Δευτέρα, 13 Απριλίου 2015

(Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων


Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)»
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας «Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)» κατά την συνεδρίασή του της 3ης Απριλίου 2015, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας, Ωρωπού 156, Γαλάτσι, να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

Α.  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και Έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) της εταιρικής χρήσης 1.1.2014 έως 31.12.2014, της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της επ’ αυτών  Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρείας.

2. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, για την εταιρική χρήση 1.1.2014-31.12.2014.
3. Εκλογή μέχρι εννέα (9) Μελών του Δ.Σ. από τον Μέτοχο της πλειοψηφίας-Ελληνικό Δημόσιο.
4. Εκλογή Ανεξάρτητου Μέλους του Δ.Σ. για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.
5. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.
6. Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών χρήσης 2014 στους Μετόχους καθώς και καθορισμός των δικαιούχων μερίσματος και της ημερομηνίας έναρξης πληρωμής τους.
7. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών του Προέδρου Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας για το έτος 2014 και απολογιστικά για το χρονικό διάστημα από 1.1.2015 έως 30.4.2015 καθώς και προέγκριση αμοιβών του Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου για το χρονικό διάστημα από 1.5.2015 έως 30.6.2016.
8. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών και Γραμματέα Δ.Σ. και Μελών Επιτροπής Ελέγχου, για το έτος 2014 και απολογιστικά για το χρονικό διάστημα από 1.1.2015 έως 30.4.2015 καθώς και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεών τους για το χρονικό διάστημα από 1.5.2015 έως 30.6.2016.
9. Επιλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και έγκριση αμοιβής της, για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, την Έκθεση Επισκόπησης των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων και την χορήγηση Φορολογικού Πιστοποιητικού διαχειριστικής χρήσης 2015.
10. Διάφορες ανακοινώσεις.

Παρακάτω εμφανίζονται τα links για τα σχετικά με την ανακοίνωση αρχεία
Σχετικό αρχείο

Πολιτιστικό Κέντρο 27-30 Απριλίου οι αρχαιρεσίες

Την Τετάρτη 8 Απριλίου 2015 συνεδρίασε η Εφορευτική Επιτροπή με θέμα τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών  για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την επόμενη διετία .
Η Εφορευτική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε, η κατάθεση των υποψηφιοτήτων των συναδέλφων να γίνει μέχρι και τις 20 Απριλίου 2015 και ώρα 14.00 στο κτίριο της Λέσχης του ΠΚΕ.
Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν από Δευτέρα 27 Απριλίου 2015 έως και την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015, με το παρακάτω πρόγραμμα:
Οι ψηφοφόροι καλούνται να ψηφίσουν στο εκλογικό κέντρο της εργασίας τους, μπορούν όμως να επιλέξουν και οποιοδήποτε άλλο τους εξυπηρετεί.
Για την ψηφοφορία απαιτείται αστυνομική ταυτότητα ή υπηρεσιακή ταυτότητα ή βιβλιάριο ασθενείας.
Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Παρασκευή, 10 Απριλίου 2015

ΕΥΧΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΥΔΑΠ

Καλή Ανάσταση σε όλες και όλους με αγάπη υγεία και πλέον άπειρη υπομονή!

ΕΥΧΕΣ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ της ΟΜΕ/ΕΥΔΑΠ


ΔΑΚΕ Ι.Τ. ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ & ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ


ΕΥΧΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Δ.Σ. ΕΥΔΑΠ - ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΣΕΕ ΕΥΧΕΣ ΠΑΣΧΑ


ΕΚΑ - ΕΥΧΕΣ ΠΑΣΧΑ


ΔΑΚΕ ΕΚΑ - ΕΥΧΕΣ - ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ


ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ


Ευχές από τη Διεύθυνση Κτηριακών Ακίνητης Περιουσίας & Ενέργειας


ΕΥΧΕΤΗΡΙΑ ΚΑΡΤΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015

«Τη αγία και Μεγάλη Πέμπτη»

π. Ανδρέα Αγαθοκλέους
«Τη αγία και Μεγάλη Πέμπτη, οι τα πάντα καλώς διαταξάμενοι θείοι πατέρες», όρισαν να εορτάζουμε τα εξής:
1. τον ιερό νιπτήρα, δηλαδή το πλύσιμο των ποδιών των μαθητών από το Διδάσκαλό τους,
2. το Μυστικό Δείπνο, δηλαδή την παράδοση του Μυστηρίου της Θείας Λειτουργίας,
3. την προσευχή του Χριστού στη Γεθσημανή, που ως Αρχιερέας απηύθυνε στον ουράνιο Πατέρα, και
4. την προδοσία του Ιούδα.

Σ’ αυτά τα τέσσερα σημεία ψηλαφούμε την ταπεινωμένη, τη θυσιαστική, την προσφερόμενη και την προδομένη αγάπη. Το βράδυ εκείνο στα Ιεροσόλυμα, όπου ο κόσμος ησύχαζε στα σπίτια του, ο Ιησούς ως πρόσωπο κι ως αντιπρόσωπος της ανθρωπότητας δίνει την τελευταία μάχη με το μίσος, την εγκατάλειψη, τη μοναξιά, δηλαδή το θάνατο σε άλλη μορφή.
Το πλύσιμο των ποδιών, σύμφωνα με την Ιουδαϊκή συνήθεια, ώστε να «ανακληθούν» καθαροί. Ο Κύριος και διδάσκαλος, τιμητικά πλένει τα πόδια των μαθητών Του δείχνοντας συγχρόνως πως ο πρώτος, μέσα στην Εκκλησία Του, θα πρέπει να είναι «πάντων διάκονος». Η άλλη διάσταση της εξουσίας που δεν επιβάλλει το θέλημά της ούτε ζητά δουλική υποταγή. Από τότε και για πάντα ο «ιερός νιπτήρας» θα δείχνει τον αληθινό επίσκοπο ως «τύπον και τόπον Χριστού» και θα τον διακρίνει από τον κοσμικό άρχοντα.
Η παράδοση στην Εκκλησία του μεγάλου και φρικτού Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, κατά τη διάρκεια του Μυστικού Δείπνου, θα παραμένει εις αιώνας το σημείο της παρουσίας του ζώντος Θεού. Ο ίδιος γίνεται «βρώσις και πόσις» για να ζήσει ο κόσμος. Προσφέρει και προσφέρεται θυσία «υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας». Δε μας καλεί να γίνουμε καλοί και ηθικοί, εφαρμόζοντας τη διδασκαλία Του, όπως συμβαίνει με ιδρυτές θρησκειών και φιλοσοφιών. Μας προσκαλεί για να ενωθούμε μαζί Του υπαρξιακά, ουσιαστικά, τέλεια. «Λάβετε, φάγετε». «Πίετε εξ αυτού πάντες». Το σώμα και το αίμα του Θεανθρώπου «εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν την αιώνιον».
Το «περίλυπός εστι η ψυχή μου έως θανάτου», που λέει στον κήπο της Γεθσημανής, είναι ο πόνος της ψυχής που γίνεται πιο δυνατός από τον πόνο του σώματος, αγγίζοντας τα όρια του θανάτου. Πόνος από την εγκατάλειψη από τους αγαπημένους, πόνος από την αποτυχία, από την απογοήτευση, από τη μοναξιά. Ο τέλειος άνθρωπος Ιησούς Χριστός, έχοντας ψυχή και σώμα όπως εμάς, μπορεί να κατανοήσει κάθε άνθρωπο που πονεί ψυχικά, που συντρίβεται από τον πόνο των γεγονότων και των ανθρώπων. Κι ως Θεός μπορεί να συμπορευτεί και να συμπαρασταθεί.
Η προδοσία του Ιούδα, ενός εκλεκτού μαθητή, θα δείχνει το πόσο εύκολα μπορούμε να αρνηθούμε και να προδώσουμε τους ευεργέτες μας, αν στηριχτούμε στο λογισμό και στα πάθη μας.
Η Μεγάλη Πέμπτη μας φέρνει προ των Παθών του Κυρίου και μας ετοιμάζει για το «σήμερον κρεμμάται επί ξύλου». Εκεί, στο μέσον του ναού, η εσταυρωμένη αγάπη θα καλεί όλους μαζί και προσωπικά τον καθένα για ανταποκριθούμε στην πρόσκληση για σταυροαναστάσιμη πορεία ζωής.

Ευχές ΟΜΕ-ΕΥΔΑΠ