαιούνται μειωμένο ωράριο κατά μία (1) ώρα ημερησίως.
 • Κατά την ισχύ της ΣΣΕ η ΕΥΔΑΠ δεν θα προβεί αυτοβούλως σε οποιαδήποτε περικοπή στις αποδοχές των εργαζομένων.
 • Μετά τη λήξη του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής, το μισθολόγιο του προσωπικού επανέρχεται στο καθεστώς που ίσχυε κατά την 31.12.2009, συνυπολογιζομένων των μισθολογικών ωριμάνσεων (τριετιών).
 • Το χορηγούμενο άτοκο δάνειο αναπροσαρμόζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ.
 • Το σχολικό δάνειο αυξάνεται στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ.
 • Μετά τη λήξη της εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής και την επαναφορά του μισθολογίου στο καθεστώς της 31.12.2009, θα χορηγηθεί σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού ένα επιπλέον καταληκτικό μισθολογικό κλιμάκιο.
 • Ισχύουν οι όροι και διατάξεις όλων των προηγούμενων ΣΣΕ.
 • Επιπλέον στη συγκεκριμένη Σύμβαση, ισχύουν οι υπέρ των εργαζομένων εκδοθείσες Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ, οι σχετικές με τις πάσης φύσεως αποδοχές και παροχές προς τους εργαζόμενους καθώς και την υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη αυτών.
     Ισχύει πάντα η ρητή δήλωση της ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ ότι η εκ μέρους της υπογραφή της ΣΣΕ δεν συνιστά παραίτηση από το δικαίωμα προσβολής του νομοθετικού πλαισίου μονομερούς ρύθμισης αποδοχών των εργαζομένων και κάθε βασιζόμενης σε αυτό πράξης.
     Μετά και την υπογραφή της ΣΣΕ, η ευθύνη πλέον ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση, που θα πρέπει έστω και τώρα να τηρήσει τις προεκλογικές της δεσμεύσεις ώστε η χώρα να βγει το συντομότερο δυνατό από τα μνημόνια και με τη λήξη του μεσοπρόθεσμου να εφαρμοστεί ο σχετικός όρος της Σύμβασης που επαναφέρει το μισθολόγιο όλων στο καθεστώς που ίσχυε κατά την 31/12/2009.

            Στο πλαίσιο της συμφωνίας της νέας ΣΣΕ, το ΔΣ ενέκρινε επίσης τις παρακάτω Αποφάσεις:
 
 • Απόφαση 18739/11.11.2015 – Βρεφονηπιακοί σταθμοί
Το Δ.Σ. αποφάσισε την αύξηση της δαπάνης φύλαξης των παιδιών των εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ στου βρεφονηπιακούς σταθμούς έως του ποσού των διακοσίων εβδομήντα (270) € το μήνα για κάθε παιδί από τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους μέχρι τον Ιούλιο του επόμενου.  Η δαπάνη αυτή θα καταβάλλεται απευθείας στους βρεφονηπιακούς σταθμούς αφού προηγουμένως προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία Προσωπικού.
 
 • Απόφαση 18740/11.11.2015 – Εκμάθηση ξένης γλώσσας
Το Δ.Σ. ενέκρινε την κάλυψη μέρους της δαπάνης για την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας ανά παιδί εργαζομένου της ΕΥΔΑΠ ηλικίας από έξι (6) έως και δεκαοκτώ (18) ετών, μέχρι το ποσό των πεντακοσίων (500) € ετησίως.  Η τελική δαπάνη, όπως ορίζεται στον ισχύοντα πίνακα κλιμάκωσης, θα καταβληθεί μέσω μισθολογίου προσαυξημένη κατά 45%.
 
 • Απόφαση 18737/11.11.2015 – Διαδικασία χορήγησης εντόκων δανείων
Εγκρίθηκαν από το ΔΣ οι νέοι όροι χορήγησης των εντόκων δανείων προς τους εργαζόμενους, το ύψος των οποίων αυξάνεται ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας του εργαζόμενου στην Εταιρεία.

Τέλος το ΔΣ έλαβε και τις κάτωθι Αποφάσεις
 
 • Απόφαση 18738/11.11.2015 – Δωροεπιταγές Χριστουγέννων
Το ΔΣ ενέκρινε τη διάθεση του ποσού των 135.000 €, στην Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, που αφορά τη δαπάνη δώρων για τα παιδιά των εργαζομένων της Εταιρείας προκειμένου η ΕΥΑΕ να προβεί στην έκδοση δωροεπιταγών και στη διανομή τους.

 
 • Απόφαση 18706/14.10.2015 – Συνέχιση κοινωνικής πολιτικής της ΕΥΔΑΠ που απευθύνεται σε κοινωνικές ομάδες των πολυμελών οικογενειών και υπερηλίκων
 Το ΔΣ ενέκρινε τη συνέχιση της κοινωνικής πολιτικής της ΕΥΔΑΠ που απευθύνεται σε κοινωνικές ομάδες των πολυμελών οικογενειών και υπερηλίκων.   Οι εκπτώσεις που προβλέπονται αφορούν τρίτεκνες, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες με τρία παιδιά σε ποσοστό έκπτωσης από 10% έως και 60% σε λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης και υπερήλικες άνω των 75 ετών.
 
 • Απόφαση 18705/14.10.2015 – Πρόσληψη 175 ατόμων ως εποχικό προσωπικό
 Σύμφωνα με την Απόφαση αυτή, πρόκειται να προσληφθούν στην ΕΥΔΑΠ 175 άτομα με σύμβαση ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας και συγκεκριμένα 50 ΔΕ/Καταμετρητών, 25ΔΕ/Οδηγών και 100 ΥΕ/Εργατών.  Πάγια θέση μου είναι ότι η κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Εταιρείας θα επιλυθεί μόνο με την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού σύμφωνα με τον Κανονισμό Προσωπικού.

Για τις υπόλοιπες Αποφάσεις που έχουν ληφθεί κατά τις προηγούμενες συνεδριάσεις, θα ενημερωθείτε με νεότερη Ανακοίνωση μου.

Ομοσπονδία Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ 34ο Συνέδριο 19/11/2015


Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015

ΔΑΚΕ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ...ΣΣΕ 2015 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 18 Νοεμβρίου 2015

ΔΑΚΕ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Μεγάλη είναι η θλίψη μας για τον άδικο χαμό του αξιαγάπητου συναδέλφου Μιλτιάδη Δριμάλα. Τα θερμά συλλυπητήρια μας στους δικούς του. Με αφορμή το τραγικό αυτό περιστατικό τονίζουμε για άλλη μια φορά πως πάνω από όλα πρέπει να διατηρήσουμε την ανθρωπιά μας και να στεκόμαστε δίπλα στους συνανθρώπους μας, να αφουγκραζόμαστε τα προβλήματά τους και να τους στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις.
Οι συνάδελφοι Αλεξανδράκης και Ραντίτσας φυσικά δεν βρήκαν ούτε μισή λέξη να πουν για το χαμό του συναδέλφου μας. Στην ανακοίνωση που εξέδωσαν, εκτός από τα γνωστά ψεύδη και το δήθεν ενδιαφέρον τους για τους εργαζόμενους, εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την υπογραφή της ΣΣΕ στην οποία τελικά καταλήξαμε κι ενώ κινδυνεύαμε, όπως όλοι γνωρίζουν, να μείνουμε εκτεθειμένοι εξ αιτίας των ανεύθυνων και επιπόλαιων χειρισμών ορισμένων «συνδικαλιστών» και όσων είχαν την ατυχή έμπνευση να τους πιστέψουν έστω και προς στιγμή.
Ο κ. Αλεξανδράκης δεν δίστασε να επικαλεσθεί την καλή πρόθεση του Διευθύνοντος Συμβούλου να ικανοποιήσει αιτήματα της Αποχέτευσης αλλά σκοπίμως δεν αναφέρει ότι όταν αυτά τα αιτήματα τέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης ο ίδιος ο Διευθύνων απάντησε ότι δεν είναι δυνατόν η ΕΥΔΑΠ να υπογράψει όρους που δεν είναι σύμφωνοι με την νομοθεσία. Αυτή είναι η ανευθυνότητα του κ. Αλεξανδράκη που δεν δίστασε να ρισκάρει την υπογραφή της ΣΣΕ και το κύρος της ΕΥΔΑΠ προκειμένου να έχει την ευκαιρία να λαϊκίσει. Το μόνο που κατάφερε ήταν για άλλη μια φορά να εκθέσει το Σύλλογο Αποχέτευσης στα μάτια όλων.
Οι παραπάνω συνάδελφοι, το Μάρτιο του 2015 υποστήριζαν ότι είναι νωρίς να προχωρήσουμε σε υπογραφή γιατί είχαν την ελπίδα ότι η «αριστερή» κυβέρνηση θα ήταν πιο φιλεργατική. Αποδείχτηκε τελικά πόσο αντεργατική είναι η κυβέρνηση και πως στο συνδικαλισμό προχωράς με αγώνες κι όχι με φρούδες ελπίδες.
Η βάση της φετινής ΣΣΕ είναι αυτή του 2012 με τις προσθήκες ότι ικανοποιούνται σειρά αιτημάτων που παρέμεναν άλυτα επί πολλά χρόνια. Για παράδειγμα στην επαναφορά των μισθών μας στα επίπεδα του 2009 μετά τη λήξη του Μεσοπρόθεσμου, προστίθεται πλέον ο όρος ότι συμπεριλαμβάνονται αναδρομικά και οι μισθολογικές ωριμάνσεις που έχουν παγώσει. Επίσης εκτός ότι παραμένουν σε ισχύ όλες οι προηγούμενες ΣΣΕ, επιπλέον ισχύουν και όλες οι Αποφάσεις ΔΣ της ΕΥΔΑΠ που αφορούν σε παροχές προς τους εργαζομένους.
Επίσης λύθηκε το ζήτημα των μετατάξεων, αυξήθηκαν τα ποσά για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, ξένες γλώσσες κλπ, και παράλληλα αυξήθηκαν σημαντικά τα ποσά όλων των χορηγούμενων δανείων (έντοκο, άτοκο, σχολικό). Επίσης πολύ σημαντική είναι η χορήγηση ενός επιπλέον μισθολογικού βαθμού μετά τον καταληκτικό σε όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων.
Κι ενώ κατά γενική ομολογία, μέσα σε ένα ασφυκτικό πλαίσιο, η ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ, προσπάθησε και πέτυχε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, όπως φανερώνει η υπερψήφισή της από την μεγάλη πλειοψηφία του ΔΣ της ΟΜΕ αλλά και όπως αντιλαμβάνεται η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων, οι ίδιοι διαχωρίζουν τη θέση τους εκ των υστέρων και προσπαθούν να σπιλώσουν όσα θετικά συμπεριλαμβάνει. Το τραγελαφικό της υπόθεσης είναι πως οι ίδιοι άνθρωποι, το 2012 επαινούσαν τη ΣΣΕ και προπαγάνδιζαν την μεγάλη επιτυχία της αλλά τώρα που το καλό έγινε πολύ καλύτερο το καταδικάζουν.
Κι αφού σε όλο το κείμενο της ανακοίνωσής τους γράφουν όλες αυτές τις ανακρίβειες και τα ψέματα, προφανώς ευρισκόμενοι σε σύγχυση, τελικά καταλήγουν να παραδέχονται ότι η φετινή ΣΣΕ είναι επέκταση και κατά πολύ βελτιωμένη της Σύμβασης του 2012. Η συνολική συμπεριφορά τους χρήζει ψυχιατρικής ανάλυσης.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι μάλλον δεν έχουν διαβάσει τη νέα Συλλογική Σύμβαση. Φτάνουν μάλιστα στο σημείο να συγκρίνουν τη δύσκολη όντως συγκυρία του 2012 με τη σημερινή που κατ’ αυτούς είναι «θετική».
Σε ποιον κόσμο ζουν οι άνθρωποι; Μήπως οι ίδιοι δεν έχουν καταλάβει τις τραγικές συνέπειες του «αριστερού» μνημονίου, capital control, εξοντωτική υπερφορολόγηση από το πρώτο ευρώ, κατασχέσεις πρώτης κατοικίας, κόκκινα δάνεια, ακρίβεια, αυξήσεις ΦΠΑ, τις δραματικές μειώσεις μισθών και συντάξεων και αυξήσεις ορίων ηλικίας; Δεν έχουν αντιληφθεί τα νομοθετικά χτυπήματα που δέχεται καθημερινά ο κόσμος της μισθωτής εργασίας και ολόκληρη η κοινωνία από το τρίτο μνημόνιο; Όχι κύριοι, η ΟΜΕ δεν προσποιήθηκε διαπραγμάτευση όπως έκανε η συγκυβέρνηση επί 10 μήνες με ολέθρια για όλους μας αποτελέσματα. Η ΟΜΕ έκανε όντως διαπραγμάτευση και έφερε αποτελέσματα.
Το αντίθετο ισχύει για τη δικιά τους θητεία στο Προεδρείου του Συλλόγου Αποχέτευσης. Το έργο που έχουν να παρουσιάσουν οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι δεν είναι απλά μηδενικό είναι απολύτως αρνητικό. Κατάφεραν να απομονώσουν τον ιστορικό Σύλλογο Αποχέτευσης και να τον συρρικνώσουν με τη αντισυνδικαλιστική τους συμπεριφορά και ανευθυνότητα. Κανείς δεν ξεχνά τη δική τους «διαπραγματευτική ικανότητα» όταν το 2012 συναντήθηκαν με τον τότε Πρόεδρο της ΕΥΔΑΠ και ενημέρωσαν όλους ότι «οι εργαζόμενοι στην αποχέτευση γλίτωσαν τις μειώσεις» και τελικά η Αποχέτευση υπέστη τις μεγαλύτερες μειώσεις τότε. Μετά από αυτό το φιάσκο καμία κίνηση τους για το καλό των συναδέλφων, καμία επίλυση έστω ενός από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, καμία καταγγελτική ανακοίνωση από αυτές που μας είχαν συνηθίσει με άλλες διοικήσεις στο παρελθόν. Τώρα σιωπή. Έχουν πλέον γίνει ο περίγελος των διοικήσεων αλλά κυρίως των συναδέλφων.
Μέχρι πρόσφατα οι συνάδελφοι τους ψήφιζαν υπό το καθεστώς του φόβου και των εκβιασμών γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε, οι δύο «συνδικαλιστές» εκμεταλλεύονταν την καλή τους συνεργασία με τις εκάστοτε Διοικήσεις και έστησαν ένα μαγαζάκι εξυπηρετήσεων για λίγους. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που στην ανακοίνωσή τους ασχολούνται και επισήμως με το οργανόγραμμα της Εταιρείας. Αυτό τους απασχολεί.
Η Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ οφείλει να εξετάσει το ζήτημα άμεσα και να σπάσει το απόστημα ετών που έχουν δημιουργήσει οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Σύντομα θα δημοσιοποιήσουμε όλα τα στοιχεία και θα προβούμε σε επίσημες καταγγελίες.
Τους πήρε ο πόνος δήθεν, για τα ΜΑΠ και τα βυτιοφόρα αλλά τόσο καιρό δεν έχουν κάνει τίποτα παρά να στηρίζονται σε δήθεν «δεσμεύσεις».
Εμείς είμαστε που εισηγηθήκαμε στο ΔΣ την έναρξη κινητοποιήσεων άμεσα για τη διεκδίκηση και των ΜΑΠ και των βυτιοφόρων. Εμείς είμαστε που επί δύο χρόνια με συνεχείς παρεμβάσεις μας ζητάμε το άνοιγμα του πλυντηρίου στον Ακροκέραμο. Η ΔΑΚΕ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ σταθερά και υπεύθυνα αγωνίζεται για το καλό όλων των συναδέλφων, με ειλικρίνεια και ευθύτητα, χωρίς να κάνει κομματικές ή άλλες διακρίσεις.
Οι εποχές του παλαιοκομματικού συνδικαλισμού, του εμπαιγμού των εργαζομένων και του αποπροσανατολισμού για να κερδίσετε ψηφαλάκια, πέρασαν ανεπιστρεπτί. Το συνδικαλιστικό κίνημα δεν έχει χώρο για ανεύθυνους, καιροσκόπους. Οι εργαζόμενοι στην Aποχέτευση σας έχουν πλέον καταλάβει και αποδοκιμάζουν τις πρακτικές σας.
Είναι πια ευθύνη της πλειοψηφίας των συναδέλφων στην Αποχέτευση, που διακρίνονται για τη λογική και την κρίση τους, να βγούμε από την απομόνωση και το τέλμα που μας έχουν οδηγήσει και ενωμένοι να διεκδικήσουμε τα δικαιώματα μας, με αξιοπρέπεια.
ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΔΑΚΕ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015

Η ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ και οι εργαζόμενοι τιμούν τους αγωνιστές της εξέγερσης του Πολυτεχνείου

Δελτίο Τύπου

17 ΝΟΕΜΒΡΗ: ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ  ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
Η ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ και οι εργαζόμενοι τιμούν τους αγωνιστές της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και συμμετέχουν στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται για τον εορτασμό του.
Το μήνυμα του Πολυτεχνείου παραμένει διαχρονικό και επικαιροποιείται μπροστά στις δραματικές καταστάσεις βιώνει  σήμερα η χώρα, σε μια περίοδο που οι βάρβαρες αντεργατικές πολιτικές περιορίζουν βασικά εργασιακά δικαιώματα και κάθε έννοια κοινωνικής δικαιοσύνης.
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου δεν αποτελεί μόνον μέρα μνήμης και τιμής αλλά και ένα μήνυμα ελπίδας για την αποτελεσματικότητα που μπορούν να έχουν οι μαζικοί και ενωτικοί αγώνες.
Με υπευθυνότητα και κοινή προσπάθεια, μπορούμε να ανοίξουμε και πάλι τον δρόμο της αισιοδοξίας και της προοπτικής.
Καλούμε όλα τα Σωματεία μέλη της ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ και τους εργαζόμενους να παραβρεθούν τόσο στις εκδηλώσεις που θα γίνουν στα κτίρια Περισσού και Λαοδικείας στις 13:00  όσο και στις υπόλοιπες εκδηλώσεις του Πολυτεχνείου.
ΤΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΙΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΟΣΟ ΠΟΤΕ ΑΛΛΟΤΕ
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΕΚΔΗΚΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ  ΤΟ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Σινιώρης Γιώργος
Κιόσης Χρήστος

Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2015

Νέα τριετής συλλογική σύμβαση υπεγράφη στην ΕΥΔΑΠ

Στόχος εργαζομένων και διοίκησης ήταν και παραμένει η διασφάλιση της εργασιακής ειρήνης στην εταιρία, αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ. 
Παρακάτω εμφανίζονται τα links για τα σχετικά με την ανακοίνωση αρχεία
Σχετικό αρχείο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜ.Ε. – Ε.ΥΔ.Α.Π. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2015
Μετά από πολύμηνες και επίπονες διαπραγματεύσεις, διατηρώντας ζωντανό τον θεσμό των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων, η Ομοσπονδία Εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ κατέληξε στην υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας τριετούς διάρκειας με την Διοίκηση της Εταιρείας.  Λαμβάνοντας υπόψη την πολλή δύσκολη συγκυρία, το ασφυκτικό πλαίσιο και το γεγονός ότι η προηγούμενη  Συλλογική  Σύμβαση  Εργασίας  είχε  λήξει      από τις 9-5-2015, η ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ , διαχειρίστηκε με σύνεση το κρίσιμο αυτό θέμα και πέτυχε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους εργαζόμενους και την Εταιρεία.
Παρά το άκρως δυσμενές γενικό περιβάλλον, χωρίς υπερβολές, διασφαλίσαμε βασικά εργασιακά μας δικαιώματα. Άλλωστε η συγκεκριμένη είναι από τις πρώτες συμβάσεις που έχουν υπογραφεί τον τελευταίο χρόνο.
Η νέα Σ.Σ.Ε. δεν είναι η κατάληξη των προσπαθειών μας. Δεν εφησυχάζουμε. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε την αποκατάσταση όλων των αδικιών που επιβλήθηκαν με τις μνημονιακές πολιτικές των  τελευταίων 6 ετών και βρισκόμαστε σε πλήρη ετοιμότητα για να μην υλοποιηθούν τα σχέδια για το ξεπούλημα του φυσικού αγαθού που λέγεται νερό.
ΓΙΑ  ΤΗΝ ΟΜ.Ε. – Ε.ΥΔ.Α.Π.

Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας


Σινιώρης Γιώργος
Κιόσης Χρήστος

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2015

Ομιλία ΑΓΓΕΛΆΚΗ ΜΑΝΏΛΗ ΠΡΌΕΔΡΟΥ ΔΑΚΕ ΕΥΔΑΠ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Δ.Σ ΕΥΔΑΠ Στην Πανεργατική Απεργία 12 Νοέμβρη 2015

Ομιλία ΑΓΓΕΛΆΚΗ ΜΑΝΏΛΗ ΠΡΌΕΔΡΟΥ ΔΑΚΕ ΕΥΔΑΠ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Δ.Σ ΕΥΔΑΠ Στην Πανεργατική Απεργία 12 Νοέμβρη 2015Μαζική και αγωνιστική απάντηση........

video

ΜΑΖΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

 Μαζική και αγωνιστική απάντηση στη δογματική εμμονή της κυβέρνησης στις καταστροφικές και αδιέξοδες πολιτικές των μνημονίων, έδωσαν σήμερα χιλιάδες εργαζόμενοι που μετείχαν στην 24ωρη Γενική Απεργία και στο συλλαλητήριο των συνδικάτων στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Με βασικό σύνθημα «όλοι μαζί μπορούμε να αποτρέψουμε τα χειρότερα και να ανατρέψουμε τα προηγούμενα» εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, άνεργοι, νέες και νέοι διαδήλωσαν κατά της φτώχειας, της ανεργίας, της κατάργησης του κοινωνικού κράτους, της κρίσης και των ελλειμμάτων.
Οι διαδηλωτές μετά τις ομιλίες των συνδικαλιστικών εκπροσώπων στην πλατεία Κλαυθμώνος, πραγματοποίησαν πορεία στην βουλή όπου αντιπροσωπεία επέδωσε ψήφισμα διαμαρτυρίας.
Η ΓΣΕΕ μαζί με τους εργαζόμενους θα συνεχίσει τον αγώνα για την απόκρουση των καταστροφικών πολιτικών, θα συνεχίζει να αγωνίζεται έως ότου μπει οριστικό τέλος στα μνημονιακά μέτρα και στα κυβερνητικά νομοθετήματα που εξαθλίωσαν την Ελληνική κοινωνία.

Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2015

ΟΜ.Ε. – Ε.ΥΔ.Α.Π. 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΕΡΓΙΑ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Συναδέλφισσες-συνάδελφοι
          Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ εφαρμόζει με ζήλο και κατά γράμμα το τρίτο, επαχθέστερο και εγκληματικότερο μνημόνιο, υπερψηφίζοντας όλα τα προαπαιτούμενα ή όταν δεν μπορεί να τα ψηφίσει στη Βουλή επιβάλλοντας τα με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και Υπουργικές Αποφάσεις και διαιωνίζοντας έτσι την καταστροφική πολιτική που από τη θέση της αντιπολίτευσης καταδίκαζε. Στην καταστροφική της αυτή πορεία, αδιαφορεί για τα θύματα που αφήνει πίσω της ισοπεδώνοντας μισθούς, συντάξεις και κοινωνικό κράτος στοχοποιώντας άλλη μια φορά το μέσο Έλληνα πολίτη. Όχι μόνο δεν κατάργησαν τα μνημόνια «με ένα νόμο, ένα άρθρο» αλλά έβαλαν οριστικά ταφόπλακα σε κάθε προοπτική εξόδου από αυτά, λειτουργώντας σαν όχημα για την επιβολή μέτρων που ούτε η χειρότερη και πιο ακραία καπιταλιστική κυβέρνηση δεν θα διανοούταν ποτέ να περάσει.  Η πολιτική εξαπάτηση είναι πλέον ολοκάθαρη και απαιτεί δυναμική αντίδραση. 
          Η εφαρμογή των ακραίων μέτρων λιτότητας, της βίαιης αναδιανομής εισοδημάτων εις βάρος των μεσαίων και ασθενέστερων οικονομικά στρωμάτων, της δημοκρατικής υστέρησης που προκαλείται από την κατάλυση κάθε έννοιας δημοκρατίας και η αδιάλειπτη επιτροπεία της χώρας από τους δανειστές, που οι ίδιοι χωρίς ίχνος ντροπής παραδέχονται, ΔΕΝ πρόκειται να περάσουν.
          Σας ενημερώνουμε ότι κλιμάκιο της Ομοσπονδίας θα βρίσκεται στους παρακάτω χώρους εργασίας: Περισσός (Δευτέρα 9-11-2015) - Λαοδικείας (Τρίτη 10-11-2015) - Τεχνικό Πειραιά (Τετάρτη 11-11-2015). Σκοπός η ενημέρωση όλων των συναδέλφων τόσο για την απεργία της Πέμπτης όσο και για τις τελευταίες εξελίξεις στο ζήτημα της υπογραφής της νέας ΣΣΕ. Σημειώνουμε ότι την Παρασκευή 6-11-2015 συνεδρίασε το ΔΣ της ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ και ενέκρινε την νέα ΣΣΕ που προέκυψε μετά από διαπραγματεύσεις με την Διοίκηση κατά τους τελευταίους μήνες.
           Καλούμε όλους τους συναδέλφους σε μαζική συσπείρωση και αγώνα για την ίδια μας την επιβίωση!
     
Διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των οργανισμών και
επιχειρήσεων κοινωνικής ωφέλειας. 
Όχι στο ξεπούλημα των κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών.

Κατοχύρωση και διεύρυνση του 
δημόσιου-κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος.

Ανάκτηση των μισθολογικών μας δικαιωμάτων 
που μειώθηκαν σημαντικά από τα μνημόνια.

Καθιέρωση ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος.·       

Διασφάλιση της πρώτης κατοικίας από 
τους πλειστηριασμούς.    12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ

ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΠΟΥ ΑΞΙΖΟΥΜΕ

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ 11 Π.Μ.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜ.Ε. – Ε.ΥΔ.Α.Π.

Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Σινιώρης Γιώργος
Κιόσης Χρήστος


Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2015

Τα βρήκαν εργαζόμενοι και διοίκηση για τη συλλογική σύμβαση

Εργαζόμενοι και διοίκηση της ΕΥΔΑΠ συμφώνησαν σύμφωνα με πληροφορίες, για τη νέα τριετή συλλογική σύμβαση.  
Οι εργαζόμενοι και η διοίκηση στην  ΕΥΔΑΠ , κάνοντας αμοιβαίες υποχωρήσεις, βρήκαν τελικώς σύμφωνα με πληροφορίες, τη χρυσή τομή σχετικά με την 3ετή συλλογική σύμβαση.
Οπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, οι δύο πλευρές κατάφεραν να γεφυρώσουν τις διαφορές τους και να φτάσουν σε μία κοινή συνισταμένη για τη συλλογική σύμβαση. 
Και βεβαίως, σημειώνουν χαρακτηριστικά, η θετική αυτή εξέλιξη στην ΕΥΔΑΠ  μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα και για τις υπόλοιπες ΔΕΚΟ

 euro2day.gr

 Σε αυτά που αναφέρονται στο σχετικό δημοσίευμα το ορθό είναι ότι η σύμβαση θα υπογραφεί μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ λόγω της διαδικασίας που θα πρέπει να ακολουθηθεί για τυπικούς λόγους.
Η συμφωνία έχει επέλθει και μένουν τυπικά οι σχετικές αποφάσεις των Δ/Σ. των δύο εταίρων.
Θα υπάρξει η επίσημη ενημέρωση της ΟΜΕ/ΕΥΔΑΠ.

Ο BLOGGER

Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2015

ΓΣΕΕ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 24 ΩΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 12 ΝΟΕΜΒΡΗ

Η ΓΣΕΕ καλεί όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους ανέργους, τις νέες και τους νέους όλης της χώρας στην 24ωρη Γενική Απεργία την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, στο συλλαλητήριο των συνδικάτων στην Αθήνα στις 11.00π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος και στα κατά τόπους συλλαλητήρια των Εργατικών Κέντρων.
Η κυβέρνηση αθετώντας τις προεκλογικές της δεσμεύσεις συνεχίζει τις πολιτικές της τιμωρητικής λιτότητας, της φτώχειας και της εξαθλίωσης, εφαρμόζοντας ένα νέο σκληρό μνημόνιο με επαχθείς όρους, προχωρώντας σε νομοθετήματα που καταργούν κάθε παροχή και κοινωνική ασφάλεια.
Για τη ΓΣΕΕ η 24ωρη Γενική Απεργία και τα συλλαλητήρια στις 12 Νοέμβρη αποτελούν τη «μητέρα των μαχών» απέναντι στη νέα λαίλαπα μέτρων υποβάθμισης του επιπέδου διαβίωσης της Ελληνικής κοινωνίας.
Όλοι μαζί μπορούμε να αποτρέψουμε τα χειρότερα και να ανατρέψουμε τα προηγούμενα.
Όλοι και όλες μαζί αρκεί να το πιστέψουμε.

Αρκεί ο καθένας και η καθεμία από εμάς να επιλέξουμε τι είδους ασφάλεια θέλουμε.
Κοινωνική ασφάλεια ή ασφάλεια του καναπέ;

DIAKHRYKSH ATHINA
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2015

Η ΕΥΔΑΠ στηρίζει το Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια "ΦΛΟΓΑ"

Η ΕΥΔΑΠ στηρίζει το Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια "ΦΛΟΓΑ"


Το νερό είναι συνδεδεμένο με την κοινωνική αλληλεγγύη και τη θεμελιώδη αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των ανθρώπων, όπως προκύπτει και από τη χαρακτηριστική φράση «αυτός μου έδωσε ένα ποτήρι νερό».

Με αυτό το συνδυαστικό σκεπτικό, η ΕΥΔΑΠ επιδεικνύοντας έμπρακτα για μία ακόμη φορά την αυξημένη κοινωνική της ευαισθησία διεξάγει διαγωνισμό φωτογραφίας, με κεντρικό θέμα το νερό, δίνοντας έμφαση στην κοινωνική του διάσταση και καλεί το ευρύ κοινό να στηρίξει με τη συμμετοχή του το Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια "ΦΛΟΓΑ".

Η ΕΥΔΑΠ, μέσα από μία ειδική εφαρμογή στην επίσημη σελίδα της στο Facebook, καλεί το ευρύ κοινό να ανεβάσει μία φωτογραφία με το δικό του ποτήρι νερό με τα hashtags #sharewater και #eydap.

Η κάθε φωτογραφία αντιστοιχεί σε μία Ημέρα Παροχής Δωρεάν Νερού από την ΕΥΔΑΠ στο Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια "ΦΛΟΓΑ".

Η ΕΥΔΑΠ θα συνεχίσει να επιδεικνύει κοινωνική υπευθυνότητα μέσα από την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων, ανταποκρινόμενη άμεσα στις κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες των καταναλωτών της και της κοινωνίας γενικότερα.

ΕΥΔΑΠ… Πήγη Προσφοράς & Κοινωνικής Αλληλεγγυής!

Περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο διαδικτυακό τόπο

Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015

Στο τραπέζι και η παραχώρηση ΕΥΔΑΠ-ΕΥΑΘ

Του Δημήτρη Δελεβέγκου
Ένα πέπλο δημιουργικής ασάφειας πίσω από το οποίο υπάρχουν business και επαναμοίρασμα της τράπουλας υφαίνει η κυβέρνηση για την ιδιωτικοποίηση των εταιρειών ύδρευσης και αποχέτευσης Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Αυτό αναφέρουν παράγοντες της αγοράς στον απόηχο της επίσκεψης του Γάλλου προέδρου François Hollande στην Αθήνα ο οποίος συνοδευόταν από ανώτατα στελέχη γαλλικών κολοσσών, όπως Alstom, Vinci, BIC και Suez Environnement. Ωστόσο, εάν το πεδίο δραστηριότητας για τις πρώτες τρεις γαλλικές εταιρείες μοιάζει να είναι, ως ένα βαθμό, σαφές, δεν ισχύει το ίδιο για τη Suez Environnement που προσβλέπει στη συμμετοχή της στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ.
"Δεν πωλούνται τα νερά"
Και αυτό επειδή κυβερνητικοί κύκλοι διαβεβαιώνουν καταρχήν ότι τα νερά δεν πωλούνται, δηλαδή ότι άνω του 10% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ δεν πρόκειται να παραχωρηθεί σε ιδιώτες. Προς την κατεύθυνση αυτή, ενδεικτικό στοιχείο, που επισημαίνουν όσοι παρακολουθούν τις σχετικές εξελίξεις, είναι ότι ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος διεμήνυσε, μέσω της εφημερίδας Αυγή, του κομματικού εντύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ότι: "δεν μας ενδιαφέρει και δεν πουλάμε τα νερά. Είναι σαφές και καθαρό ότι δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση. Θα φανεί και στην ελληνογαλλική διακήρυξη που θα υπογραφεί".
Αφορμή για τη διατύπωση αυτή υπήρξαν τα όσα φέρεται να είπε σε Γάλλους δημοσιογράφους ο διευθυντής διεθνούς ανάπτυξης της Suez Environnement Eric Ghebali: "ενδιαφερόμαστε επενδυτικά για την ΕΥΑΘ και την ΕΥΔΑΠ". Ο ίδιος έχει δηλώσει σε γαλλικά μέσα ενημέρωσης ότι: "εμπιστευόμαστε την Ελλάδα και εκτιμούμε ότι θα μπορούσε η σημερινή συγκυρία να είναι κατάλληλη για επενδύσεις".
Το ΣτΕ και οι νέες business
Ωστόσο, η κυβέρνηση παρά την προφορική αντίθεσή της με τις αποκρατικοποιήσεις των δύο εταιρειών, γραπτώς έχει δεσμευθεί ότι τα δύο αυτά έργα θα προχωρήσουν. Ο λόγος για το επικυρωμένο από το ελληνικό και τα ευρωπαϊκά κοινοβούλια παράρτημα ("επιχειρησιακό σχέδιο αποκρατικοποιήσεων") που συνοδεύει την τρίτη δανειακή συμφωνία, σύμφωνα με το οποίο θα πωληθεί, σε πρώτη φάση, το 23% της ΕΥΑΘ και το 11% της ΕΥΔΑΠ. Ταυτόχρονα, το 74% και το 27% της βορειοελλαδίτικης εταιρείας και της ΕΥΔΑΠ, αντίστοιχα, έχουν μεταβιβαστεί στο ΤΑΙΠΕΔ.
Σε κάθε περίπτωση το "όχι" στην ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ, που προέκυψε από το δημοψήφισμα που έλαβε χώρα πέρυσι στη Θεσσαλονίκη με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, και παλαιότερη απόφαση του ΣτΕ βάσει της οποίας το Δημόσιο πρέπει να έχει την "ιδιοκτησία" του νερού, αποτελούν, κατά την κυβέρνηση, επαρκείς συνθήκες για να μην προχωρήσουν οι δύο ιδιωτικοποιήσεις.
"Στην περίπτωση της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ έχουμε απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας, έχει τελειώσει αυτή η ιστορία" σημείωσε, χθες, ο υπουργός Υποδομών Χρήστος Σπίρτζης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ1. Ταυτόχρονα, όμως, έσπευσε να σημειώσει ότι: "μπορεί να γίνουν συνεργασίες για την εξωστρέφεια και της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ με εταιρείες γαλλικές ή άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες στο εξωτερικό [...] Μπορεί να γίνουν συνεργασίες για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων".
Ο δρόμος, δηλαδή, για το plan b, που θα μπορούσε να πάρει τη θέση της αποκρατικοποίησης, φαίνεται να είναι στρωμένος. Και το σχέδιο βήτα, όπως έχει αποκαλύψει το Capital.gr, θα μπορούσε να είναι το εργαλείο της Σύμπραξης Δημόσιου με Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), όπου βασική αρχή" είναι ότι ο ιδιώτης διαχειρίζεται το δίκτυο ύδρευσης, ενώ η ιδιοκτησία του νερού ως φυσικού αγαθού παραμένει στο Δημόσιο.
Άλλωστε, η έλευση στην Αθήνα- συνοδεία των "διαμαντιών" του γαλλικού επιχειρείν- του Hollande, που, όπως δήλωσε ο κ. Τσίπρας, "ήταν ένα από τα πρόσωπα που έπεισαν τον πρωθυπουργό να αποδεχτεί τη δύσκολη συμφωνία" (και) σημειολογικά φανερώνει ότι οι συνθήκες ωρίμασαν για την υλοποίηση καινούργιων και περισσότερων ελληνογαλλικών business.
Για κάποιους πρόκειται για το επαναμοίρασμα της τράπουλας που επιδιώκει ο ΣΥΡΙΖΑ και στον τομέα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Στο πλαίσιο αυτό, εταιρείες, όπως η Τοξότης του Χρήστου Καλογρίτσα που συμμετέχει από κοινού με θυγατρική της Suez σε ελληνικό διαγωνισμό στον τομέα των απορριμμάτων, επιδιώκουν να εξασφαλίσουν μία θέση στο νέο τοπίο. Για ορισμένους, η προνομιακή σχέση που φέρεται να διατηρεί η συγκεκριμένη εταιρεία, με την αριστερή κυβέρνηση, θα μπορούσαν, έως ένα βαθμό, να εξασφαλίσουν το προβάδισμα στην εν λόγω κατασκευαστική ως προς τη διεκδίκηση νέων έργων.

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2015

Χρόνια πολλά Δημήτρη - Δήμητρα!!!

Χρόνια πολλά Δημήτρη!!! Χρόνια πολλά Δήμητρα!!!
 Να χαίρεστε όλοι οι εορτάζοντες και οι εορτάζουσες το υπέροχο όνομά σας και να έχετε ό,τι επιθυμείτε!!!