Τρίτη, 6 Μαΐου 2014

ΕΥΔΑΠ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ


Αθήνα, 6 Μαΐου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ


H ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3556/30.4.2007, της απόφασης 1/434/3.7.2007 και της εγκυκλίου υπ' αρ. 33/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:
•  Κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης της Τράπεζας Πειραιώς στις 02/05/2014, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η Τράπεζα Πειραιώς στην Εταιρεία στις 30/04/2014 διαμορφώθηκε κάτω του ελαχίστου ορίου. Σημειώνεται ότι στις 29 Απριλίου 2014 το ποσοστό άμεσων και έμμεσων δικαιωμάτων ψήφου ανερχόταν σε 9,9989% και 0,0368% αντίστοιχα.
•  Κατόπιν της από 06.05.2014 σχετικής γνωστοποιήσεως της “Paulson & Co. Inc.”, από 30.04.2014 η τελευταία κατέχει (έμμεσα) 10.648.800 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας (9.99% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας).
• Κατόπιν της από 06.05.2014 σχετικής γνωστοποιήσεως του John Paulson, από 30.04.2014 ο τελευταίος κατέχει (έμμεσα) 10.648.800 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας (9.99% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας).

Ο John Paulson ελέγχει την Paulson & Co. Inc., η οποία είναι εταιρεία διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων. Υπό την ιδιότητα της αυτή ασκεί τα δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία. Όλες οι μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας γνωστοποίησης κατέχονται από τα επενδυτικά κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται η Paulson & Co. Inc.
Σχετικό Αρχείο Εγγράφου