Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

ΕΥΔΑΠ: Μειωμένα κέρδη και έσοδα στο α΄ τρίμηνο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

30/5/2014
Στο ποσό των 70,7 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου και της ΕΥΔΑΠ A.E. το Α' τρίμηνο του 2014, έναντι 73,1 εκατ. ευρώ του αντιστοίχου τριμήνου του 2013.
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 8,4 εκατ. ευρώ, έναντι 17,4 εκατ. ευρώ πέρυσι, τα δε κέρδη πριν από φόρους διαμορφώθηκαν στα 9,1 εκατ. ευρώ, έναντι 8,6 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περυσινού τριμήνου. Τα μετά από φόρους κέρδη, το Α' τρίμηνο του 2014 διαμορφώθηκαν στο ποσό των 5,5 εκατ. ευρώ από 25,7 εκατ. αντίστοιχα το Α' τρίμηνο του 2013. Σημειώνουμε ότι το Α' τρίμηνο του 2013, η αλλαγή του συντελεστή φορολογίας από 20% σε 26% είχε επηρεάσει σημαντικά την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση κατά 20 εκατ. ευρώ βελτιώνοντας τα κέρδη μετά φόρων του 2013.

Σχετικό Αρχείο Εγγράφου
Σχετική Ιστοθέση