Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

(ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και ΕΥΔΑΠ Νήσων Α.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011

30/3/2012
Στο ποσό των 26,14 εκατ. ευρώ ανήλθαν το 2011 τα μετά από φόρους κέρδη της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., σημειώνοντας αύξηση 126,92% σε σύγκριση με το 2010, οπότε και είχαν διαμορφωθεί στα 11,52 εκατ. ευρώ. Την ίδια χρονιά τα μετά από φόρους κέρδη για τον Όμιλο (ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και ΕΥΔΑΠ Νήσων Α.Ε.) διαμορφώθηκαν στο ποσό των 26,05 εκατ. ευρώ, έναντι 11,34 εκατ. ευρώ του 2010 (αύξηση 129,71%). Τα προ φόρων κέρδη της Εταιρείας ανήλθαν σε 35,58 εκατ. ευρώ και του Ομίλου σε 35,49 εκατ. ευρώ, από 30 εκατ. ευρώ και 29,83 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα το έτος 2010 (αύξηση 18,58% για την Εταιρεία και 18,99% για τον Όμιλο).
Ο κύκλος εργασιών το 2011 διαμορφώθηκε στα 358,60 εκατ. ευρώ από 379 εκατ. ευρώ της χρήσης 2010 (-5,40%). Η μείωση προήλθε από την υποχώρηση κατά 12,10 εκατ. ευρώ των εσόδων από την παροχή νερού και συναφών υπηρεσιών και κατά 9,20 εκατ. ευρώ από την παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης.
Το κόστος των υπηρεσιών για την Εταιρεία και τον Όμιλο μειώθηκε το 2011 κατά 21,4 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 208,70 εκατ. ευρώ από 230,10 εκατ. ευρώ του 2010 (μείωση 9,30%), ενώ το μικτό κέρδος ανήλθε στο ποσό των 149,90 εκατ. ευρώ από 148,80 εκατ. ευρώ, που είχε διαμορφωθεί το 2010.
Το Δ.Σ. της Εταιρείας αποφάσισε να προτείνει στην γενική συνέλευση των μετόχων, που έχει προγραμματισθεί για τις 12 Ιουνίου 2012, τη διανομή μερίσματος 0,17 ευρώ ανά μετοχή, από 0,04 ευρώ για τη χρήση του 2010.

Σχετικό Αρχείο Εγγράφου