Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012

ΕΥΔΑΠ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης Πηγή:www.capital.gr

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ότι στις 29 Ιουνίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στα κεντρικά της γραφεία, στην οποία παρευρέθηκαν 30 μέτοχοι κάτοχοι 84.679.717 μετοχών, εκπροσωπώντας το 79,51% του μετοχικού κεφαλαίου.
Η Γενική Συνέλευση :
1. Ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2011 μαζί με την Έκθεση του Δ.Σ. και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.
2. Απήλλαξε τα μέλη του Δ.Σ. και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την εταιρική χρήση 1-1-2011 έως 31-12-2011.
3. Ενέκρινε τη διανομή μερίσματος 0,17 ευρώ ανά μετοχή και καθόρισε ως δικαιούχους τους κατόχους μετοχών της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. την 6η Ιουλίου 2012 (βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων record date). Η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 12η Ιουλίου 2012 σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο νέος Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
4. Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου για το έτος 2011 και προενέκρινε τις αμοιβές τους για το 2012.
5. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών και Γραμματέα του Δ.Σ. για το έτος 2011 και προενέκρινε τις αντίστοιχες για το έτος 2012.
6. Επικύρωσε την εκλογή μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
7. Επικύρωσε την εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου του Δ.Σ., σε  αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους, η οποία αποτελείται από τους κ.κ. Αντώνη  Αντωνόπουλο, ως Πρόεδρο, Επαμεινώνδα Σκλαβενίτη και Χρήστο Μιστριώτη, ως  μέλη.
8.  Εξέλεξε τους δύο (2) Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές, κ.κ. Σοφιανό Νικόλαο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12231) και Παπαδημητρίου Νικόλαο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14271) και ισάριθμους αναπληρωματικούς, τους κ.κ. Επαμεινώνδα Γιουρούκο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 10351) και Τηλέμαχο Γεωργόπουλο (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 19271) από την Ελεγκτική Εταιρία DELOITTE Α.Ε. για το έτος 2012 και ενέκρινε την αμοιβή τους.


Πηγή:www.capital.gr