Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΑΚΕ ΕΥΔΑΠ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΕ (30-5-2014).

30 Μαΐου 2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
      Όπως ήδη γνωρίζετε εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1906/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία ακυρώνει την μεταβίβαση ποσοστού 34,033% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στο ΤΑΙΠΕΔ, κρίνοντας ότι η  μετατροπή της ΕΥΔΑΠ σε ιδιωτική επιχείρηση είναι αντίθετη στα άρθρα 5 & 21 του Συντάγματος.
     
Πρόκειται για μια ιστορική απόφαση για τους πολίτες του λεκανοπεδίου Αττικής, την ΕΥΔΑΠ και τους εργαζόμενούς της,  με την οποία δικαιώνονται πλήρως οι θέσεις μας κατά της ιδιωτικοποίησης του νερού, αλλά κυρίως διασφαλίζεται απόλυτα το Δημόσιο συμφέρον, η υγεία των πολιτών και η διατήρηση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και προσιτού κόστους για όλους.

      Ειδικότερα, αναφέρεται στην δικαστική απόφαση ότι «η παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας δεν συνιστά δραστηριότητα αναπόσπαστη από τον πυρήνα της κρατικής εξουσίας».
      Αυτό, συνεχίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, «ισχύει και προκειμένου περί των υπηρεσιών υδρεύσεως και αποχετεύσεως, τις οποίες δύναται να παρέχει μια δημόσια επιχείρηση που λειτουργεί υπό νομικό καθεστώς ιδιωτικού δικαίου ως Ανώνυμη Εταιρεία».
      Όμως, ο χαρακτήρας της δημόσιας επιχειρήσεως «αναιρείται στην περίπτωση της αποξενώσεως του Ελληνικού Δημοσίου από τον έλεγχο της Α.Ε. δια του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι της αποξενώσεώς του από εκείνο το ποσοστό των μετοχών που εξασφαλίζει τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα. Η κατ’ ουσίαν μετατροπή της δημόσιας επιχειρήσεως σε ιδιωτική, που λειτουργεί με γνώμονα το κέρδος, καθιστά αβέβαιη την συνέχεια της εκ μέρους της παροχής προσιτών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και δη υψηλής ποιότητας, η οποία δεν εξασφαλίζεται πλήρως με την κρατική εποπτεία», υπογραμμίζεται στην δικαστική απόφαση.
      Επισημαίνουν επίσης ότι «οι υπηρεσίες της ΕΥΔΑΠ παρέχονται μονοπωλιακώς, σε μεγάλο πληθυσμό διαβιούντα υπό δυσμενείς οικιστικές συνθήκες στον περιορισμένο χώρο της Αττικής, από δίκτυα που είναι μοναδικά στην περιοχή και ανήκουν στα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας» και συνεχίζουν: «συνίστανται δε οι υπηρεσίες αυτές στην ύδρευση και αποχέτευση που είναι αναγκαίες για την υγιεινή διαβίωση και ιδίως στην παροχή του πόσιμου ύδατος, φυσικού αγαθού απαραίτητου για την επιβίωση που καθίσταται σπανιότερο συν το χρόνο».
      Αβεβαιότητα-αναφέρεται στην δικαστική απόφαση-«ως προς την συνέχεια της παροχής προσιτών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας με αυτόν το βαθμό αναγκαιότητας δεν συγχωρείται από το άρθρο 5 του Συντάγματος», ειδικότερα μάλιστα μετά το από 6-4-2001 ψήφισμα της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής που «κατοχυρώνει το δικαίωμα στην προστασία της υγείας,  καθώς και στο άρθρο 21 παρ.3, που ορίζει ότι το κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών».
      Συνεπώς, καταλήγει η απόφαση του συμβουλίου της επικρατείας, «η αποξένωση του Ελληνικού Δημοσίου από την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., του οποίου η διατήρηση είναι αναγκαία για να μην μετατραπεί η δημόσια επιχείρηση σε ιδιωτική, συνιστά παράβαση των άρθρων 5 παρ.5 και 21 παρ.3 του Συντάγματος».

     
      Μετά από αυτή την θετική εξέλιξη η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει τη συγκεκριμένη απόφαση άμεσα και να σταματήσει τι διαδικασίες ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔΑΠ.  

Για το Διοικητικό Συμβούλιο


            Ο Πρόεδρος
         Αγγελάκης Μανώλης
                        Ο Γενικός Γραμματέας
        Κιόσης Χρήστος

ΕΥΔΑΠ: Μειωμένα κέρδη και έσοδα στο α΄ τρίμηνο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

30/5/2014
Στο ποσό των 70,7 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου και της ΕΥΔΑΠ A.E. το Α' τρίμηνο του 2014, έναντι 73,1 εκατ. ευρώ του αντιστοίχου τριμήνου του 2013.
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 8,4 εκατ. ευρώ, έναντι 17,4 εκατ. ευρώ πέρυσι, τα δε κέρδη πριν από φόρους διαμορφώθηκαν στα 9,1 εκατ. ευρώ, έναντι 8,6 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περυσινού τριμήνου. Τα μετά από φόρους κέρδη, το Α' τρίμηνο του 2014 διαμορφώθηκαν στο ποσό των 5,5 εκατ. ευρώ από 25,7 εκατ. αντίστοιχα το Α' τρίμηνο του 2013. Σημειώνουμε ότι το Α' τρίμηνο του 2013, η αλλαγή του συντελεστή φορολογίας από 20% σε 26% είχε επηρεάσει σημαντικά την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση κατά 20 εκατ. ευρώ βελτιώνοντας τα κέρδη μετά φόρων του 2013.

Σχετικό Αρχείο Εγγράφου
Σχετική Ιστοθέση

Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014

Γιατί το ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματική την ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ

Η μεταβίβαση του τελευταίου πακέτου μετοχών της ΕΥΔΑΠ στο ΤΑΙΠΕΔ προς πώληση πρόκειται να αποξενώσει το Δημόσιο από την Εταιρεία, αναιρώντας τον κοινωφελή χαρακτήρα της. Με δεδομένο ότι οι υπηρεσίες της είναι αναγκαίες για την επιβίωση του πληθυσμού και παρέχονται μονοπωλιακώς, η πώλησή της από το Δημόσιο παραβιάζει τη συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας για προστασία της υγείας των πολιτών. Αυτός είναι ο πυρήνας της απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που δημοσιεύθηκε χθες και αναμφίβολα θα επηρεάσει την πορεία κάποιων αποκρατικοποιήσεων.
Η απόφαση 1906/14 της Ολομέλειας για την ΕΥΔΑΠ παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς είναι η πρώτη φορά που μία από τις αποκρατικοποιήσεις του Μεσοπρόθεσμου 2012-2015 απαγορεύεται ως αντίθετη στο δημόσιο συμφέρον, χωρίς να υπάρχουν περιθώρια «ελιγμών». Το ΣτΕ απέρριψε την προσφυγή για τη ΔΕΠΑ, ενώ για τυπικούς λόγους δεν εξέτασε τις περιπτώσεις των ΕΥΑΘ, ΟΛΠ και ΟΛΘ. Πιο συγκεκριμένα:
• Το ΣτΕ απέρριψε την προσφυγή ενάντια στη μεταβίβαση της Δημόσιας Επιχείρησης Παροχής Αερίου (ΔΕΠΑ), καθώς «δεν λειτουργεί ως επιχείρηση μονοπωλίου στον τομέα της ενέργειας, αλλά ως επιχείρηση παροχής φυσικού αερίου σε ελεύθερη αγορά» και ως εκ τούτου «οι αιτούντες έχουν εναλλακτικές λύσεις και δεν απειλούνται με στέρηση αγαθού απολύτως απαραίτητου για τις βιοτικές ανάγκες τους».
• Οπως επισημαίνει, το Δημόσιο είχε απολέσει από το 2011 την πλειοψηφία των μετοχών της ΕΥΔΑΠ, με τη μεταβίβαση στο ΤΑΙΠΕΔ του 27,3%. Συνεπώς, με τη μεταβίβαση του τελευταίου 34% της Εταιρείας το 2012, «το ελληνικό Δημόσιο αποξενώνεται πλήρως από το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.».
• Ο χαρακτήρας της δημόσιας επιχειρήσεως «αναιρείται στην περίπτωση της αποξένωσης του ελληνικού Δημοσίου (...). Στην περίπτωση αυτή η δημόσια επιχείρηση ιδιωτικοποιείται όχι μόνον τύποις (...) αλλά και κατ’ ουσίαν, μετατρεπόμενη σε ιδιωτική επιχείρηση», αναφέρει. «Η δε κατ’ ουσίαν μετατροπή της δημόσιας επιχείρησης σε ιδιωτική, που λειτουργεί με γνώμονα το κέρδος, καθιστά αβέβαιη τη συνέχεια της εκ μέρους της παροχής προσιτών υπηρεσιών κοινής ωφελείας και δη ποιότητας, η οποία δεν εξασφαλίζεται πλήρως με την κρατική εποπτεία».
• Επεκτείνοντας το σκεπτικό του, το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο επισημαίνει ότι «οι υπηρεσίες της ΕΥΔΑΠ παρέχονται μονοπωλιακώς σε μεγάλο πληθυσμό (...), από δίκτυα μοναδικά στην περιοχή».
• Και καταλήγει: «Αβεβαιότητα ως προς τη συνέχεια παροχής προσιτών υπηρεσιών κοινής ωφελείας με αυτόν τον βαθμό αναγκαιότητας δεν συγχωρείται από το άρθρο 5 του Συντάγματος (...) που κατοχυρώνει το δικαίωμα στην προστασία της υγείας και από το άρθρο 21 (...) που ορίζει ότι το κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών».
Οι αναφορές της απόφασης σε υπηρεσία που παρέχεται μονοπωλιακά και σχετίζεται άμεσα με την υγιεινή διαβίωση των πολιτών είναι μάλλον δεδομένο ότι καλύπτουν και την ΕΥΑΘ, αφού το Δικαστήριο βασίστηκε στον κοινωφελή χαρακτήρα της παρεχόμενης υπηρεσίας, η δε κρατική εποπτεία (ρυθμιστική αρχή) κρίθηκε ανεπαρκής να προστατεύσει το δημόσιο συμφέρον.
(Καθημερινή)

Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014

Από το 2012 γνώριζαν το φιάσκο με την ΕΥΔΑΠΤο άρθρο – παρέμβαση του Προκόπη Παυλόπουλου

Κόλαφο όχι τόσο για την κυβέρνηση όσο για τους δανειστές  - δυνάστες της τρόικας  αποτελεί η  πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ που απορρίπτει ως αντισυνταγματική την οποιαδήποτε  «απόπειρα» ιδιωτικοποίησης της  ΕΥΔΑΠ. «Είναι αδύνατη η πλήρης αποκρατικοποίηση των ζωτικής σημασίας για το κοινωνικό σύνολο δημόσιων υπηρεσιών» έγραφε ο καθηγητής και βουλευτής της ΝΔ   Προκόπης Παυλόπουλος το καλοκαίρι του 2012   κρούωντας από τότε κώδωνα κινδύνου.  «Η δε κατ’ ουσίαν μετατροπή της δημοσίας επιχειρήσεως σε ιδιωτική, που λειτουργεί με γνώμονα το κέρδος, καθιστά αβέβαιη τη συνέχεια της εκ μέρους της παροχής προσιτών υπηρεσιών κοινής ωφελείας, και δη υψηλής ποιότητας, η οποία δεν εξασφαλίζεται πλήρως με την κρατική εποπτεία» αναφέρεται μεταξύ άλλων στο σκεπτικό του ΣτΕ   που δημοσιοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα. Άλλο  που δεν ήθελε ο Αλ. Τσίπρας για  ν΄ ανέβει στα κεραμίδια  και  να απειλήσει τον πρωθυπουργό    «να μη διανοηθεί να  ιδιωτικοποιήσει το νερό».  Τα πράγματα ,  πολιτικώς και ουσιαστικώς , θα είχαν λάβει  άλλη τροπή αν από τότε οι  «θερμοκέφαλοι»  χαρτογιακάδες  που  εισηγήθηκαν την εκποίηση της ΕΥΔΑΠ ,  διάβαζαν σοβαρά το  άρθρο του Πρ.  Παυλόπουλου , το περιεχόμενο  του  οποίου υιοθετήθηκε  εν πολλοίς στο σκεπτικό του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου  και έχει ως εξής :      
« ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
(στην εφημερίδα Real News της 22/7/2012)
           Ιδίως κατά την παρούσα φάση της δεινής οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη Χώρα παρίσταται, μεταξύ άλλων, εξαιρετικά επιτακτική η ανάγκη αφενός ιδιωτικοποιήσεων.  Ήτοι ευρείας υιοθέτησης μεθόδων και πρακτικών ιδιωτικής οικονομίας και, συνεπώς, ιδιωτικού δικαίου και στο πεδίο συγκεκριμένων δραστηριοτήτων του Δημοσίου.  Και, αφετέρου, αποκρατικοποιήσεων. Ήτοι εκχώρησης σε εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα δράσεων, οι οποίες ανήκαν ως τώρα στο Δημόσιο και τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.  Όπως όμως είναι ευνόητο κυρίως οι αποκρατικοποιήσεις, ακριβώς επειδή σηματοδοτούν ουσιαστική αποξένωση των κρατικών οργάνων από αρμοδιότητες που σήμερα ασκούν, πρέπει να διεκπεραιωθούν lege artis. Δηλαδή πρωτίστως σύμφωνα με τους κανόνες, τους οποίους θεσπίζουν οι σχετικές διατάξεις του Συντάγματος.
I.            Το ισχύον Σύνταγμα, από πλευράς «θεσμικής ιδεολογίας» ως προς το κοινωνικοοικονομικό γίγνεσθαι, υιοθετεί το πρότυπο του, κευνσιανής προέλευσης, λελογισμένου κρατικού παρεμβατισμού, ο οποίος:
Α. Πρώτον,  δρομολογείται μόνο κατ’ εξαίρεση.  Και ειδικότερα όταν και όπου τούτο απαιτείται προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της οικονομίας της αγοράς, εφόσον αυτή έχει  διαταραχθεί ουσιωδώς από στρεβλώσεις της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.  Χαρακτηριστικές είναι οι διατάξεις του άρθρου 106 παρ. 2 του Συντάγματος, σύμφωνα με τις οποίες «η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται σε βάρος της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή προς βλάβη της εθνικής οικονομίας».

Β. Δεύτερον, e contrario αντιτίθεται στις περί «αυτορρύθμισης» αντιλήψεις του νεοφιλελευθερισμού, του οποίου οι εφαρμογές στην πράξη οδηγούν στην ανεξέλεγκτη δράση –και, τελικώς, στην επικυριαρχία- των αγορών.  Άρα, κατ’ αποτέλεσμα, στην περιθωριοποίηση της οιασδήποτε κρατικής εποπτείας επί της οικονομίας.
II.            Ο πυρήνας της προαναφερόμενης «θεσμικής ιδεολογίας» του λελογισμένου κρατικού παρεμβατισμού συνάγεται, κατά βάση, από:
Α. Αυτό τούτο το Σύνταγμα. Αντιπροσωπευτικός προς μια τέτοια κατεύθυνση είναι ο συνδυασμός των διατάξεων των άρθρων 2 παρ. 1 (σεβασμός και προστασία της αξίας του ανθρώπου),  5 παρ. 1 (ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας) και 23 παρ. 2, 29 παρ. 3, 106 παρ. 3, οι οποίες καθιερώνουν καθεστώς ειδικής προστασίας των «επιχειρήσεων δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, που η λειτουργία τους έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου».
Β.  Από τη νομολογία, ιδίως δε από εκείνη του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία ερμηνεύει τις προμνημονευόμενες συνταγματικές διατάξεις. Αναφέρω ενδεικτικώς τα Πρακτικά Επεξεργασίας 158, 159/1992, 32-34, 38, 242/1998, 355/2006 και τις αποφάσεις 3818/1997, 1934/1998, 1999/2000, 866, 1512, 2166/2002, 1212/2012.  Η νομολογία αυτή:
1. Από τη μια πλευρά προσδιορίζει ποια είναι τα κατά το Σύνταγμα ζωτικής σημασίας αγαθά για το κοινωνικό σύνολο, των οποίων η διασφάλιση, κατά συνέπεια, συνιστά πραγματική δημόσια υπηρεσία (π.χ. ενέργεια, ύδρευση, επικοινωνίες, αστικές συγκοινωνίες).
2. Και, από την άλλη, διευκρινίζει ότι, λόγω της κατά τ’ ανωτέρω εξαιρετικά κρίσιμης για το κοινωνικό σύνολο φύσης των δημόσιων αυτών υπηρεσιών, το Δημόσιο δεν μπορεί να τις παραχωρήσει άνευ ετέρου σε ιδιώτες, παρά μόνον εφόσον διατηρεί ουσιαστική εποπτεία επ’ αυτών.  Εποπτεία η οποία εγγυάται την εύρυθμη, με βάση το δημόσιο σκοπό που υπηρετούν, οργάνωση και λειτουργία τους.
III.      Κατά λογική συνέπεια, από τις διατάξεις του Συντάγματος και τη νομολογία συνάγονται και τ’ ακόλουθα:
Α. Οι οικονομικές δραστηριότητες του Δημοσίου διακρίνονται σε:
1. Κοινές.  Δηλαδή σε δραστηριότητες οι οποίες δεν συνδέονται αναποσπάστως με τη λειτουργία δημόσιων υπηρεσιών που έχουν ως αποστολή την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου.
 2. Και σε ζωτικές.  Δηλαδή σε δραστηριότητες που, από την ίδια τη φύση τους, είναι δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, επειδή έχουν μέγιστη σημασία για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου.
Β. Επέκεινα, οι ζωτικές αυτές δραστηριότητες, οι οποίες συνιστούν έτσι τον πυρήνα συνταγματικώς κατοχυρωμένων δημόσιων υπηρεσιών και οι αντίστοιχες αρμοδιότητες:
 1. Πρώτον, δεν είναι δυνατό να εκχωρηθούν, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, πλήρως σε ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
 2. Δεύτερον, και όλως αντιθέτως, πάντοτε θα τελούν, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, υπό την ευθύνη του Δημοσίου, προκειμένου τα lato sensu  όργανα του τελευταίου να διασφαλίζουν τουλάχιστον τις εξής τρεις αρχές ομαλής λειτουργίας των κατά περίπτωση δημόσιων υπηρεσιών, που εξυπηρετούν βασικές ανάγκες του κοινωνικού συνόλου:
α) Της ισότητας. Ήτοι της ισότιμης πρόσβασης των μελών του κοινωνικού συνόλου στις ζωτικής σημασίας παροχές τους.
β) Της συνέχειας. Ήτοι της απρόσκοπτης λειτουργίας τους, έτσι ώστε ν’ αποφεύγονται οι αρρυθμίες σε καίριας ευαισθησίας τομείς της κοινωνικής ζωής.
γ)  Της ποιότητας. Ήτοι της εγγύησης εκείνου του επιπέδου παροχής αγαθών, το οποίο αντιστοιχεί στο στοιχειωδώς απαραίτητο, σύμφωνα με την αξία του ανθρώπου και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, status του εν γένει κοινωνικού κράτους.
 Γ.  Συμπερασματικώς, είναι αδύνατη η πλήρης αποκρατικοποίηση των ζωτικής σημασίας για το κοινωνικό σύνολο δημόσιων υπηρεσιών.  Κατά λογική ακολουθία:
1. Το Δημόσιο οφείλει ν’ ασκεί πάντοτε επ’ αυτών τον απαιτούμενο έλεγχο, με τα χαρακτηριστικά που εκτέθηκαν προηγουμένως.
2. Ο έλεγχος αυτός μπορεί να έχει τη μορφή:
α) Είτε της απ’ ευθείας διαχείρισης, μέσω κεντρικής ή αποκεντρωμένης κρατικής μονάδας ή ανεξάρτητης αρχής.
β) Είτε της εποπτείας επί του προς τούτο ιδρυόμενου νομικού προσώπου του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
γ) Είτε της σύμβασης παραχώρησης σε ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.  Το μεγαλύτερο όμως μέρος της σύμβασης αυτής έχει κανονιστικό περιεχόμενο.  Γεγονός που επιτρέπει στο Δημόσιο να διατηρεί τον έλεγχο επί της δημόσιας υπηρεσίας και να παρεμβαίνει, ακόμη και μονομερώς, όποτε τούτο κρίνεται απαραίτητο για την απρόσκοπτη άσκηση των αρμοδιοτήτων της.
3. Όταν η ζωτικής σημασίας δημόσια υπηρεσία οργανώνεται με τη μορφή δημόσιου νομικού προσώπου ή μέσω σύμβασης παραχώρησης, η εποπτεία του Δημοσίου είναι πλήρης.  Δηλαδή το Δημόσιο, πάντοτε κατά τις κείμενες διατάξεις,  μπορεί να παρεμβαίνει προληπτικώς και κατασταλτικώς και ν’ ασκεί όχι μόνον έλεγχο νομιμότητας αλλ’ ακόμη και έλεγχο σκοπιμότητας.  Και τούτο διότι ο συνταγματικός περιορισμός της εποπτείας αποκλειστικώς σε κατασταλτικό έλεγχο νομιμότητας αφορά μόνο τα ΑΕΙ και τους ΟΤΑ, όπως σαφώς προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 16 παρ. 5 και 102 παρ. 4 του Συντάγματος αντιστοίχως.
          Επισημαίνεται ότι προς την κατεύθυνση των διατάξεων του Συντάγματος που αφορούν τις ως άνω εγγυήσεις σχετικά με τις αποκρατικοποιήσεις κινείται, αμέσως ή εμμέσως,  και σημαντικό τμήμα του ευρωπαϊκού δικαίου, όπως τούτο συντίθεται ιδίως από τους κανόνες του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και αρκετών Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας.
          Εν τέλει δε υπενθυμίζεται ότι με βάση αυτούς τους θεσμικούς όρους εξελίχθηκε το ευρύτατο (ύψους 10 δισ. ευρώ περίπου) πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, το οποίο εφάρμοσε η Κυβέρνηση Κ. Καραμανλή μεταξύ 2004-2009».
 parapolitika.gr

Τρίτη, 27 Μαΐου 2014

ΟΜ.Ε. – Ε.ΥΔ.Α.Π. Βροντερό ΟΧΙ στην ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ

Αθήνα,  Μάιος  2014

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Βροντερό ΟΧΙ 
στην ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ
Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,
Η πάγια θέση μας ότι η ΕΥΔΑΠ είναι μία εταιρεία κοινής ωφέλειας η οποία διαχειρίζεται ένα φυσικό αγαθό αναγκαίο για την ζωή των πολιτών, το ΝΕΡΟ, καθώς επίσης φροντίζει για την δημόσια υγιεινή με το δίκτυο αποχέτευσης και τους βιολογικούς καθαρισμούς η οποία δεν μπορεί και δεν πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί, δικαιώθηκε.
Μετά την συγκέντρωση 1,9 εκατομμυρίων υπογραφών από όλους τους Ευρωπαίους πολίτες ενάντια στην εμπορευματοποίηση του νερού, μετά το μαζικό ΟΧΙ 220 χιλιάδων πολιτών της Θεσσαλονίκης ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού, ήρθε η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ’ αριθμ. 1906/2014 απόφασή της να κρίνει ΠΑΡΑΝΟΜΗ την απόφαση της διυπουργικής επιτροπής αναδιαρθρώσεων και αποκρατικοποιήσεων (25/4/2012) σύμφωνα με την οποία μεταβιβάστηκε το τελευταίο ποσοστό των μετοχών από το Ελληνικό Δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ (το 34.033%).
Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, η μετατροπή της ΕΥΔΑΠ σε ιδιωτική επιχείρηση αντίκειται στα άρθρα 5 και 21 του Συντάγματος που επιβάλλει μέριμνα του κράτους για την υγεία των πολιτών και το δικαίωμα στην προστασία της υγείας.
Με την απόφαση αυτή το ΣτΕ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΩΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ.
Μετά και την εξέλιξη αυτή, καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση να σεβαστεί όχι μόνο τις δικαστικές αποφάσεις αλλά κυρίως την θέληση των πολιτών και να σταματήσει ΑΜΕΣΑ κάθε προσπάθεια ιδιωτικοποίησης των εταιρειών ύδρευσης και αποχέτευσης.
Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,
Δεν εφησυχάζουμε, δεν επαναπαυόμαστε. Η απόφαση του ΣτΕ είναι άλλη μία θετική εξέλιξη, θα πρέπει όμως να είμαστε σε ετοιμότητα για να αποτρέψουμε με κάθε τρόπο την όποια απόπειρα ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔΑΠ.
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
ΓΙΑ  ΤΗΝ ΟΜ.Ε. – Ε.ΥΔ.Α.Π.
Ο Πρόεδρος

Δημούδης Βαγγέλης


Ο Γεν. Γραμματέας

Κιόσης Χρήστος

Επιβεβαιώνει η ΕΥΔΑΠ την απόφαση του ΣτΕ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

27/5/2014
Μετά από σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στο πλαίσιο της ορθής ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, η Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ ανακοινώνει ότι εκδόθηκε η υπ'αριθ. 1906/2014 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της καθαρογραφής της.
Με την απόφαση αυτή, το ΣτΕ αποδέχεται την αίτηση ακύρωσης της μεταβίβασης των 36.245.240 μετοχών της ΕΥΔΑΠ (ποσοστό 34,033% του μετοχικού της κεφαλαίου), από το Ελληνικό Δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ, η οποία είχε γίνει με βάση την απόφαση της Διϋπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων 206/25.04.2012 (ΦΕΚ Β 1363/26.04.2012).

Σχετικό Αρχείο Εγγράφου

Τι σημαίνει το μπλόκο του ΣτΕ στην ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ [Το plan b ]

Του Δημήτρη Δελεβέγκου

Αναμενόμενο από την αγορά ήταν το μπλόκο του Συμβουλίου της Επικρατείας στην ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ, σύμφωνα με την απόφαση του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου που είδε το φως της δημοσιότητας χθες. Ωστόσο, το «απαγορευτικό» στην αποκρατικοποίηση της ΔΕΚΟ φαίνεται ότι θα μπορούσε να επηρεάσει, έως ένα βαθμό, την εν εξελίξει παραχώρηση του 51% της ΕΥΑΘ.

Το ΣτΕ έκανε δεκτή την αίτηση κατοίκων της Αθήνας, που ζητούσαν να ακυρωθεί η κυβερνητική απόφαση με την οποία μεταβιβάστηκε, χωρίς αντάλλαγμα, από το Δημόσιο στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας το 34,033% του μετοχικού κεφαλαίου (36.245.240 μετοχές) της ΕΥΔΑΠ. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, η μετατροπή της ΕΥΔΑΠ σε ιδιωτική επιχείρηση είναι αντίθετη στα άρθρα 5 και 21 του Συντάγματος που επιβάλλουν τη μέριμνα του κράτους για την υγεία των πολιτών και κατοχυρώνουν το δικαίωμα στην προστασία της υγείας.

Η αρνητική απόφαση του ΣτΕ για την ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ αποδίδεται στην ενοποίηση της εταιρείας παγίων με τον όμιλο. Για παράδειγμα, το υδραγωγείο της Αθήνας θα κατέληγε στον ιδιώτη.

Οι επιπτώσεις για την ΕΥΑΘ

Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr που προέρχονται από δικαστικούς κύκλους, το ΣτΕ αναμένεται να απορρίψει την ανάλογη προσφυγή κατά της ιδιωτικοποίησης της βορειοελλαδίτικης εταιρείας ύδρευσης. Ωστόσο, οι «παράπλευρες» επιπτώσεις σχετίζονται με ενδεχόμενη νέα προσφυγή κατά της ιδιωτικοποίησης που θα στηριχθεί στα δεδομένα που προκύπτουν από την απόφαση του ΣτΕ για την ΕΥΔΑΠ. Στην επίκληση δηλαδή, των άρθρων 5 και 21 του Συντάγματος, που επιβάλλουν τη μέριμνα του κράτους για την υγεία των πολιτών, και κατοχυρώνουν το δικαίωμα στην προστασία της υγείας.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η σύμβαση παραχώρησης της ΕΥΑΘ προβλέπει την ύπαρξη ρυθμιστικής αρχής ώστε να εξασφαλίζεται η κρατική εποπτεία, κάτι που αποτελεί ένα από τα σημεία του σκεπτικού του ΣτΕ για την ΕΥΔΑΠ.

Σε κάθε περίπτωση, ο διαγωνισμός για την ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ προχωράει κανονικά, με τους υποψηφίους (Άκτωρ - Suez και Αποστολόπουλος Εταιρεία Συμμετοχών-ΤΕΡΝΑ-Mekorot) να καλούνται το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου να υποβάλλουν δεσμευτικές προσφορές.

Το plan b

Η παραχώρηση σε ιδιώτη επενδυτή του 51% της ΕΥΑΘ και ποσοστού άνω του 30% της ΕΥΔΑΠ δεν αποτελεί μόνο μνημονιακή υποχρέωση, αλλά προβλέπεται και από τον προϋπολογισμό του 2014. Συγκεκριμένα για το 2014 έχουν προβλεφθεί έσοδα ύψους 3,5 δισ. ευρώ από ιδιωτικοποιήσεις, γεγονός που σημαίνει ότι ενδεχόμενη καθυστέρηση θα δημιουργήσει «τρύπα» στα δημοσιονομικά.

Στο πλαίσιο αυτό, τα εναλλακτικά σχέδια που φαίνεται να εξετάζονται σχετίζονται με την πώληση ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου, μέσω της έκδοσης δικαιωμάτων αγοράς (warrants). Για παράδειγμα, το ΤΑΙΠΕΔ θα μπορούσε να πωλήσει το 34% της ΕΥΔΑΠ, εκδίδοντας δικαιώματα αγοράς και διατηρώντας ταυτόχρονα το put option. Όλα αυτά, βέβαια, υπό την προϋπόθεση ότι θα διαμορφωθεί το αναγκαίο νομοθετικό πλαίσιο.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τα τελευταία σενάρια, δεν αποκλείεται να επιλεγεί η «δοκιμασμένη» μέθοδος ΣΔΙΤ για τη διάθεση τμήματος του μετοχικού κεφαλαίου των δύο εταιρειών, με το νομικό «παράθυρο» που φέρεται να προκρίνεται να είναι η εκ νέου μεταβίβαση των μετοχών των δύο εταιρειών


   Πηγή:www.capital.gr
Πηγή:www.capital.gr


Πηγή:www.capital.gr

Για αυτό ονομάστηκε "Εθνάρχης"

Η απίστευτη φράση από την ιδρυτική διακήρυξη της ΝΔ 

 
Στις 4 Οκτωβρίου του 1974, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία. Ο Καραμανλής ονομάστηκε και Εθνάρχης, γιατί κατάφερε να ενώσει και όχι να διχάσει, κατάφερε σε δύσκολες εποχές να στερεώσει την Δημοκρατία, και κυρίως πέτυχε να πιάσει τον παλμό και την ιδιοσυγκρασία του ελληνικού λαού, που τον πίστεψε και εκείνος δεν τον πρόσωσε. Δείτε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ιδρυτική διακήρυξη της ΝΔ και δώστε βάση σε κάθε λέξη της. Όταν ισχύουν ακριβώς αυτά, τότε μιλάμε για μία πραγματικά ΙΣΧΥΡΗ ΕΛΛΑΔΑ:"Η Νέα Δημοκρατία είναι η πολιτική παράταξη που ταυτίζει το έθνος με το λαό, την πατρίδα με τους ανθρώπους της, την πολιτεία με τους πολίτες της, την εθνική ανεξαρτησία με τη λαϊκή κυριαρχία, την πρόοδο με το κοινό αγαθό, την πολιτική ελευθερία με την έννομη τάξη και την κοινωνική δικαιοσύνη."

Δευτέρα, 26 Μαΐου 2014

Η δικαιοσύνη ακυρώνει την μεταβίβαση του 34% των μετοχών της εταιρείας από το ΤΑΙΠΕΔ

Η απόφαση του ΣτΕ για την ΕΥΔΑΠ αποτελεί και «πιλότο» για την ΕΥΑΘ. 
Όχι στην ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ είπε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας ακυρώνοντας την κυβερνητική απόφαση με την οποία μεταβιβάστηκε χωρίς αντάλλαγμα από το Ελληνικό Δημόσιο στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) το 34,033% του μετοχικού κεφαλαίου (36.245.240 μετοχές) της ΕΥΔΑΠ.
Με την υπ΄ αριθμ. 1906/2014 απόφαση της που δημοσιεύθηκε δύο ημέρες πριν της σημερινές Ευρωεκλογές η Ολομέλεια του ΣτΕ έκανε δεκτή σχετική αίτηση κατοίκων της Αθήνας για την ΕΥΔΑΠ. Με την απόφαση αύτη η οποία αποτελεί πιλότο για την «τύχη» της ιδιωτικοποίησης της ΕΥΑΘ, κρίθηκε ότι η μετατροπή της ΕΥΔΑΠ σε ιδιωτική επιχείρηση είναι αντίθετη στα άρθρα 5 και 21 του Συντάγματος, που επιβάλλουν την μέριμνα του κράτους για την υγεία των πολιτών, αλλά και κατοχυρώνεται το δικαίωμα στην προστασία της υγείας.
Ειδικότερα, αναφέρεται στην δικαστική απόφαση ότι «η παροχή υπηρεσιών κοινής ωφελείας δεν συνιστά δραστηριότητα αναπόσπαστη από τον πυρήνα της κρατικής εξουσίας».
Αυτό, συνεχίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, «ισχύει και προκειμένου περί των υπηρεσιών υδρεύσεως και αποχετεύσεως, τις οποίες δύναται να παρέχει μια δημόσια επιχείρηση που λειτουργεί υπό νομικό καθεστώς ιδιωτικού δικαίου ως Ανώνυμη Εταιρεία».
Όμως, ο χαρακτήρας της δημοσίας επιχειρήσεως «αναιρείται στην περίπτωση της αποξενώσεως του Ελληνικού Δημοσίου από τον έλεγχο της Α.Ε. δια του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι της αποξενώσεως του από εκείνο το ποσοστό των μετοχών που εξασφαλίζει τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα».
«Η κατ΄ ουσίαν μετατροπή της δημόσιας επιχειρήσεως σε ιδιωτική, που λειτουργεί με γνώμονα το κέρδος, καθιστά αβέβαιη την συνέχεια της εκ μέρους της παροχής προσιτών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και δη υψηλής ποιότητας, η οποία δεν εξασφαλίζεται πλήρως με την κρατική εποπτεία», υπογραμμίζεται στην δικαστική απόφαση.
Δεν παραλείπουν οι σύμβουλοι Επικρατείας να επισημάνουν, ότι «οι υπηρεσίες της ΕΥΔΑΠ παρέχεται μονοπωλιακώς, σε μεγάλο πληθυσμό διαβιούντα υπό δυσμενείς οικιστικές συνθήκες στον περιορισμένο χώρο της Αττικής, από δίκτυα που είναι μοναδικά στην περιοχή και ανήκουν στα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας» και συνεχίζουν:
«Συνίστανται δε οι υπηρεσίες αυτές στην ύδρευση και αποχέτευση που είναι αναγκαίες για την υγιεινή διαβίωση και ιδίως στην παροχή του πόσιμου ύδατος, φυσικού αγαθού απαραίτητου για την επιβίωση που καθίσταται σπανιότερο συν τω χρόνω».
Αβεβαιότητα -αναφέρεται στην δικαστική απόφαση- «ως προς τη συνέχεια της παροχής προσιτών υπηρεσιών κοινής ωφελείας με αυτόν τον βαθμό αναγκαιότητας δεν συγχωρείται από το άρθρο 5 του Συντάγματος» ειδικότερα μάλιστα μετά το από 6.4.2001 ψήφισμα της Ζ΄ αναθεωρητικής Βουλής, και «κατοχυρώνει το δικαίωμα στην προστασία της υγείας, καθώς και στο άρθρο 21 παράγραφος 3 που ορίζει ότι το κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών».
Συνεπώς, σημειώνουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, «η αποξένωση του Ελληνικού Δημοσίου από την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., του οποίου η διατήρηση είναι αναγκαία για να μην μετατραπεί η δημόσια επιχείρηση σε ιδιωτική, συνιστά παράβαση των άρθρων 5 παρ. 5 και 21 παρ. 3 του Συντάγματος».
Κατόπιν αυτών, η Ολομέλεια ακύρωσε την από 25.4.2012 απόφαση της διυπουργικής επιτροπής αναδιαρθρώσεων και αποκρατικοποιήσεων κατά το σκέλος εκείνο που μεταβιβάζονται από το Ελληνικό Δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ το 34,033% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΔΑΠ.

Read more: http://www.newsbomb.gr/

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΝΕΡΩΣΗ Βόμβα ΣτΕ! Αντισυνταγματική η αποκρατικοποίηση της ΕΥΔΑΠ!

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), με την υπ΄ αριθμ. 1906/2014 απόφασή της, έκρινε ότι το Σύνταγμα, με δύο άρθρα του, δεν επιτρέπει την ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ.

Αναλυτικά, η Ολομέλεια του ΣτΕ έκανε δεκτή την αίτηση κατοίκων της Αθήνας, που ζητούσαν να ακυρωθεί η κυβερνητική απόφαση με την οποία μεταβιβάστηκε, χωρίς αντάλλαγμα, από το Ελληνικό Δημόσιο στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) το 34,033% του μετοχικού κεφαλαίου (36.245.240 μετοχές) της ΕΥΔΑΠ.


Όπως αναφέρεται στη δικαστική απόφαση, η μετατροπή της ΕΥΔΑΠ σε ιδιωτική επιχείρηση είναι αντίθετη στα άρθρα 5 και 21 του Συντάγματος, που επιβάλλουν τη μέριμνα του κράτους για την υγεία των πολιτών, αλλά και κατοχυρώνεται το δικαίωμα στην προστασία της υγείας. Στην απόφαση σημειώνεται ότι ο χαρακτήρας της δημόσιας επιχείρησης «αναιρείται στην περίπτωση της αποξενώσεως του Ελληνικού Δημοσίου από τον έλεγχο της ΑΕ διά του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι της αποξενώσεώς του από εκείνο το ποσοστό των μετοχών που εξασφαλίζει τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα».

«Η κατ΄ ουσίαν μετατροπή της δημόσιας επιχειρήσεως σε ιδιωτική, που λειτουργεί με γνώμονα το κέρδος, καθιστά αβέβαιη τη συνέχεια της εκ μέρους της παροχής προσιτών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και δη υψηλής ποιότητας, η οποία δεν εξασφαλίζεται πλήρως με την κρατική εποπτεία» υπογραμμίζεται. Ακόμη, τονίζεται ότι «οι υπηρεσίες της ΕΥΔΑΠ παρέχονται μονοπωλιακώς, σε μεγάλο πληθυσμό, διαβιούντα υπό δυσμενείς οικιστικές συνθήκες στον περιορισμένο χώρο της Αττικής, από δίκτυα που είναι μοναδικά στην περιοχή και ανήκουν στα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας» και προστίθεται: «Συνίστανται, δε, οι υπηρεσίες αυτές στην ύδρευση και αποχέτευση που είναι αναγκαίες για την υγιεινή διαβίωση και ιδίως στην παροχή του πόσιμου ύδατος, φυσικού αγαθού απαραίτητου για την επιβίωση, που καθίσταται σπανιότερο συν τω χρόνω».
Επίσης, στη δικαστική απόφαση επισημαίνεται: «Αβεβαιότητα ως προς τη συνέχεια της παροχής προσιτών υπηρεσιών κοινής ωφελείας με αυτόν τον βαθμό αναγκαιότητας, δεν συγχωρείται από το άρθρο 5 του Συντάγματος» ειδικότερα μετά το από 6.4.2001 ψήφισμα της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής και «κατοχυρώνει το δικαίωμα στην προστασία της υγείας, καθώς και στο άρθρο 21 παράγραφος 3, που ορίζει ότι το κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών». Εξάλλου, η Ολομέλεια αναφέρει ότι «η αποξένωση του Ελληνικού Δημοσίου από την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, του οποίου η διατήρηση είναι αναγκαία για να μη μετατραπεί η δημόσια επιχείρηση σε ιδιωτική, συνιστά παράβαση των άρθρων 5 παρ. 5 και 21 παρ. 3 του Συντάγματος».
Παράλληλα, με άλλη απόφαση της Ολομέλειας, απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη η αίτηση της Ομοσπονδίας Εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ. Τέλος, με άλλες αποφάσεις, απορρίφθηκαν αιτήσεις του Σωματείου Εργαζομένων Εταιρείας Υδρεύσεως- Αποχετεύσεως Θεσσαλονίκης, της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος και κατοίκων της συμπρωτεύουσας. Οι αιτήσεις απορρίφθηκαν, άλλες γιατί το καταστατικό των συνδικαλιστικών οργανώσεων δεν τους παρείχε το δικαίωμα και άλλες επειδή δεν νομιμοποιηθήκαν οι δικηγόροι τους.
------------------------------------------------------------


Δεκτή έκανε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) την αίτηση κατοίκων της Αθήνας, που ζητούσαν να ακυρωθεί η κυβερνητική απόφαση με την οποία μεταβιβάστηκε, χωρίς αντάλλαγμα, από το Ελληνικό Δημόσιο στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) το 34,033% του μετοχικού κεφαλαίου (36.245.240 μετοχές) της ΕΥΔΑΠ, κρίνοντας ότι το Σύνταγμα, με δύο άρθρα του, δεν επιτρέπει την ιδιωτικοποίηση της επιχείρησης.
Αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 1906/2014 απόφασή της, η μετατροπή της ΕΥΔΑΠ σε ιδιωτική επιχείρηση είναι αντίθετη στα άρθρα 5 και 21 του Συντάγματος, που επιβάλλουν τη μέριμνα του κράτους για την υγεία των πολιτών, αλλά και κατοχυρώνεται το δικαίωμα στην προστασία της υγείας.
Στην απόφαση σημειώνεται ότι ο χαρακτήρας της δημόσιας επιχείρησης «αναιρείται στην περίπτωση της αποξενώσεως του Ελληνικού Δημοσίου από τον έλεγχο της ΑΕ διά του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι της αποξενώσεώς του από εκείνο το ποσοστό των μετοχών που εξασφαλίζει τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα».
«Η κατ’ ουσίαν μετατροπή της δημόσιας επιχειρήσεως σε ιδιωτική, που λειτουργεί με γνώμονα το κέρδος, καθιστά αβέβαιη τη συνέχεια της εκ μέρους της παροχής προσιτών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και δη υψηλής ποιότητας, η οποία δεν εξασφαλίζεται πλήρως με την κρατική εποπτεία» υπογραμμίζεται.
Ακόμη, τονίζεται ότι «οι υπηρεσίες της ΕΥΔΑΠ παρέχονται μονοπωλιακώς, σε μεγάλο πληθυσμό, διαβιούντα υπό δυσμενείς οικιστικές συνθήκες στον περιορισμένο χώρο της Αττικής, από δίκτυα που είναι μοναδικά στην περιοχή και ανήκουν στα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας» και προστίθεται: «Συνίστανται, δε, οι υπηρεσίες αυτές στην ύδρευση και αποχέτευση που είναι αναγκαίες για την υγιεινή διαβίωση και ιδίως στην παροχή του πόσιμου ύδατος, φυσικού αγαθού απαραίτητου για την επιβίωση, που καθίσταται σπανιότερο συν τω χρόνω».
Επίσης, στη δικαστική απόφαση επισημαίνεται: «Αβεβαιότητα ως προς τη συνέχεια της παροχής προσιτών υπηρεσιών κοινής ωφελείας με αυτόν τον βαθμό αναγκαιότητας, δεν συγχωρείται από το άρθρο 5 του Συντάγματος» ειδικότερα μετά το από 6.4.2001 ψήφισμα της Ζ’ Αναθεωρητικής Βουλής και «κατοχυρώνει το δικαίωμα στην προστασία της υγείας, καθώς και στο άρθρο 21 παράγραφος 3, που ορίζει ότι το κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών».
Η Ολομέλεια αναφέρει επίσης ότι «η αποξένωση του Ελληνικού Δημοσίου από την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, του οποίου η διατήρηση είναι αναγκαία για να μη μετατραπεί η δημόσια επιχείρηση σε ιδιωτική, συνιστά παράβαση των άρθρων 5 παρ. 5 και 21 παρ. 3 του Συντάγματος».

Κυριακή, 25 Μαΐου 2014

Η D’Arras της Suez δεν “κάμπτεται” από το ΟΧΙ του 98% των Θεσσαλονικέων

Τέσσερις μήνες μετά την πρώτη συνέντευξη τύπου κεκλεισμένων των θυρών (!) στη Θεσσαλονίκη και μέρες μόνο μετά το δημοψήφισμα στη Θεσσαλονίκη όπου οι 218.000 «χρήστες νερού» με ένα χειμαρρώδης «ΟΧΙ στην ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ» εξέφρασαν τη βούληση τους για το μέλλον της εταιρείας, η Diane D' Arras, εκτελεστική αντιπρόεδρος του γαλλικού ομίλου Suez Environnement, επανέρχεται μέσω μίας νέας συνέντευξης.
Στις καινούργιες δηλώσεις της, η κα Diane D' Arras συνεχίζει να αναμασά τα περί «μη ιδιωτικοποίησης της ΕΥΑΘ, αλλά για σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα», ζητήματα τα οποία ενδελεχώς και τεκμηριωμένα είχαν απαντηθεί με επιστολή μας. Αυτή τη φορά όμως δεν κάνει λόγο για το ακριβές ύψος του ποσού, παρά μας παραπέμπει στο μυστικό σχέδιο της σύμβασης παραχώρησης. Πέραν της αντιδημοκρατικότητας λοιπόν της επιχειρούμενης πώλησης, έχουμε πλέον και μαύρο σκοτάδι για το τι "δίνει" η Suez, για να πάρει στα χέρια της την κερδοφόρα ΕΥΑΘ, σε μια σύμβαση που δεν την έχουν δει ούτε οι Δήμαρχοι της πόλης.
Η αντιπρόεδρος, μάλλον υποτίμησε το επίπεδο πληροφόρησης του ελληνικού λαού και είπε διάφορα που μας κάνουν να αναρωτιόμαστε για το αν έχει η ίδια σωστή πληροφόρηση για την κατάσταση στη Γαλλία. Σύμφωνα λοιπόν με το γαλλικό κίνημα νερού, που ενημερώθηκε για την συνέντευξη της, στη Γαλλία η τιμή του νερού είναι 20% χαμηλότερη με δημόσια διαχείριση, όταν έγινε η επαναδημοτικοποίηση της παραγωγής και διανομής του νερού με τη δημιουργία του δημόσιου οργανισμού «Eau de Paris» η τιμή μειώθηκε κατά 8%. Τέλος, οι υπηρεσίες ύδρευσης διευθύνονται σε τοπικό επίπεδο μέσω ενός δημόσιου οργανισμού (και όχι δημόσιας επιχείρησης) ή από ιδιωτικές εταιρείες όπως η Suez και η Veolia (μέσω Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας). Η Ανάθεση δημόσιας Υπηρεσίας είναι επίσης ένα είδος ιδιωτικοποίησης. Ωστόσο, οι υποδομές ανήκουν στους Δήμους.
Η κα D' Arras μπορεί να μην είχε ποτέ δεσμευθεί να "ακούσει" τη φωνή των πολιτών της Θεσσαλονίκης και να σεβαστεί το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, δείχνοντας έτσι και την πραγματική νοοτροπία της εταιρίας που εκπροσωπεί αλλά έχει δεσμευτεί δημόσια να σεβαστεί την απόφαση του ΣτΕ. Επομένως περιμένουμε να τηρήσει την υπόσχεσή της και να απέχει από κάθε επιτάχυνση της διαδικασίας πώλησης που επιχειρεί εν κρυπτώ και με μυστικές συμβάσεις η κυβέρνηση και το ΤΑΙΠΕΔ.

Savegreekwater Greece

Παρασκευή, 23 Μαΐου 2014

Τα σενάρια για την ιδιωτικοποίηση των εταιρειών ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ

Εναλλακτικά σενάρια στην ιδιωτικοποίηση των εταιρειών διαχείρισης υδάτων εξετάζει η κυβέρνηση και το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), ενόψει των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).

Τα σενάρια που πέφτουν στο τραπέζι, σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες, συμπεριλαμβάνουν το ενδεχόμενο της μετοχοποίησης των εταιρειών Υδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης και Πρωτεύουσας ΕΥΑΘ και ΕΥΔΑΠ, ή/και την είσοδο στρατηγικού επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων, αλλά σε μειοψηφικό ποσοστό. Σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ επιχειρεί την εκχώρηση πλειοψηφικού μεριδίου στους ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Το τι μέλλει γενέσθαι, θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, στο οποίο έχουν προσφύγει διάφοροι φορείς, οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων κ.λπ.

Στόχος των προσφυγών αυτών είναι η ανατροπή της ιδιωτικοποίησης των εταιρειών ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, οι οποίες ήδη έχουν δρομολογηθεί από το ΤΑΙΠΕΔ.

Το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων επιχειρεί την πώληση του 67% των μετοχών της ΕΥΑΘ και πιθανώς του 51% της ΕΥΔΑΠ. Σημειώνεται ότι η διαδικασία πώλησης της ΕΥΔΑΠ δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Στην ΕΥΑΘ το Δημόσιο ελέγχει το 74% και στην ΕΥΔΑΠ το 61%. Εφόσον τα σχέδια του ΤΑΙΠΕΔ ευοδωθούν, τότε το ελληνικό Δημόσιο θα παραμείνει μέτοχος μειοψηφίας, διατηρώντας στις ιδιωτικοποιημένες επιχειρήσεις μία θέση στο διοικητικό συμβούλιο.

Αξιόπιστες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ΣτΕ δεν θα αργήσει να εκδώσει τις σχετικές αποφάσεις. Πολλά μέσα ενημέρωσης έχουν ήδη προεξοφλήσει τις αποφάσεις του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας, χαρακτηρίζοντάς τες αρνητικές για τα σχέδια της διοίκησης του ΤΑΙΠΕΔ. Ειδικά στο θέμα της ΕΥΔΑΠ, το οποίο θεωρείται και το πιο περίπλοκο, το ενδεχόμενο να ζητήσει το ΣτΕ να αλλάξει το μοντέλο αποκρατικοποίησης, είναι πολύ πιθανό. Σημειώνεται ότι η σημερινή ΕΥΔΑΠ ελέγχει τόσο τη διαχείριση του ύδατος στο δίκτυό της, όσο και μέρος των υποδομών του δικτύου. Αυτό για παράδειγμα δεν ισχύει στην περίπτωση της ΕΥΑΘ, όπου στην εταιρεία έχει εκχωρηθεί αποκλειστικά η διαχείριση του ύδατος και του αποχετευτικού συστήματος της συμπρωτεύουσας.

Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι στο ΤΑΙΠΕΔ εξετάζονται πολλαπλά σενάρια που προβλέπουν είτε τη διάθεση μετοχών μέσω χρηματιστηρίου ή/και μέσω βιβλίου προσφορών, είτε με την εκχώρηση μειοψηφικής συμμετοχής, π.χ. της τάξης του 25% έως 34%, σε στρατηγικό επενδυτή. Στην τελευταία περίπτωση, ο στρατηγικός επενδυτής θα αναλάβει και τη διοίκηση της επιχείρησης, αλλά το ελληνικό Δημόσιο και το ΤΑΙΠΕΔ να παραμείνουν ισχυροί μέτοχοι μέσα στις επιχειρήσεις.

Φυσικά, στα σενάρια που τώρα απεργάζονται στο ΤΑΙΠΕΔ, τα αναμενόμενα έσοδα αναμφίβολα θα είναι χαμηλότερα.

Η εκχώρηση πλειοψηφικής συμμετοχής αναμφίβολα δημιουργεί μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον και επιπλέον, μπορεί να δικαιολογήσει ένα πιο ισχυρό υπερτίμημα (premium) επί της χρηματιστηριακής αξίας της εταιρείας. Σημειώνεται ότι, με βάση το χθεσινό κλείσιμο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η αξία της ΕΥΑΘ διαμορφώνεται σε περίπου 160 εκατ. ευρώ και της ΕΥΔΑΠ σε κάτι λιγότερο από 1 δισ. ευρώ.

 kathimerini.gr
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ

Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014

ΔΑΚE ΕΥΔΑΠ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠOΙΗΣΗ ΕΥΔΑΠ

22 Μαΐου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες από έντεκα Δήμους της Θεσσαλονίκης, έστειλαν ηχηρό μήνυμα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού, συμμετέχοντας μαζικά στο δημοψήφισμα που διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία.
Το συντριπτικό ποσοστό του 98,4% που τάχθηκαν υπέρ του δημόσιου χαρακτήρα του κοινωνικού αγαθού, ήρθε να προστεθεί στο 1,9 εκ. υπογραφές που συγκεντρώθηκαν πρόσφατα από πολίτες όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατατέθηκαν ήδη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλες.
Η κυβέρνηση δεν μπορεί πλέον να αγνοεί την ξεκάθαρη ετυμηγορία των πολιτών και οφείλει να σταματήσει άμεσα κάθε διαδικασία ξεπουλήματος του νερού.
Η ΔΑΚΕ, από την πρώτη στιγμή, με κάθε τρόπο, επιστρατεύοντας όλες της τις δυνάμεις προσπαθεί να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει κοινωνικούς φορείς και πολίτες.
Το ίδιο έπραξε και πρόσφατα, στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου όταν όλοι σχεδόν οι υποψήφιοι δήμαρχοι, στο μεγαλύτερο Δήμο της χώρας τοποθετήθηκαν δημόσια ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ.
Αν η διαδικασία της ιδιωτικοποίησης δεν σταματήσει, οι Δήμαρχοι που θα εκλεγούν μεθαύριο σε όλη την Αττική, πρέπει άμεσα να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να  οργανώσουν μια αντίστοιχη διαδικασία για την ΕΥΔΑΠ.
Η ΔΑΚΕ θεωρεί ότι σε μια τέτοια πρωτοβουλία, επιβάλλεται η Ομοσπονδία Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ, να έχει κυρίαρχο ρόλο και να συμμετέχει ενεργά και δυναμικά.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος


Αγγελάκης Μανώλης
Ο Γεν. Γραμματέας


Κιόσης Χρήστος

ΕΚΟ/ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΥΔΑΠ ΠΡΟΣΥΚΕΝΤΡΩΣΗ 18.00 M.M


- ΠΡΟΣΥΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΚΟ/ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΥΔΑΠ 

στα σκαλιά της πλατείας Συντάγματος 18.00 M.M

Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014

Χρόνια Πολλά σε όλες και όλους όσους γιορτάζουν σήμερα.


Αντ. Σαμαράς: για ενέργεια, νερό, δίκτυα μεταφορών.


[ΝΕΟ ΚΟΛΠΟ] Suez: «Δεν μιλάμε για ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ»

του Φώτη Κόλλια
Ανοικτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης της ΕΥΔΑΠ. Οι συμπράξεις επεκτείνονται στην Ευρώπη, λέει η εκτελεστική αντιπρόεδρος Υδάτων Ευρώπης της Suez Environnement. Τι υποστηρίζει για τιμολόγια και επενδύσεις. Το αγκάθι του Συμβουλίου της Επικρατείας. 
«Εμείς δεν μιλάμε για ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ, αλλά για σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ένα μικτό σχήμα, όπως είναι τα πολλά επιτυχημένα προηγούμενα σχήματα σε όλη την Ευρώπη, αφού το νερό και τα πάγια της εταιρείας θα παραμείνουν σταθερά στα χέρια του κράτους».
H Diane D' Arras, εκτελεστική αντιπρόεδρος του τομέα Υδάτων Ευρώπης του γαλλικού ομίλου Suez Environnement (έχει καταθέσει προσφορά για την ΕΥΑΘ μαζί με τον όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ) υποστηρίζει πως ο όρος «ιδιωτικοποίηση» δεν ταιριάζει στη συγκεκριμένη περίπτωση, ενώ αφήνει ανοικτό και το ενδεχόμενο διεκδίκησης της ΕΥΔΑΠ.
Η κ. D' Arras δηλώνει πως «το νερό στις περισσότερες γερμανικές πόλεις, όπου οι εταιρείες ύδρευσης ελέγχονται κυρίως από τους δήμους, είναι πιο ακριβό από ό,τι στη Γαλλία, όπου έχουμε ένα μικτό σχήμα όπως αυτό που προβλέπεται για τη Θεσσαλονίκη». Επιμένει πως τα μικτά σχήματα ιδιωτικού και δημόσιου τομέα είναι η καλύτερη λύση για τη διαχείριση δικτύων ύδρευσης με βάση την τεράστια πελατειακή βάση του γαλλικού ομίλου.
Παραδέχεται, όμως, πως τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει αλλαγές «στη φύση της εταιρικής διακυβέρνησης (των εταιρειών διαχείρισης δικτύων ύδρευσης) με περισσότερα μικτά σχήματα και νέα εργαλεία για να διασφαλίζονται η διαφάνεια και η συμμετοχή».
Ειδικά για την ΕΥΑΘ, επαναλαμβάνει πως τα πρώτα πέντε χρόνια διαχείρισης από το νέο σχήμα θα δημιουργηθούν 2.000 - 4.000 θέσεις εργασίας και δεν αποκλείει να χρησιμοποιηθεί η εταιρεία της Θεσσαλονίκης ως όχημα για επέκταση του γαλλικού ομίλου στα Βαλκάνια, στα οποία δεν έχει σήμερα παρουσία.

Πιστεύετε πως θα προχωρήσει ο διαγωνισμός για την ΕΥΑΘ με δεδομένες τις προσφυγές στο ΣτΕ από φορείς και κατοίκους της Θεσσαλονίκης και το πρόσφατο δημοψήφισμα; Τι απαντάτε σ' αυτούς που αντιδρούν στην πώλησή της;

Δεν μπορώ να προβλέψω την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σαφώς θα σεβαστούμε οποιαδήποτε απόφαση. Η απάντησή μου σε όσους ανησυχούν για το μέλλον της ΕΥΑΘ πολύ συνοπτικά είναι η εξής: Εμείς δεν μιλάμε για ιδιωτικοποίηση της εταιρείας, αλλά για σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ένα μικτό σχήμα όπως είναι τα πολλά επιτυχημένα προηγούμενα σχήματα σε όλη την Ευρώπη. Το νερό και τα πάγια της εταιρείας θα παραμείνουν σταθερά στα χέρια του κράτους. Οι τιμές και η συμμόρφωση με τη σύμβαση παραχώρησης θα ελέγχονται από τη Ρυθμιστική Αρχή. Ο ιδιωτικός φορέας θα φέρει στην ΕΥΑΘ πολύτιμη τεχνογνωσία και εξειδίκευση καθώς και το απαραίτητο κεφάλαιο για επενδύσεις που έχουν καθυστερήσει. Το σημαντικότερο είναι ότι αν επιλεγούμε, θα βοηθήσουμε την ΕΥΑΘ να διαχειριστεί τα φλέγοντα περιβαλλοντικά ζητήματα, ειδικά το πρόβλημα του δικτύου αποχέτευσης και της ποιότητας του νερού του Θερμαϊκού Κόλπου. Αυτό κάνουμε σήμερα στη Μασσαλία, μια πόλη με μεγάλες ομοιότητες με τη Θεσσαλονίκη.

Εκτός από την ΕΥΑΘ παρακολουθείτε και την προσπάθεια πώλησης της ΕΥΔΑΠ; Ποια άλλα δίκτυα ύδρευσης διαχειρίζεται σήμερα η Suez στη Βαλκανική;

Η ΕΥΔΑΠ είναι διαφορετική, περισσότερο περίπλοκη υπόθεση γιατί τα πάγιά της είναι πολύ δυσκολότερο να διαχωριστούν από την εταιρεία που παρέχει το νερό. Σε κάθε περίπτωση, θα αποφασίσουμε όταν η ελληνική κυβέρνηση και το ΤΑΙΠΕΔ ενεργοποιήσουν τη διαδικασία και εξηγήσουν τους όρους. Παρόλο που εμείς δραστηριοποιούμαστε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες είτε στο νερό είτε στα απόβλητα είτε και στα δύο, δεν έχουμε παρουσία στα Βαλκάνια. Ίσως η ΕΥΑΘ θα μπορούσε σε κάποια χρονική στιγμή στο μέλλον να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στη Βόρεια Ελλάδα και ακόμα και στα Βαλκάνια.

Έχετε αποφασίσει για το ύψος των επενδύσεων που απαιτούνται για τη βελτίωση των υπηρεσιών της ΕΥΑΘ στην περίπτωση που επικρατήσετε στον διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ; Εντός ποιου χρονικού διαστήματος θα πραγματοποιηθούν οι επενδύσεις και πόσες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν;

Το ύψος των επενδύσεων που θα γίνουν από τον ιδιώτη περιγράφονται στο σχέδιο της σύμβασης παραχώρησης. Δυστυχώς, έχουμε υπογράψει συμφωνία εμπιστευτικότητας και δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε ποσά σε αυτό το στάδιο. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι συζητάμε για ένα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα, το οποίο όμως την ίδια στιγμή θα πρέπει να απλωθεί σε ένα λογικό ευρύ χρονοδιάγραμμα, ώστε να μας επιτρέψει να διατηρήσουμε σταθερές τιμές. Επίσης, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα έχει πολυδιάστατο αντίκτυπο για την τοπική οικονομία, καθώς τα περισσότερα από τα υλικά θα πρέπει να προέλθουν από τοπικούς προμηθευτές και όποιες δουλειές δοθούν υπεργολαβία θα υλοποιηθούν από τοπικές εταιρείες. Έχω ήδη πει ότι πιστεύω πως θα δημιουργηθούν 2.000-4.000 νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή, μέσα στα πρώτα πέντε χρόνια. Επιπλέον, οι βελτιωμένες υποδομές, ένα καθαρότερο περιβάλλον και η καλύτερη ποιότητα ζωής θα βοηθήσουν προφανώς την πόλη με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Ο αυξημένος τουρισμός και η περαιτέρω αύξηση των άμεσων επενδύσεων είναι προφανή παραδείγματα.

Πολλοί φοβούνται πως η ιδιωτικοποίηση θα οδηγήσει σε εκτίναξη των τιμολογίων της ύδρευσης στη Θεσσαλονίκη. Τι απαντάτε; Υπάρχουν περιπτώσεις που η ιδιωτικοποίηση οδήγησε σε μειώσεις τιμολογίων;

Το επίπεδο των τιμολογίων δεν καθορίζεται σε καμία περίπτωση από το αν η εταιρεία είναι ιδιωτική, δημόσια ή συνδυασμός των δύο. Αυτό είναι ένας μύθος, και απλώς δεν τεκμηριώνεται από τα στοιχεία. Το νερό στις περισσότερες γερμανικές πόλεις, όπου οι εταιρείες ύδρευσης ελέγχονται κυρίως από τους δήμους, είναι πιο ακριβό από ό,τι στη Γαλλία, όπου έχουμε ένα μικτό σχήμα όπως αυτό που προβλέπεται για τη Θεσσαλονίκη. Το Παρίσι παρουσιάζεται συχνά ως μια περίπτωση όπου τα τιμολόγια του νερού αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της ιδιωτικής διαχείρισης. Αυτό δεν είναι αληθές. Στην πραγματικότητα, οι ιδιώτες διαχειριστές ήταν υπεύθυνοι μόνο για μέρος της υπηρεσίας, δηλαδή για τη διανομή. Το δικό μας μερίδιο από τη συνολική τιμολόγηση αυξήθηκε πολύ λιγότερο από ό,τι το μερίδιο της τιμολόγησης που ελεγχόταν από τον Δήμο του Παρισιού.

Ποια είναι η απάντησή σας σε όσους υποστηρίζουν πως η διεθνής εμπειρία από ιδιωτικοποιήσεις δικτύων ύδρευσης είναι αρνητική; Έχουν πράγματι περιοριστεί οι διαγωνισμοί για παραχώρηση δικτύων ύδρευσης σε ιδιώτες; Υπάρχουν πρόσφατα παραδείγματα διαγωνισμών στην Ευρώπη;

Θα επαναλάβω, η ΕΥΑΘ δεν ιδιωτικοποιείται! Θα είναι μια «συνεργασία» μεταξύ της πολιτείας και ενός ιδιώτη διαχειριστή, εποπτευόμενη από μια ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή. Δεν πιστεύω ότι η συνολική εμπειρία από ιδιωτικοποιήσεις είναι αρνητική. Πάρα πολλά συμβόλαια ανανεώνονται κάθε χρόνο. Μόνο στη Suez αυτήν τη στιγμή έχουμε 2.000 ενεργά συμβόλαια με διαφορετικούς δήμους σε όλο τον κόσμο. Παρέχουμε νερό σε 97 εκατομμύρια πολίτες και υπηρεσίες αποχέτευσης σε περισσότερα από 66 εκατομμύρια πολίτες. Αυτοί οι αριθμοί δεν δείχνουν «αρνητική εμπειρία», αντίθετα δείχνουν ότι κάνουμε καλή δουλειά. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν λιγότεροι διαγωνισμοί από το παρελθόν. Αυτό που αλλάζει είναι η φύση της εταιρικής διακυβέρνησης με περισσότερα μικτά σχήματα και νέα εργαλεία για να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η συμμετοχή. Αυτό αναζητούμε στη Θεσσαλονίκη και έχω επανειλημμένα πει ότι είμαστε θετικοί στην τοποθέτηση εκλεγμένων αντιπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, κάτι που δεν ισχύει σήμερα. Όσον αφορά τα νέα συμβόλαια, μπορώ να αναφέρω συγκεκριμένα παραδείγματα: Τα συμβόλαιά μας στη Βαρκελώνη, στη Μασσαλία και στο Μπορντό ανανεώθηκαν πρόσφατα. Πριν από λίγες εβδομάδες μας ανατέθηκε ένα πολύ σημαντικό project για την ανακύκλωση του νερού από την περιφέρεια του West Basin του Λος Άντζελες, περιφέρεια που έχει ένα από τα χειρότερα προβλήματα λειψυδρίας στον κόσμο.
 .euro2day.gr
 

Τρίτη, 20 Μαΐου 2014

Όχι" σε ιδιώτες οι ΕΥΑΘ-ΕΥΔΑΠ


Δεν είναι μόνο η περίπτωση της ΕΥΔΑΠ
που έχει προκαλέσει αντιδράσεις ενώπιον του κινδύνου να παραχωρηθεί ένα κοινωνικό αγαθό, το νερό εν προκειμένω, σε ιδιωτικά συμφέροντα. Ανάλογες ενστάσεις υπάρχουν και για την ΕΥΑΘ, η ιδιωτικοποίηση της οποίας μάλιστα θεωρείται από τους αρμόδιους φορείς ευκολότερη αλλά και κάτι σαν… πρόκριμα για την  ΕΥΔΑΠ.
Πάντως, λέγεται ότι φωνές στη Θεσσαλονίκη κάνουν λόγο για περίεργες μεθοδεύσεις της γαλλικής Suez, συνεταίρου του ομίλου ΑΚΤΩΡ (Ελλάκτωρ), με τον οποίο διεκδικεί την αποκρατικοποίηση της ΕΥΑΘ, για πιέσεις που ασκεί προς όλες στις κατευθύνσεις, για τακτικές που σκοπό έχουν να πάρουν με το μέρος τους την κοινή γνώμη κ.λ.π. Δεν ξέρουμε εάν ισχύουν τα όσα ακούγονται στη Θεσσαλονίκη, πάντως η στήλη μαθαίνει ότι παρά το κύμα αντιδράσεων που ξεσηκώνεται από τον οικονομικό και πολιτικό κόσμο της χώρας, παρά τις αντιρρήσεις του ΣτΕ (π.χ., ήδη για ΕΥΔΑΠ), παρά τις ενστάσεις της κοινωνίας, το ΤΑΙΠΕΔ προωθεί τις διαδικασίες. Μάλιστα, λέγεται ότι έχει ορίσει την 20ή Ιουνίου (ή κάπου εκεί κοντά) ως ημερομηνία κατάθεσης δεσμευτικών προσφορών από τους δύο μνηστήρες. Γιατί πλην των Ελλάκτωρ-Suez Environnement, και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-Mekorot μαζί με τον όμιλο Αποστολόπουλου (Ιατρικό Κέντρο Αθηνών) εμφανίζονται έτοιμοι για τη μάχη που θα δοθεί στη συμπρωτεύουσα.
Και κάποια… τρικ με το πλαφόν στα κέρδη ή την υποχρέωση για ανάπτυξη επενδύσεων κ.λ.π. που βάζουν οι αρμόδιοι δεν μπορεί να θεωρηθούν… δικλίδες ασφαλείας για τους καταναλωτές! Ωστόσο, δίχως να παραγνωρίζεται η σημασία της ΕΥΑΘ, γίνεται αντιληπτό το μέγεθος της μάχης που θα δοθεί για τη μεγαλύτερη σε μέγεθος και προσδοκώμενες υπεραξίες ΕΥΔΑΠ
, όπου πάλι οι Γάλλοι και άλλοι ξένοι και εγχώριοι μνηστήρες θα δώσουν τα ρέστα τους. Η θέση της κοινωνίας, την οποία ασπάζεται η στήλη, είναι σαφής: όχι στην ιδιωτικοποίηση των υδάτων, ενός κοινωνικού αγαθού!!! Δεν μπορεί η Ελλάδα να πάει κόντρα στην ευρωπαϊκή τακτική και λογική που είναι ότι τέτοιου είδους υπηρεσίες πρέπει να δίνονται από τον δημόσιο φορέα.
axiaplus.gr

EΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΜΑ Πολιτιστικός Σύλλογος ΕΥΔΑΠΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΙΜΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΣΤΕ:

ΦΛΩΤΣΙΟΥ ΕΦΗ
ΤΗΛ: 2102144031
 

Δευτέρα, 19 Μαΐου 2014

Bloomberg: «Η Θεσσαλονίκη απορρίπτει την ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ»

Το Bloomberg δημοσιεύει την απάντηση των πολιτών της Θεσσαλονίκης στο σχέδιο ιδιωτικοποίησης της ΕΥΑΘ από το αποτέλεσμα του χθεσινού δημοψηφίσματος. Το δημοσίευμα επισημαίνει το σχεδόν συντριπτικό ποσοστό που ψήφισε κατά της ιδιωτικοποίησης αλλά τονίσει και το γεγονός ότι το δημοψήφισμα κρίνεται από την κυβέρνηση ως άκυρο και παράνομο.
Σημειώνεται ότι το 98% από τους 218.002 που ψήφισαν αποφάσισε κατά της ιδιωτικοποίησης της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) η οποία αποτελεί μέρος του προγράμματος αποκρατικοποίησης του ΤΑΙΠΕΔ για να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν συμφωνηθεί με την τρόικα.

Καταμέτρηση...!.........… κουτσά τα άλογα!


Είπαν «όχι» στην ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ

«Ηχηρό όχι» είπαν οι θεσσαλονικείς στην ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ σύμφωνα με τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος που στήθηκε έξω από εκλογικά κέντρα στο περιθώριο του πρώτου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών.

Σύμφωνα  με το seleo.gr,  σε σύνολο  104.973 πολιτών που ψήφισαν, οι 102.793 ή διαφορετικά το 98,03%  τάχθηκε κατά της ιδιωτικοποίησης του νερού.

Αντίθετα μόλις 2065 κάτοικοι (1,97%) 11 δήμων του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης που συμμετείχαν στο δημοψήφισμα είπαν «ναι» στην ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ.

Κυριακή, 18 Μαΐου 2014

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ...

Στις 7:00 ανοίγουν αύριο οι κάλπες για τη διεξαγωγή του α’ γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών και θα κλείσουν στις 19:00.
Η ψηφοφορία είναι υποχρεωτική και δικαιολογημένα μπορούν ...
να μην ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, όσοι έχουν υπερβεί το 70ο έτος της ηλικίας τους, όσοι βρίσκονται στο εξωτερικό και όσοι θα βρίσκονται την ημέρα της ψηφοφορίας σε απόσταση μεγαλύτερη των 200 χλμ από το εκλογικό τους τμήμα.
Οι ψηφοφόροι μπορούν να ψηφίσουν με την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριό τους ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές. Η «κομμένη» ταυτότητα είναι αποδεκτή.
Στην περίπτωση που ο πολίτης έχει στην κατοχή του νέα αστυνομική ταυτότητα, μπορεί να ασκήσει κανονικά το εκλογικό του δικαίωμα, εφόσον δεν έχουν αλλάξει τα προσωπικά του στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά.
Στρατιωτικοί και σώματα ασφαλείας χρησιμοποιούν την υπηρεσιακή τους ταυτότητα, ενώ οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να προσκομίσουν έγκυρο αποδεικτικό ταυτότητας.
Τη δυνατότητα να μάθουν που ψηφίζουν έχουν οι ψηφοφόροι μέσω μιας ειδικής εφαρμογής στο διαδίκτυο, του υπουργείου Εσωτερικών ή μέσω ενός τηλεφωνήματος στο ειδικό τηλεφωνικό κέντρο.
Συγκεκριμένα, στην ιστοσελίδα http://katalogoi.ypes.gr/services/eea/eeagr/eea.htm οι ψηφοφόροι μπορούν, συμπληρώνοντας στη σχετική φόρμα το ονοματεπώνυμο (τουλάχιστον τα δύο πρώτα γράμματα), το πατρώνυμο (τουλάχιστον τα δύο πρώτα γράμματα) και τη χρονολογία γέννησης, να δουν σε ποιο εκλογικό τμήμα ψηφίζουν
Όσοι επιθυμούν μπορούν επίσης για να ενημερωθούν, να καλούν στο 2131361500 . Οι ώρες εξυπηρέτησης είναι σήμερα Σάββατο έως τις 19:00,  ενώ την Κυριακή μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν από τις 7:00 έως τις 19:00.
Πηγή : naftemporiki.g
r

Παρασκευή, 16 Μαΐου 2014

Το νερό της ΕΥΔΑΠ ξεπουλιέται

Η κυβέρνηση σχεδιάζει να παραχωρήσει το 27% της ΕΥΔΑΠ απο το 61% που κατέχει και το 40% της ΕΥΑΘ απο το 74% που κατέχει στον ιδιωτικό τομέα. 
 
 Του Νίκου Κατσαρού

Η ιδιωτικοποίηση του νερού ειναι μία κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μια προσφορά στον βωμό του κέρδους των ξένων πολυεθνικών εταιρειών κυρίως της Γερμανίας και της Αγγλίας, αφού καμμία ελληνική εταιρεία δεν έχει την αντίστοιχη εμπειρία, τεχνολογία και τεχνογνωσία.
Αυτό το ξεπούλημα του πόσιμου νερού σύμφωνα με διεθνείς μελέτες με τελευταία αυτήν του Πανεπιστημίου της Πορτογαλίας δείχνουν οτι σε όλες τις χώρες που εφαρμόστηκε ιδιωτικοποίση του πόσιμου νερού οδήγησε στα παρακάτω συμπεράσματα:
1) Σε καμμία πόλη δεν παρατηρήθηκε βελτίωση της ποιότητας του νερού
2) Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υλοποιήθηκαν οι βελτιώσεις στα συστήματα υδρεύσης και άλλες επενδύσεις που υποσχέθηκαν και
3) Σε όλες τις περιπτώσεις η τιμή του πόσιμου νερού αυξήθηκε. Στην Νότιο Αμερική την Βενεζουέλα,την Αργεντινή και αλλού τα ξεπερασμένα δίκτυα ύδρευσης αντιμετωπίστηκαν από τις ιδιωτικές εταιρείες με αυξημένες δόσεις χλωρίωσης του νερού αδιαφορώντας για τις αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των καταναλωτών αφού αυτές εμφανίζονται αργότερα (αρθρίτιδα,οστεοπόρωση,υψηλή αρτηριακή πίεση,καρδιαγγειακά προβλήματα κλπ) ενώ χωρίς υπερχλωρίωση τα συμπτώματα είναι άμεσα,(διάρροιες,γαστρεντερικές διαταραχες κλπ).Στο Βερολίνο που στην δεκαετία του 1990 εφαρμόστηκε η μερική ιδιωτικοποίηση του νερου,σήμερα κατόπιν πιέσεων των πολιτών ο δήμος επαναγοράζει απο τις ιδιωτικές εταιρείες τα δικαιώματα νερού.
Η Ε.Ε απο την πλευρά της είναι ο πρωτεργάτης της ιδιωτικοπίησης του πόσιμου νερού.Ο επίτροπος Barnier αποκαλεί ξεδιάντροπα την ιδιωτικοποίηση του νερού:σύμπραξη του ιδιωτικού με τον δημόσιο ή τον αυτοδιοιηκητικό τομέα.
Η Ε.Ε προωθεί σε όλες της χώρες μέλη την ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης του νερού, με πρώτες τις χώρες που βρίσκονται υπο οικονομική κρίση ,την Ελλάδα,την Πορτογαλία ,την Ισπανία και ακολουθεί η Κύπρος.Έτσι σε πρώτο βήμα η ΕΕ προωθεί την μερική ιδιωτικοποιηση του πόσιμου νερού για να ακολουθήσει σε δεύτερο βήμα η πλήρη ιδιωτικοποίση και η παράδοσή του στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα..
Στην Ελλάδα επικρατεί μία παράξενη σιωπή, λες και κανένας πολίτης δεν ενδιαφέρεται για το θέμα αυτό.Αποκλείεται να πιστεύουν οι Έλληνες καταναλωτές οτι θα μειωθούν οι τιμές του νερού αφού πουθενά στον κόσμο δεν συνέβη κατι τέτοιο. Αποκλείεται να πιστεύουν οτι θα βελτιωθεί η ποιότητα του νερού αφού απαιτούνται για κάτι τέτοιο τεράστιες επενδύσεις που καμμία εταιρεία δεν έκανε σε καμμία πόλη του κόσμου που εμπλέχθηκε.Αποκλείεται να πιστεύουν οτι θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας αφού κάτι τετοιο δεν ισχυρίζονται ούτε οι ίδιες οι ιδιωτικές εταιρείες.Αποκλείεται να πιστεύουν οτι θα συμβάλουν στην ύφεση και την μείωση του χρέους αφού μόνο οι ξένες πολυεθνικές εταιρείες θα εμπλακούν και μονο αυτές θα έχουν το μεγάλο μερίδιο του κέρδους.
Οι Έλληνες πολίτες και ιδιαίτερα ο Δήμος της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης πρέπει να αντιδράσουν δυναμικά διότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό το οποίο δεν παραχωρείται σε ιδιώτες ούτε τεμαχίζεται μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου φόρέα,και για την υγιεινή και ασφάλεια του πόσιμου νερού υπεύθυνη είναι μόνον η πολιτεία.
Βέβαια σύμφωνα με την νομοθεσία την ευθύνη έχει η πολιτεία αλλά οι δήμοι μπορούν να αντιδράσουν και επιπλέον ο Δήμος μπορεί να ζητήσει υψηλό κόστος για την διέλευση των υδροσωλήνων νερού μέσω της πόλεως των Αθηνών όπως και δήμοι της Αττικής που εφοδιάζονται με νερό της ΕΥΔΑΠ .Το ίδιο ισχύει και για τον Δήμο Θεσσαλονίκης και τους γειτονικούς δήμους που εφοδιάζονται με νερό της ΔΕΥΑΘ.

Read more: http://www.newsbomb.gr/opinions/story/446167/to-nero-tis-eydap-xepoylietai#ixzz31tGtdxQd

ΕΚΛΟΓΕΣ 2014, μάθε που ψηφίζεις