Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΥΔΑΠ (ΟΜΕ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Φώτο φίνις...

Νοικοκυρές ξεσπούν μπροστά στους βουλευτές! 'Οταν οι πολιτικοί ψωνίζουν στο super market μόνο με 50 ευρω!

'Οταν οι πολιτικοί ψωνίζουν στο super market μόνο με 50 ευρω!
Στην εκπομπή "Αυτοψία", είδαμε πολιτικούς να επισκέπτονται σούπερ μάρκετ μαζί με δύο καταναλώτριες. Ο Άδωνις Γεωργιάδης από τη Νέα Δημοκρατία, η Κατερίνα Μπατζελή από το ΠΑΣΟΚ, ο Παύλος Κοντογιαννίδης από τους Ανεξάρτητους Έλληνες και η Ιωάννα Κοντούλη από τους Οικολόγους Πράσινους και έκαναν Αυτοψία μαζί με τον Αντώνη Σρόιτερ.

'Οταν οι πολιτικοί ψωνίζουν στο super market μόνο με 50 ευρω!
Στην εκπομπή "Αυτοψία", είδαμε πολιτικούς να επισκέπτονται σούπερ μάρκετ μαζί με δύο καταναλώτριες. Ο Άδωνις Γεωργιάδης από τη Νέα Δημοκρατία, η Κατερίνα Μπατζελή από το ΠΑΣΟΚ, ο Παύλος Κοντογιαννίδης από τους Ανεξάρτητους Έλληνες και η Ιωάννα Κοντούλη από τους Οικολόγους Πράσινους και έκαναν Αυτοψία μαζί με τον Αντώνη Σρόιτερ.Στο επίκεντρο του τηλεοπτικού ενδιαφέροντος μπήκαν οι ...νοικοκυρές σε απόγνωση! Μάθαμε πόσο κοστίζουν τα ψώνια της εβδομάδας και ποιες είναι οι ανάγκες ενός νοικοκυριού!
ΔΕΙΤΕ αν οι πολιτικοί πήραν το μάθημά τους!

zappit.gr

Τετάρτη, 30 Μαΐου 2012

ψηφισε ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΥΔΑΠ


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΑ


ΕΥΔΑΠ: Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας «Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης» (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) κατά την συνεδρίασή του της 16ης Μαΐου 2012, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 12η Ιουνίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας, Ωρωπού 156, Γαλάτσι, να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (I.F.R.S) της εταιρικής χρήσης 1.1.2011 έως 31.12.2011, της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της επ’ αυτών Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρείας.

2. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, για την εταιρική χρήση 1.1.2011-31.12.2011.

3. Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών χρήσης 2011 στους Μετόχους και καθορισμός των δικαιούχων μερίσματος και της ημερομηνίας έναρξης πληρωμής τους.

4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών του Προέδρου Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας για το έτος 2011 και απολογιστικά για το χρονικό διάστημα από 1.1.2012 έως 30.6.2012 καθώς και προέγκριση αμοιβών τους για το χρονικό διάστημα από 1.7.2012 έως 31.12.2012.
5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών και Γραμματέα Δ.Σ. και Μελών Επιτροπής Ελέγχου, για το έτος 2011 και απολογιστικά για το χρονικό διάστημα από 1.1.2012 έως 30.6.2012 καθώς και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεών τους για το χρονικό διάστημα από 1.7.2012 έως 31.12.2012.

6. Επικύρωση εκλογής Μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Μέλους.

7. Επικύρωση εκλογής Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Μέλους.

8. Επιλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και έγκριση αμοιβής της, για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και την Έκθεση Επισκόπησης των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων διαχειριστικής χρήσης 2012.

9. Διάφορες ανακοινώσεις.

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως Μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας.

Ειδικότερα, η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 7η Ιουνίου 2012, ημέρα Πέμπτη (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης της 12ης Ιουνίου 2012. Σύμφωνα με το Νόμο έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του Μετόχου κατά την οικεία ημερομηνία καταγραφής.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε. ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία αυτής. Η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο την 8η Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή (λόγω του ότι η 9η Ιουνίου 2012 δεν είναι εργάσιμη).

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω Μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν άδειάς της.

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Γ. ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο Μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω Μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του Μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 8η Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της ( www.eydap.gr ) το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου, ενώ θα διατίθεται και από την Υπηρεσία Μετοχολογίου και Σχέσεων με Επενδυτές της Εταιρείας. Το έντυπο αυτό, προσηκόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το Μέτοχο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του Μετόχου, αποστέλλεται με fax (210-21.44.437) ή κατατίθεται στην Υπηρεσία Μετοχολογίου και Σχέσεων με Επενδυτές (Ωρωπού 156, Γαλάτσι), τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 8η Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή.

Δ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την Δευτέρα 28 Μαΐου 2012. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την Τετάρτη 30 Μαΐου 2012, ενώ ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( www.eydap.gr ), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των Μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την Τρίτη 5 Ιουνίου 2012.

3. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις Μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

4. Μετά από αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η προσκόμιση βεβαίωσης από την Ε.Χ.Α.Ε. ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση Ε.Χ.Α.Ε. και Εταιρείας.

Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα του άρθρου 27, παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eydap.gr στην ενότητα «Σχέσεις με Επενδυτές» και σε έγχαρτη μορφή στην Υπηρεσία Μετοχολογίου και Σχέσεων με Επενδυτές.

Για οποιαδήποτε πληροφορία τα τηλέφωνα επικοινωνίας της Υπηρεσίας Μετοχολογίου και Σχέσεων με Επενδυτές είναι: 210-21.44.400 και 210-21.44.401, υπεύθυνος κ. Γεώργιος Μπάρμπας.

CINE ΔΕΞΑΜΕΝΗ


Πολιτιστικός Σύλλογος ΕΥΔΑΠ-- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΕΚΔΡΟΜΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ   ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ.

Προγραμματίζουμε μονοήμερη εκδρομή για τις 9 Ιουνίου στην παραλία της Καλογριάς, και στο υπέροχο δάσος της Στροφυλιάς στην Αχαία. Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα.

29/05/2012 Τα καλύτερα των δελτίων

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ντοκουμέντο για τον εφιάλτη της δραχμής

Σε δραματικό φαύλο κύκλο θα βύθιζε τη χώρα η έξοδος από το ευρώ. Οι συνέπειες προβάλλουν ασύγκριτα πιο επώδυνες από αυτές που υφίστανται σήμερα η κοινωνία και η οικονομία. Μελέτη της Εθνικής Τράπεζας περιγράφει τον εφιάλτη από την έκρηξη της ανεργίας, την απογείωση του πληθωρισμού, την εκμηδένιση του λαϊκού εισοδήματος

Ντοκουμέντο για τον εφιάλτη της δραχμής
Δραματικές συνέπειες στην οικονομία και στο βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων θα επιφέρει μια πιθανή έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ, με την κοινωνία να προσπαθεί να επιβιώσει μέσα στους τριτοκοσμικούς δείκτες που είχε ξανά η χώρα πριν από πολλές δεκαετίες.
Σύμφωνα με ειδική μελέτη της Εθνικής Τράπεζας, η επιστροφή της Ελλάδας στη δραχμή θα οδηγούσε σε υποτίμηση του νέου νομίσματος κατά 65%, πτώση 22% στο ΑΕΠ της χώρας, θα έφερνε εκτόξευση της ανεργίας στο 34% και μείωση κατά του κεφαλήν εισοδήματος κατά 55%.
Παράλληλα, το κράτος θα εξαναγκαζόταν σε νομισματική χρηματοδότηση των αναγκών του, δημιουργώντας πληθωριστικό φαύλο κύκλο, με πληθωρισμό άνω του 30% αρχικά και ισχυρή ανοδική τάση στη συνέχεια που θα ακύρωνε το όποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα από την υποτίμηση.
Ντοκουμέντο για τον εφιάλτη της δραχμής
Το κακό, όμως, δεν θα σταματούσε εδώ, καθώς η δυσκολία πρόσβασης σε συνάλλαγμα θα έκανε τη χώρα να αθετήσει το μεγαλύτερο τμήμα των υποχρεώσεων προς τους δανειστές της από το εξωτερικό (325 δισ. ευρώ), με πρωτοφανείς δυσμενείς συνέπειες σε διακρατικό επίπεδο και στις συναλλαγές των ελληνικών επιχειρήσεων με το εξωτερικό.
Αποτέλεσμα όλων αυτών θα ήταν η σημαντική υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων και η δυσκολία πρόσβασης σε βασικά αγαθά και ειδικότερα σε καύσιμα, φάρμακα και αναγκαίες πρώτες ύλες.
Ντοκουμέντο για τον εφιάλτη της δραχμής
Ομως, όπως σημειώνει η τράπεζα, όλα αυτά τα δεινά θα συνέβαιναν στην περίπτωση μιας ομαλής μετάβασης στο νέο νόμισμα, ενώ οι επιπτώσεις θα είναι ακόμη πιο δυσμενείς εάν η χώρα οδηγηθεί σε άτακτη χρεοκοπία και έξοδο από το ευρώ.
Μια εξέλιξη που μπορεί να προσκληθεί ακόμα και «από ένα μεμονωμένο γεγονός ή άστοχο χειρισμό με αυτοεκπληρούμενη, οδυνηρή κατάληξη, ανεξαρτήτως της ισχυρής πολιτικής βούλησης περί του αντιθέτου», όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στη μελέτη.
Ντοκουμέντο για τον εφιάλτη της δραχμής
Η Εθνική Τράπεζα στην ειδική μελέτη της κάνει λόγο για ένα κρίσιμο δίλημμα με το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπη η χώρα, ενώ επισημαίνει μια συσσωρευμένη κοινωνική απογοήτευση και κόπωση που προήλθαν από την πρωτόγνωρη ύφεση και την ανεργία σε επίπεδα άνω του 20%.
Προβλέψεις - σοκ
Οπως υποστηρίζεται στην ανάλυση της τράπεζας, οι επιπτώσεις από μια πιθανή έξοδο θα ήταν πολλαπλάσιες από αυτές που βιώνουν σήμερα η οικονομία και η κοινωνία. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η υποτίμηση με ένα σενάριο εξόδου θα ήταν 65%, ενώ σήμερα η ονομαστική ισοτιμία (εσωτερική υποτίμηση) έχει μειωθεί κατά 19%.
Ντοκουμέντο για τον εφιάλτη της δραχμής
Στην ανεργία η έξοδος θα έφερνε ποσοστά της τάξης του 34% έναντι 24% σήμερα με την εφαρμογή του Προγράμματος, το δημόσιο χρέος από 148% του ΑΕΠ θα εκτοξευόταν στο 373% εάν φεύγαμε από το ευρώ, ενώ το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού θα ανέβαινε στο 12,2% από 5,5% με την εφαρμογή του Μνημονίου.
Τέλος, ο πληθωρισμός θα «έτρεχε» με ποσοστά των αρχών της δεκαετίας του '80, δηλαδή θα έφτανε σε επίπεδα 32%, από 0,9% που είναι σήμερα.
Υποστηρίζει, τέλος, ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι μας -με δεδομένα τα σύννεφα της ύφεσης που πυκνώνουν πάνω από την Ευρώπη- θα αντιμετώπιζαν με μεγαλύτερη ευελιξία μια βελτίωση του Προγράμματος.
Ντοκουμέντο για τον εφιάλτη της δραχμής
Οπως αναφέρεται στη μελέτη, η ευελιξία αυτή θα αφορούσε την επιμήκυνση του χρόνου προσαρμογής και την επιπρόσθετη χρηματοδότηση, συνδέοντας όμως τις αλλαγές με την εξασφάλιση μιας «αξιόπιστης πολιτικής δέσμευσης για αποφασιστική και συνεκτική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων».

Ανεργία
ΕΚΤΙΝΑΞΗ
Χωρίς εργασία 34%
Ντοκουμέντο για τον εφιάλτη της δραχμής
Δραματική χαρακτηρίζει την επίδραση που θα είχε στην ανεργία η πτώση της οικονομικής δραστηριότητας, ανεβάζοντας το εκτιμώμενο ποσοστό στο 34%, δηλαδή στο ένα τρίτο του εργατικού δυναμικού της χώρας. Οι κοινωνικές ομάδες που θα πλήττονταν περισσότερο θα ήταν οι πιο ευάλωτες και συγκεκριμένα οι νέοι, οι λιγότερο εξειδικευμένοι εργαζόμενοι και οι γυναίκες. Μια άλλη επίπτωση της εκτόξευσης της ανεργίας θα ήταν οι αυξημένες ανάγκες για κοινωνικές δαπάνες, δηλαδή για επιδόματα.
Πληθωρισμός
ΤΟ «ΤΕΡΑΣ»
Ατμός οι αυξήσεις
Επιστροφή του περίφημου «τέρατος του πληθωρισμού» θα έφερνε πιθανή έξοδος από το ευρώ. Ο πληθωρισμός θα εκτινασσόταν σε επίπεδα 30 με 35% που θα αναιρούσε το όποιο πλεονέκτημα θα είχαμε από την υποτίμηση στην ανταγωνιστικότητα. Και αυτό διότι οι πιέσεις για αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών θα οδηγούσαν σε ακόμη μεγαλύτερο πληθωρισμό. Στην ανάλυση αναφέρεται χαρακτηριστικά η περίοδος 1975-1994 όταν η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία είχε ανατιμηθεί συνολικά 12% εξαιτίας ενός μέσου πληθωρισμού της τάξης του 17%.
Δάνεια
ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ
Επιτόκια στα ύψη
Η δραματική επιδείνωση της ύφεσης και η αύξηση της ανεργίας εκτιμάται ότι θα ωθήσουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε επίπεδα άνω του 30% των χαρτοφυλακίων χορηγήσεων. Επιπλέον, τα επιτόκια των δανείων θα ανέβαιναν σε επίπεδα υψηλότερα του αναμενόμενου πληθωρισμού κατά 5 μονάδες, δηλαδή θα είχαμε επιτόκια δανεισμού της τάξης του 37%, με προφανείς επιπτώσεις στους δανειζόμενους αφού θα αδυνατούσαν να πληρώσουν τις δόσεις τους και θα οδηγούνταν σε κατασχέσεις.
Εισαγωγές - εξαγωγές
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ
Διπλό πρόβλημα
Η περιορισμένη πρόσβαση σε συνάλλαγμα θα είχε ως αποτέλεσμα τη δυσκολία προμηθειών των αναγκαίων εισαγόμενων πρώτων υλών που χρειάζονται οι επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό. Θα αναγκάζονταν να περιορίσουν την παραγωγή τους, ενώ το ίδιο πρόβλημα θα είχαν και οι επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων για εγχώρια κατανάλωση. Αλλά και οι εισαγωγικές επιχειρήσεις δεν θα μπορούσαν να προμηθευτούν προϊόντα, λόγω έλλειψης συναλλάγματος αλλά και αδυναμίας χρηματοδότησης.
Τουρισμός
ΑΚΡΙΒΕΣ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Πλήγμα η αβεβαιότητα
Προβλήματα θα είχε και ο τουριστικός κλάδος, ο κατεξοχήν αποδέκτης του οφέλους της υποτίμησης, αφού δεν θα απολάμβανε το σύνολο του πλεονεκτήματος του χαμηλού κόστους που θα είχε πλέον το τουριστικό προϊόν. Αυτό διότι ο συγκεκριμένος κλάδος είναι ευαίσθητος σε παράγοντες που συνδέονται με μεταφορικό κόστος και τιμές ενέργειας, που θα απορροφούσαν σημαντικό τμήμα του οφέλους από την υποτίμηση. Τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, ο κλάδος θα είχε να αντιμετωπίσει και το δραματικό πλήγμα από την αβεβαιότητα της χώρας στο εξωτερικό.
Εισόδημα
ΒΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Πτώση κατά 55%
Δραματική κάμψη θα υποστεί το κατά κεφαλήν εισόδημα του μέσου Ελληνα, καθώς θα πέσουμε από τα επίπεδα των 19.400 ευρώ, που είναι σήμερα το μέσο επίπεδο εισοδήματος, στα 8.700 ευρώ. Η πτώση θα είναι της τάξης του 55%, εξέλιξη που θα κατεβάσει την Ελλάδα πολλά σκαλιά σε σχέση με τη σημερινή πραγματικότητα και θα βρεθούμε κάτω ακόμα και από χώρες όπως η Κροατία, η Πολωνία και η Λετονία, ενώ θα είμαστε μία θέση πάνω από την Τουρκία.
Δ. Σ. ΚΑΝΕΛΛΗΣ

Εκτός στόχου ΔΝΤ και ΕΕ Ρίχνουν νερό στον μύλο της δραχμής
Στο στόχαστρο των ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης βρίσκεται για τα καλά η επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ, σε αντίθεση με την Κομισιόν που, όπως πάντα, όχι μόνο αποφεύγει να σχολιάσει, αλλά και… επαυξάνει.

Οι αντιδράσεις εκτός συνόρων είναι εντονότερες ακόμη και από αυτές που εκδηλώνονται στην Ελλάδα, καθώς όλοι – πλην ΔΝΤ και Βρυξελλών - αντιλαμβάνονται πως τέτοιες απαξιωτικές δηλώσεις ρίχνουν νερό στον μύλο της αποσταθεροποίησης – ειδικά ενόψει εκλογών.

Η συμπεριφορά της Λαγκάρντ αποδίδεται κατ’ άλλους σε σκοπιμότητα και κατ’ άλλους σε αλαζονεία, με τον γερμανικό Τύπο να καλεί Βερολίνο, Βρυξέλλες και Ουάσιγκτον να… το βουλώσουν!

Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Αμαντέου Αλταφάζ, αντί σχολίου, προτίμησε να εστιάσει και αυτός στην ανάγκη καταπολέμησης της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα, προσθέτοντας πως η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής αποτελεί βασικό στοιχείο του δεύτερου προγράμματος στήριξης της χώρας και σημειώνοντας πως οι ελληνικές αρχές, μαζί με την Ομάδα Δράσης της Κομισιόν εργάζονται στενά προς αυτό τον σκοπό – ομολογώντας με τον τρόπο αυτό και την δική τους αποτυχία.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η απάντησή του σε ερώτηση σχετικά με την επόμενη επίσκεψη της τρόικας στην Αθήνα, την οποία τοποθέτησε για το διάστημα μετά τις εκλογές της 17ης Ιουνίου.

Για επιλογή παραμονής της χώρας στο ευρώ μίλησε και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρμαν Βαν Ρομπάι από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στη Λευκωσία, αναφερόμενος στις επικείμενες εκλογές στην Ελλάδα.

Στο μεταξύ, απίθανο παραμένει το ενδεχόμενο αποχώρησης της Ελλάδας από την ευρωζώνη, σύμφωνα με το βασικό σενάριο του οίκου πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch. Όπως εξήγησε ο εκτελεστικός διευθυντής του οίκου, Τζον Όλερτ, σε περίπτωση που αυτή πραγματοποιείτο θα ασκούσε πίεση στο αξιόχρεο των άλλων χωρών της ευρωζώνης.

«Αν η Ελλάδα ήταν σε θέση να φύγει από το ευρώ, αυτό θα είχε κατά την άποψή μας συνέπειες για μία σειρά από αξιολογήσεις, έως το σημείο πολλές από αυτές να τεθούν υπό παρακολούθηση», δήλωσε ο Όλερτ στο πρακτορείο Dow Jones.

Όπως σημείωσε, η σπουδή ορισμένων υπερχρεωμένων χωρών της Ευρώπης να μειώσουν τις δημόσιες δαπάνες τους επιδείνωσε τα δημοσιονομικά τους προβλήματα.

«Σε πολλές περιπτώσεις, η λιτότητα αύξησε την πίεση στις πιστοληπτικές αξιολογήσεις. Αυτό που καθίσταται σαφές είναι ότι η λιτότητα από μόνη της δεν αποτελεί λύση, πρέπει να υπάρξει κάποιος προσανατολισμός στην ανάπτυξη, γιατί χωρίς ανάπτυξη είναι πραγματικά δύσκολο να μπουν τα πράγματα σε μία τροχιά», δήλωσε.

Συμπέρασμα: ΔΝΤ και ΕΕ όχι μόνο διέπραξαν σοβαρά λάθη, αλλά και αρνούνται να τα αναγνωρίσουν, συνεχίζοντας να τα επαναλαμβάνουν.

ΔΗΛΩΣΗ του Γεν.Γραμματέα της ΓΣΕΕ (29.05.2012)


Αθήνα, 29 Μαΐου 2012 

ΔΗΛΩΣΗ
του Γεν. Γραμματέα της ΓΣΕΕ κ. Νικ. ΚιουτσούκηΣτη συνάντηση των κοινωνικών εταίρων με το κλιμάκιο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ο Πρόεδρός του μας ανέλυσε τις γνωστές προτάσεις του, τις οποίες δεσμεύτηκε ότι θα θέσει υπό διαπραγμάτευση στην ΤΡΟΙΚΑ.

Ελπίζουμε το μήνυμα των εκλογών της 6ης Μαΐου να έχει ληφθεί και να έχει αναλυθεί από τα κόμματα και οι εκ των υστέρων προτάσεις τους να μην είναι ΕΥΧΟΛΟΓΙΑ εν όψει των νέων εκλογών, αλλά πραγματική πρόθεση ώστε να γίνουν πράξη μετά τις 16 Ιουνίου.

Σε κάθε περίπτωση οι προθέσεις αξιολογούνται και οι πράξεις κρίνονται και μάλιστα τόσο αυστηρά, όσο αυστηρά “ΚΟΥΡΕΨΑΝ” τις ζωές μας.
Η Ελλάδα και οι Έλληνες πολίτες θα έχουν μέλλον εάν διασφαλισθεί το ΠΑΡΟΝ τους, γιατί ως γνωστόν μέλλον χωρίς παρόν δεν υπάρχει!!!

Για μια ακόμη φορά τονίζουμε προς όλες τις κατευθύνσεις ότι λέμε ΝΑΙ στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, λέμε ΝΑΙ στο κοινό νόμισμα, ΟΧΙ όμως με κάθε κόστος, αλλά με όρους και προϋποθέσεις, ως ΙΣΟΤΙΜΑ ΜΕΛΗ και όχι ως “καμαριέρες” των Ευρωπαίων εταίρων μας!!!

Άλλωστε η ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ των μνημονιακών πολιτικών είναι ΤΡΑΓΙΚΗ και απαιτείται ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ αντιμετώπισης της κρίσης και όχι η λογική “βλέποντας και κάνοντας” που μέχρι σήμερα ακολουθήθηκε…

Οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι περιμένουν να αποκατασταθούν οι εις βάρος τους αδικίες που κατά κύριο λόγο, προσκλήθηκαν από τους γνωστούς πλέον κύκλους συνομιλητές της ΤΡΟΙΚΑ και των πάσης φύσεως συμφερόντων.

Περιμένουν να ορθώσει ανάστημα το πολιτικό σύστημα και να πει ΟΧΙ στα καταστροφικά σενάρια που κάποιοι κύκλοι απεργάζονται εντός και εκτός Ελλάδας!!!

Ουκ εάλω η ψυχή των Ελλήνων

Τρίτη, 29 Μαΐου 2012

Η ΝΔ για τον ΕΟΠΥΥ
 Κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας, αποτελούμενο από τους βουλευτές κυρίους Γεράσιμο Γιακουμάτο και Νίκο Νικολόπουλο, τον πρώην υφυπουργό Υγείας κ. Δημήτρη Βαρτζόπουλο και τους κυρίους Μανώλη Αγγελάκα, Τάκη Κοντό, Παναγιώτη Δουφεξή, Αντώνη Μπιρμπιλή, επισκέφθηκε τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ και ενημερώθηκε για τη λειτουργία του.
Μετά την επίσκεψη, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
«Εκρηκτική και επικίνδυνη είναι η κατάσταση στον ευαίσθητο χώρο της Υγείας. Η λειτουργία του ΕΟΠΥΥ θέτει σε κίνδυνο ακόμα και την ανθρώπινη ζωή, αλλά πάνω απ’ όλα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια εκατομμυρίων ασφαλισμένων.

Ο νεοσύστατος οργανισμός αδυνατεί να ανταποκριθεί στις στοιχειώδης υποχρεώσεις του.

Μόνο για το 2011, έχει συσσωρεύσει χρέη 3,6 δισ. € (1,7 δισ. € στον ιδιωτικό τομέα και 1,9 δισ. € στο ΕΣΥ).

Η πρόβλεψη που υπάρχει για το 2012 είναι ότι οι υποχρεώσεις του ΕΟΠΥΥ (προϋπολογισμός και χρέη) θα φτάσουν περίπου τα 8 δισ. €. Με την κρατική επιχορήγηση να καθυστερεί κατά 500 εκατ. €, ο προϋπολογισμός του για το 2012, ύψους 5 δισ. ευρώ δεν πρόκειται να καλυφθεί.

Τα χρέη στον ιδιωτικό τομέα έχουν οδηγήσει σε στάση πληρωμών, εδώ και πολλούς μήνες, ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, φαρμακεία. Με αποτέλεσμα απολύσεις και μεγάλη έλλειψη φαρμάκων, που αποβαίνει σε βάρος του Έλληνα ασφαλισμένου. Από τους 80.000 απασχολούμενους, ήδη, οι 50.000 έχουν στάση πληρωμών.

Αλλά και τα δημόσια νοσοκομεία αδυνατούν να πληρώσουν τους προμηθευτές τους, να καλύψουν τις εφημερίες των γιατρών και τα δεδουλευμένα του προσωπικού.

Είναι προφανές, ότι η εξυπηρέτηση αυτού του εσωτερικού χρέους είναι δυνατή μόνο μέσω της χρηματοδότησης της χώρας στο πλαίσιο της δανειακής σύμβασης.

Το πρόβλημα επιτείνεται από την εξυπηρέτηση μεγάλου αριθμού αλλοδαπών, οι οποίοι, ενώ δεν πληρώνουν ή πληρώνουν ελάχιστες εισφορές, απολαμβάνουν πλήρους υγειονομικής ασφάλισης.

Η Νέα Δημοκρατία έχει συγκροτημένο σχέδιο, προκειμένου να αποκαταστήσει την ομαλή λειτουργία του ΕΟΠΥΥ, προχωρώντας σε ουσιαστικές δομικές αλλαγές, αλλά και χρηματοδότηση, να διασφαλίσει τη βιωσιμότητά του και να καλύψει το εσωτερικό χρέος της χώρας με απόλυτη προτεραιότητα στον τομέα Υγείας».
 .enikos.gr

ΠΑΙΖΕΙ ΜΠΑΛΑ Ο ΜΕΙΜΑΡΑΚΗΣ

www.apospasma.gr
ΠΑΙΖΕΙ ΜΠΑΛΑ Ο ΜΕΙΜΑΡΑΚΗΣ
Κυρίαρχο ρόλο παίζει ο Βαγγέλης Μειμάρακης στις εκλογές της 17ης Ιουνίου, για την ΝΔ. Το έμπειρο στέλεχος αναδεικνύεται σε πρωτεργάτη των εκλογικών προετοιμασιών, ενώ δεν κρύβει σε συνομιλητές του τον προβληματισμό του για το αποτέλεσμα.
"Εχω δώσει πάρα πολλές εκλογικές μάχες, αλλά εκλογές σε τέτοιο ρευστό σκηνικό, δεν έχω ξανακάνει" σημειώνει με νόημα. Χθες ημερα απεργίας των ΜΜΕ ο κ.Μειμαράκης μάζεψε όλες τις γραμματείες του κόμματος και έδωσε εκλογικές οδηγίες. "Απαιτείται καθολική συμμετοχή" είπε στα στελέχη που ήταν παρόντα.

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ: «Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΠΛΗΓΜΑΤΑ»

www.apospasma.gr
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ: «Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΠΛΗΓΜΑΤΑ»
«Ενώ βρισκόμαστε, ήδη, στην έναρξη της περιόδου αιχμής για τον ελληνικό τουρισμό, τα στοιχεία δεν μαρτυρούν αιχμή, αλλά μεγάλα και κρίσιμα αδιέξοδα. Στις μειωμένες κρατήσεις, την αποχώρηση αεροπορικών εταιρειών, τον αποκλεισμό της χώρας από την αγορά κρουαζιέρας, εξαιτίας της μερικής μόνον άρσης του καμποτάζ και τη συνεχιζόμενη δυσφήμιση της χώρας σαν αναξιόπιστου προορισμού, ήρθε να προστεθεί ακόμα ένα πρόβλημα: Η αναστολή πληρωμών της ιταλικής εταιρείας τουρισμού (VERATOUR) προς ελληνικά ξενοδοχεία, με αιτιολογία την πολιτική και οικονομική ρευστότητα.
Δυστυχώς, όσοι μας έφεραν μέχρι σε αυτό το σημείο συνεχίζουν να «σφυρίζουν» αδιάφορα. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει τεράστιες ευθύνες για την απόλυτη ανυπαρξία τουριστικής πολιτικής την τελευταία διετία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, σε μια πρωτοφανή επίδειξη αλαζονείας απέναντι σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα της Ελληνικής Οικονομίας και στα ζητήματα του τουριστικού κλάδου, προσπερνάει αδιαφορώντας τις αρνητικές εξελίξεις και εγκλωβίζεται στο κομματικό του συμφέρον.
Η ανάπτυξη του τουρισμού, ειδικά στη συγκεκριμένη τόσο κρίσιμη συγκυρία, σημαίνει θέσεις εργασίας, εισόδημα και ελπίδες επιβίωσης για πολλές, αμιγώς τουριστικές περιοχές της χώρας. Είναι αδιανόητο πως κάποιοι, που κατά τα άλλα δηλώνουν πως νοιάζονται δήθεν για τον εργαζόμενο και για την ελληνική επιχείρηση, δεν το αντιλαμβάνονται.
Μπροστά στον κίνδυνο να πράξουν το ίδιο και άλλοι tour operators, όχι μόνο στην Ιταλία, αλλά και σε άλλες χώρες, είναι επιτακτική ανάγκη, στις 18 Ιουνίου η χώρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Να μπει τέλος στην πολιτική αβεβαιότητα, που κάνει τη χώρα μας λιγότερο αξιόπιστη και ανταγωνιστική. Ο τουρισμός και η οικονομία συνολικά δεν αντέχουν άλλα πλήγματα. Θα έπρεπε να το αντιλαμβανόμαστε όλοι και να πράττουμε ανάλογα».

ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

www.apospasma.gr
ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Δήλωση-παρέμβαση ενόψει των εκλογών της 17ης Ιουνίου αναμένεται να κάνει τις επόμενες μέρες ο πρώην πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής.
Με τη δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός θα αναφέρεται στην ανάγκη μιας υπεύθυνης ψήφου στις 17 Ιουνίου, μιας ψήφου που θα διασφαλίζει την ευρωπαϊκή πορεία και θέση της Ελλάδας και δεν θα απειλήσει με κλυδωνισμούς.
Φυσικά και με βάση τα παραπάνω θα ζητά την υπερψήφιση της Ν.Δ. και τη μέγιστη δυνατή συσπείρωση γύρω απ' το κάλεσμα της πανστρατιάς που  έχει κάνει ο Αντ. Σαμαράς.
Τι συζήτησε με τον Σαμαρά
Κατά τις ίδιες πληροφορίες μας, την παρέμβαση του Κ. Καραμανλή έχει ζητήσει ο ίδιος ο Αντ. Σαμαράς, ώστε αυτή η εικόνα της μέγιστης δυνατής συσπείρωσης που δείχνει η Ν.Δ. να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο.  Αυτή η παρέμβαση ίσως γίνει και αύριο.
Υπενθυμίζεται, ότι και στις εκλογές της 6ης Μαΐου ο Κ. Καραμανλής είχε κάνει δύο δηλώσεις στήριξης της Ν.Δ., ενώ είχε δώσει το παρόν και στις προεκλογικές συγκεντρώσεις σε Θεσσαλονίκη (όπου και εκλέγεται) και Αθήνα, κάτι που θα κάνει και ενόψει των νέων εκλογών.

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - συνάντηση εργασίας - χρώμιο και υπόγεια ύδατα Ασωπουύ - Τεχνικές και μέτρα αποκατάστασης

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας- Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, διοργανώνουν στις 31 Μαΐου 2012 Συνάντηση Εργασίας με θέμα...

«Πρόγραμμα LIFE+ Χρώμιο στα υπόγεια νερά της λεκάνης του Ασωπού: τεχνολογίες και μέτρα αποκατάστασης»

Στόχος της συνάντησης εργασίας είναι η ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και υπηρεσιακών παραγόντων για τις δράσεις και τα πρώτα αποτελέσματα του προγράμματος που έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση της παρουσίας ολικού και εξασθενούς χρωμίου στα υπόγεια νερά της λεκάνης απορροής του Ασωπού καθώς και την ανάπτυξη τεχνολογιών επεξεργασίας και τη διαμόρφωση μέτρων προστασίας του υπόγειου υδροφορέα. Στο πλαίσιο της συνάντησης θα γίνει σύντομη παρουσίαση των δράσεων του προγράμματος από εκπροσώπους των εταίρων που συμμετέχουν στο έργο, ενώ τέλος θα ακολουθήσει ανοικτή συζήτηση όπου όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να εκφράσουν δημόσια τις απόψεις τους και να υποβάλουν τις προτάσεις τους.

Στη συνάντηση εργασίας θα παραστεί και ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κλέαρχος Περγαντάς.

Αίθουσα Συνεδριάσεων Διοικητηρίου Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας
Φίλωνος 31-35, Λιβαδειά
Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012
Ώρα: 11:00-14:30

Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΟΚ (VIDEO)

"Είναι αυτονόητο ότι με την ένταξή μας θα συνδέσουμε οικονομικά και πολιτικά το μέλλον μας με την ενωμένη Ευρώπη" είπε πει ο Εθνάρχης στο κλείσιμο της ομιλίας του, με την οποία ανακοίνωνε πως Eλλαδα κια Ευρώπη έχουν κοινή μοίρα..
Ήταν σαν σήμερα, 28 Μαϊου του 1979, όπου υπογράφεται στο Ζάππειο Μέγαρο η Πράξη Προσχώρησης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.
Το ελληνικό Κοινοβούλιο κύρωσε τη συμφωνία στις 28 Ιουνίου του 1979. Ήταν τότε που η Ευρώπη γυρνούσε στις ρίζες της και η Ελλάδα έπαιρνε την θέση που είχε ορίσει η ίδια η ιστορία. Ήταν η εποχή που ο καγεκλάριος της Γερμανίας στεκόταν με σεβασμό στον Έλληνα Ηγέτη και το κοινό αίσθημα βρισκόταν σε πλήρη ταύτιση με την πολιτική και πολιτειακή ηγεσία.
Γιατί Ελλάδα και Ευρώπη δεν είναι αντίπαλοι και ξένοι, αλλά τα ένα όνομα όνομα παραπέμπει αυτομάτως στο άλλο.
Δείτε το ιστορικό βίντεο:

ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ Ο ΦΑΗΛΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ ΤΑ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΝΔ!

www.apospasma.gr
ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ Ο ΦΑΗΛΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ ΤΑ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΝΔ!
Διαψεύδει ο Φαήλος τις φήμες περί αποχώρησης του από την ΝΔ, μετά την προσχώρηση στο κόμμα της Ντόρας Μπακογιάννη.Όπως είπε , μεταξύ άλλων, στον δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου:
"Στο Μέτωπο αυτό, υπό την ηγεσία του Αντώνη Σαμαρά, χωράνε φιλελεύθεροι λαϊκοί δεξιοί, νεοφιλεύθεροι, εθνικιστές, το Πατριωτικό ΠΑΣΟΚ, οι μη «κολλημμένοι» της Αριστεράς. Οφείλουμε να παραμερίσουμε τις διαφορές μας και να φράξουμε τον δρόμο στους ατζέντηδες των λαθρομεταναστών και των δουλεμπόρων, στους ηθικούς αυτουργούς της Υπατίας, στους υποκινητές των «μαϊμού» Δεκεμβριανών, σε αυτούς που θέλουν να «καταγγείλουν» το Μνημόνιο, αφού το επανεξετάσουν, αν δεν το επαναδιαπραγματευθούν με τον εαυτό τους και τον ΑΝΤΑΡΣΥΑ, και θα προσλάβουν 100.000 δημοσίους υπαλλήλους, θα νομιμοποιήσουν μαζικά όλο το κατσαπλιάδικο της Ασίας, θα καταργήσουν την στρατιωτική θητεία και θα αναγνωρίσουν τους επιγόνους του κολλητού του Χίμλερ, του Ιβάν Μιχαήλοφ, ως Μακεδονική Δημοκρατία της Μακεδονικής Μακεδονίας.

Δεν νοείται πατριωτική ψήφος ή ψήφος διαμαρτυρίας, η οποία θα έχει σαν αποτέλεσμα να πάρει ο νεοκομμουνιστικός αχταρμάς του ΣΥΡΙΖΑ το μπόνους των 50 εδρών. Στην προσπάθεια αυτή δεν με χωρίζει απολύτως τίποτα με την Ντόρα, τον Καρατζαφέρη, με όσους επιστρέφουν τρέχοντας από τους ΑΝΕΛ και την Χρυσή Αυγή. Οι διαφορές μας ορατές και κραυγαλέες. Πχ δεν θα συμφωνήσω ποτέ με την κυρία Μπακογιάννη για το Σχέδιο Ανάν, δεν θα ξεχάσω την στάση της απέναντι στον αείμνηστο Εθνάρχη Τάσσο Παπαδόπουλο, δεν θα συμφωνήσουμε ποτέ στην ενδεδειγμένη στάση της χώρας απέναντι στον τουρκικό επεκτατισμό, για τις σχέσεις με την Ρωσία και άλλα ζητήματα. Σίγουρα όμως συμφωνούμε, όπως και με πολλούς άλλους, από την Δεξιά ως τις παρυφές της Αριστεράς, ότι η χώρα ΔΕΝ πρέπει να παραδοθεί σε τυχοδιώκτες.

ΥΓ. Όσον αφορά μερικούς σχολιαστές που βρίζουν κρυμμένοι πίσω από την ανωνυμία, τους υπολήπτομαι λιγότερο κι από αδέσποτο σκύλο. Και φυσικά ζητώ συγγνώμη από τα σκυλιά, που είναι υπέροχα ζώα. Είσαστε πάντα τόσο παλληκάρια ή μόνο με ψευδώνυμο και παντόφλες πίσω από το πληκτρολόγιο; Όποιος θέλει, η διεύθυνση μου είναι στους καταλόγους, ας έρθει να μου πει φάτσα κάρτα τις ύβρεις του. Έτσι για να δούμε πόσο μάγκες είσαστε"

ΤΟ "ΕΜΕΙΣ" ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ "ΕΓΩ"

www.apospasma.gr
ΤΟ "ΕΜΕΙΣ" ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ "ΕΓΩ"
Την αρχή έκανε ο Γιάννης Οικονόμου, την συνέχεια έδωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος και σήμερα ήταν η σειρά του Γιώργου Κοντογιάννη. Και οι τρες έβαλαν πάνω από το προσωπικό, το κομματικό και ακόμα πιο πάνω το εθνικό συμφέρον. 
Για να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συσπείρωση, έκαναν ένα βήμα πίσω και έδειξαν στην πράξη πως η σημερινή συγκυρία θέλει πράξεις και όχι λόγια, σθένος και όχι λιποψυχία, πατριωτισμό και όχι τυχοδιωκτισμό.
Ο Αντώνης Σαμαράς , βλέποντας τέτοιες συμπεριφορές τρίβει τα χέρια του απο ικανοποίηση. Το βέβαιο είναι πως θα ακολουθήσουν και άλλες με ίδια χαρακτηριστικά.
Τώρα όπως λένε στην Συγγρου και φαίνεται να το πιστεύουν δεν είναι ώρα για οφίτσια και καρέκλες.
Είναι ώρα Ελλάδος.

Mειώσεις μισθών έως και 320€

Δραματικές απώλειες στους μισθούς τους, από 130 μέχρι 320 ευρώ, θα έχουν οι εμποροϋπάλληλοι μόλις λήξει ο χρόνος της μετενέργειας της συλλογικής σύμβασης εργασίας.
Αυτό προκύπτει από παραδείγματα που έδωσε στη δημοσιότητα η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου και, σύμφωνα με αυτά, το νέο θεσμικό πλαίσιο στα εργασιακά "ψαλιδίζει" από 12% έως 23% τις μεικτές αποδοχές των εργαζομένων στο εμπόριο λόγω κατάργησης επιδομάτων.

Φορολογικό ΣΟΚ! Διπλό κρυφό χαράτσι λόγω τεκμηρίων και αποδείξεων

Διπλό φόρο αρκετών εκατοντάδων ή ακόμη και χιλιάδων ευρώ καλούνται να πληρώσουν δεκάδες χιλιάδες φορολογούμενοι των οποίων τα...
τεκμήρια διαβίωσης αθροιστικά ξεπερνούν το δηλωμένο τους εισόδημα.

Οπως προκύπτει από τα πρώτα εκκαθαριστικά σημειώματα που στέλνει στους φορολογούμενους το ΚΕΠΥΟ το τεκμήριο του ελάχιστου ποσού διαβίωσης σε συνδυασμό με τις αποδείξεις αγορών και υπηρεσιών δημιουργεί σοβαρά και απρόσμενα προβλήματα καθώς ο πρόσθετος φόρος που καταλογίζεται είναι αρκετά μεγάλος, κατά περίπτωση και εισόδημα.

Ειδικότερα, παρά το γεγονός ότι στα έντυπα των φορολογικών δηλώσεων δεν υπάρχει κανένας σχετικός κωδικός κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης υπολογίζεται αυτόματα το ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης το οποίο προκύπτει από το άθροισμα των επί μέρους δαπανών (οικογενειακή κατάσταση, σπίτια, αυτοκίνητα, σκάφη, κ.λπ.)

Με βάση αυτό τελικά υπολογίζεται και όχι με το δηλωμένο εισόδημα υπολογίζεται και ο φόρος αναλογεί στον κάθε φορολογούμενο.

Μια επιπλέον παράμετρος είναι το ύψος των αποδείξεων που πρέπει να δηλώνει ο κάθε φορολογούμενος. Οι αποδείξεις σε αντίθεση με ότι πιστεύουν οι περισσότεροι αφορούν στο σύνολο των εισοδημάτων ανεξαρτήτως ποσού (από το πρώτο δηλωμένο ευρώ).

Και τελικά πρέπει να αποτελούν το 25% του ποσού το οποίο προκύπτει ως τεκμαρτό εισόδημα. Δηλαδή, για το επιπλέον ποσό από το δηλωμένο έως το τεκμαρτό ο φόρος αποτελεί το 10% επί της διαφοράς.

Αν για παράδειγμα κάποιος δηλώνει εισόδημα 10.000 ευρώ και το τεκμαρτό του εισόδημα είναι 13.000 ευρώ, έχει λογικά συνυπολογίσει αποδείξεις 2.500 ευρώ.

Ομως, η πραγματικότητα του υπουργείου Οικονομικών είναι διαφορετική: Τα εισοδήματα του υπολογίζονται σε 13.000 ευρώ και άρα πληρώνει τουλάχιστον 300 ευρώ επιπλέον φόρο για εισοδήματα 3.000 ευρώ που δεν είχε και επιπλέον καλείται να πληρώσει και άλλο φόρο επί των αποδείξεων που επίσης δεν είχε. Δηλαδή, ακόμη 75 ευρώ καθώς θα έπρεπε να έχει αποδείξεις 3.250 ευρώ και όχι 2.500 ευρώ. Η διαφορά των 750 ευρώ φορολογείται αυτοτελώς με 10%.

Ενα από τα τεκμήρια που σχεδόν κανείς δεν θυμάται είναι αυτό της οικογενειακής κατάστασης καθώς υπολογίζεται ως 3.000 για το άγαμο και 5.000 ευρώ για τον έγγαμο.
citypress-gr

Κλέβουν μέχρι και πλάκες της ΕΥΔΑΠ!

Χαμός στην Αθήνα με τους λαθρομετανάστες με τα κλεμμένα καροτσάκια από τα σουπερ μάρκετ! Κλέβουν μέχρι και πλάκες της ΕΥΔΑΠ!

Χαμός στην Αθήνα με τους λαθρομετανάστες με τα κλεμμένα καροτσάκια απο τα σουπερ μαρκετ!

Οι λαθρομετανάστες γυρνούν σε κάθε γειτονιά της Αθήνας ψάχνοντας τα σκουπίδια και φορτώνουν τα καροτσάκια..
Η Αθήνα δεν θυμίζει σε τίποτα Ελληνική και Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα και η άλωση της απο τους λαθρομετανάστες έχει σχεδόν ολοκληρωθεί..
Όπως βλέπετε πιο κάτω, όταν δεν τους φτάνουν τα μέταλλα που μαζεύουν απο τα σκουπίδια, τότε κλέβουν ακόμα και τις πλάκες της ΕΥΔΑΠ

tro-ma-ktiko

NewsIt.gr: Τα καλύτερα των κεντρικών δελτίων

Έκτακτο σχέδιο στο Δημόσιο - “Κράχ” στα έσοδα και κίνδυνος εσωτερικής στάσης πληρωμών

- Οριακά καλύπτουν τα Ταμεία του Κράτους 3,7 δισ. τον Ιούνιο
- 20 ομάδες κρούσεις στις εφορίες για τα ληξιπρόθεσμα
- Στις ΔΟΥ μεγάλων επιχειρήσεων ο υπουργός Οικονομικών

Η κατάσταση είναι οριακή από κάθε άποψη καθώς η χώρα έχει μπει σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο και οι εταίροι και δανειστές μας παίζουν το χαρτί των χρημάτων για να πιέσουν καταστάσεις προς κάθε κατεύθυνση.

Μόνο μέσα στον Ιούνιο τα βασικά έξοδα του κράτους ανέρχονται σε 3,7 δισεκατομμύρια και το μεγάλο στοίχημα είναι να βρεθούν εγκαίρως ώστε να μην υπάρξει πουθενά έστω και για μικρό χρονικό διάστημα εσωτερική στάση πληρωμών σε κρίσιμους τομείς.

Αναλυτικά για τον Ιούνιο το κράτος θα χρειαστεί:
1,3 δισ. για την πληρωμή μισθών και συντάξεων
1 δισ. για τις επιχορηγήσεις των ασφαλιστικών ταμείων
0,5 δισ για τις συντάξεις
0,4 δισ. για επενδυτικές δαπάνες
0,3 δοσ. Για προκαταβολές σε ΟΓΑ και ΟΑΕΔ
0,2 δισ. για εισφορές προς Ε.Ε. και λειτουργικές δαπάνες

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να βρεθούν από χρήματα εντός της χώρας καθώς ήδη από τη δόση του Μαϊου λείπει ένα δισεκατομμύριο, ενώ η δόση του Ιουνίου δεν αναμένεται να έρθει πριν τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης και δεν θα εκταμιευτεί εγκαίρως ακόμη και αν τηρηθούν οι πιο γρήγοροι ρυθμοί.

Πέραν των εσόδων από τη φορολογία των φυσικών προσώπων, το ΕΤΑΚ και τον ΦΠΑ το υπουργείο Οικονομικών βάζει μπροστά κάθε το μέα που μπορεί να εισπράξει μεγάλα ποσά.

Έτσι ο Γ. Ζανιάς επισκέπτεται τις δύο εφορίες μεγάλων επιχειρήσεων, ενώ την Τετάρτη θα έχει σύσκεψη με τους εφόρους των 10 μεγαλυτέρων ΔΟΥ της χώρας σε μια προσπάθεια να επιταχυνθεί η διαδικασία είσπραξης εσόδων.

Παράλληλα συστήνονται και εγκαθίστανται 20 ομάδες κρούσεις σε ΔΟΥ της χώρας με αποκλειστική τους αρμοδιότητα και έργο την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.

Ουσιαστικά στο στόχαστρο μπαίνουν ένα εκατομμύριο μικρο-οφειλέτες του Δημοσίου με ποσά έως 10.000 ευρώ με στόχο να πεισθούν να μπουν έστω σε ρύθμιση ώστε να αρχίσουν να εισρέουν έσοδα στα Ταμεία του Κράτους.

Ταυτόχρονα ξεκινούν έλεγχοι-εξπρές ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι χιλιάδες επιχειρηματίες που υποχρεούνται να καταβάλουν ΦΠΑ να το κάνουν εντός των ημερομηνιών που καθορίζονται, καθώς ήδη τα έσοδα εκτιμάται ότι έχουν πέσει
κατά 30%.

Ουσιαστικά επιχειρείται να φανεί πως το κράτος λειτουργεί παρά την παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, ωστόσο όλα θα κριθούν εκ του αποτελέσματος...
 newsit.gr

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ 1976: KΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΟΣ, ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ (VIDEO)

www.apospasma.gr
ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ 1976: KΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΟΣ, ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ (VIDEO)
Για αυτό ήταν Εθνάρχης. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής σε μια ιστορική, όσο και άγνωστη ομιλία από το 1976 εξηγεί στον λαό της Μακεδονίας τις τεράστιες δυνατότητες που έχει η Ελλάδα σε ορυκτό και υποθάλάσσιο πλούτο.
Κάνει λόγο για πετρέλαιο στην Καβάλα, για αμιάντο στην Κοζάνη, για ουράνιο στις Σέρρες, για σιδηρομεταλλεύματα στην Θάσο, για λιγνίτη στην Πτολεμαίδα, στην Ήπερο για φωσφορίτη,  ενώ αποκαλύπτει και το τεράστιο ποσό για την εποχή των 1.700.000 δραχμών που διέθεσε η κυβέρνηση του για την ανάδειξη και αξιοποίηση αυτού του πλούτου.
Τελειώνοντας λέει μία ιστορική φράση η οποία ταιριάζει απόλυτα και σήμερα στο 2012:
"Προκειμένου να γνωρίζουμε το μέλλον αυτού του τόπου, πρέπει να γνωρίζουμε ποιος είναι ο πλούτος του" 
ΑΞΙΖΕΙ: Aυτά τα λέει εν έτει 1976 και μάλιστα σε ανοιχτή ομιλία προς τον ελληνικό λαό!
Επιπλέον στο 0.47 του βίντεο ο Εθνάρχης απαντάει σε σύνθημα του κόσμου με το εξής χιουμοριστικό "αν θέλετε να ζήσω μη με κουράζετε", που δείχνει την αμεσότητα και τον τρόπο με τον οποίο είχε γαλουχήσει την σχέση του με τον ελληνικο λαό.
Δείτε το ιστορικό ντοκουμέντο:

Περιμένοντας τα exits polls την 17 Ιουνίου!

Οι επτά δημοσκοπήσεις του Σ/Κ σε μία

 kafeneio-gr.blogspot.com

Κυριακή, 27 Μαΐου 2012