Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

Γραφείο Τύπου Κ.Ο. ΕΛΚ Κωνσταντίνος Πουπάκης


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στρασβούργο, 20 Νοεμβρίου 2012

Σύμφωνο Κοινωνικών Επενδύσεων ως αντίδραση στην Κρίση,
παρέμβαση του Κ. Πουπάκη με τροπολογίες στη σχετική έκθεση πρωτοβουλίας

Με κεντρικό αίτημα την ανάγκη μιας συντονισμένης προσέγγισης στο ζήτημα των κοινωνικών επενδύσεων στη βάση της σύστασης ενός «Συμφώνου Κοινωνικών Επενδύσεων», το οποίο συνοδευόμενο από την εισαγωγή αντίστοιχων ελεγκτικών μηχανισμών θα συνέβαλε ουσιαστικά στην αποτελεσματική διαχείριση και εκπλήρωση των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την απασχόληση, την κοινωνική και εκπαιδευτική πολιτική, ψηφίστηκε σήμερα -με μεγάλη πλειοψηφία- στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, η Έκθεση Πρωτοβουλίας «Σύμφωνο Κοινωνικών Επενδύσεων ως αντίδραση στην Κρίση».

Η Ετήσια Έρευνα για την Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και η Έκθεση για την Απασχόληση καταδεικνύουν σημαντικό έλλειμμα αναφορικά με την επίτευξη των κοινωνικών στόχων της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την ερχόμενη δεκαετία λόγω της επικέντρωσης στην προσπάθεια επίτευξης της δημοσιονομικής εξισορρόπησης και πιο συγκεκριμένα σε ό, τι αφορά την καταπολέμηση της φτώχειας και της ανεργίας, τη δημιουργία ποιοτικής και βιώσιμης απασχόλησης, την ενίσχυση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Σε αυτή την κατεύθυνση οι κοινωνικές επενδύσεις, συνδυάζοντας τους οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους, θα μπορούσαν να συνδράμουν αποφασιστικά στην αποκατάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης, «προετοιμάζοντας» τα άτομα, τις οικογένειες και τις κοινωνίες να προσαρμοστούν στις διαρκώς μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες και απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει -πέραν από τη διατηρησιμότητα των δημοσίων οικονομικών τους- να επικεντρωθούν σε δράσεις διαφύλαξης της κοινωνικής συνοχής και δικαιοσύνης, ο Ευρωβουλευτής Κ. Πουπάκης κατέθεσε τροπολογίες που συμπεριλήφθηκαν στο τελικό κείμενο της Έκθεσης υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι η μονόπλευρη προσήλωση στη λιτότητα πλήττει σημαντικά τον ευρωπαϊκό κοινωνικό ιστό αλλά και την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης, καθώς «τροφοδοτεί» την ανεργία, με δραματικές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες. Παράλληλα, ο Έλληνας Ευρωβουλευτής υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη διασφάλισης επαρκών συνταξιοδοτικών παροχών, στο πλαίσιο των δρομολογούμενων μεταρρυθμίσεων των Ασφαλιστικών Συστημάτων, και της καταπολέμησης της ανεργίας των νέων.

"Ο αναπτυξιακός χαρακτήρας και η κοινωνική διάσταση επιβάλλεται να επιστρέψουν στην κορυφή της «ευρωπαϊκής ατζέντας». Η ενεργοποίηση της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς προσφέρει τις απαιτούμενες λύσεις στα κρίσιμα «ερωτήματα» που σήμερα απειλούν το κοινωνικό και παραγωγικό ιστό των κρατών μελών. Οι κοινωνικές επενδύσεις μέσα από έναν ενιαίο, στρατηγικό και συνεκτικό σχεδιασμό δύνανται να αποτελέσουν σοβαρή «υποθήκη» ανάκαμψης, κοινωνικής προστασίας και ειρήνης παρέχοντας μια ασφαλή διέξοδο από τις μονομερείς πολιτικές λιτότητας και τις ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις τους στην κοινωνική συνοχή και την απασχόληση. Η οικονομική δυναμική οφείλει να συνδυαστεί με την κοινωνική πρόοδο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναδυόμενων κοινωνικών κινδύνων δίνοντας ουσιαστικό περιεχόμενο στους στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και τις ανάγκες του μπορεί και πρέπει να αποτελέσει πρώτιστη προτεραιότητα της σημερινής ελληνικής κυβέρνησης ", δήλωσε σχετικά ο Κ. Πουπάκης.