Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014

ΕΥΔΑΠ: Στις 30/4 η τακτική Γ.Σ. για διανομή μερίσματος και αφορολόγητου αποθεματικούΤην 30η Απριλίου 2014, ημέρα Τετάρτη, ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΕΥΔΑΠ, για έγκριση διανομής μερίσματος κερδών χρήσης 2013 και διανομής αφορολόγητου αποθεματικού.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι καλούνται να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (I.F.R.S) της εταιρικής χρήσης 1.1.2013 έως 31.12.2013, της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της επ΄ αυτών Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρείας.
2. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, για την εταιρική χρήση 1.1.2013-31.12.2013.
3. Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών χρήσης 2013 και διανομής αφορολόγητου αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Νόμου 4172/2013, στους Μετόχους καθώς και καθορισμός των δικαιούχων μερίσματος και της ημερομηνίας έναρξης πληρωμής τους.
4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών του Προέδρου Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας για το έτος 2013 και απολογιστικά για το χρονικό διάστημα από 1.1.2014 έως 30.4.2014 καθώς και προέγκριση αμοιβών του Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου για το χρονικό διάστημα από 1.5.2014 έως 30.6.2015.
5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών και Γραμματέα Δ.Σ. και Μελών Επιτροπής Ελέγχου, για το έτος 2013 και απολογιστικά για το χρονικό διάστημα από 1.1.2014 έως 30.4.2014 καθώς και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεών τους για το χρονικό διάστημα από 1.5.2014 έως 30.6.2015.
6. Επιλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και έγκριση αμοιβής της, για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, την Έκθεση Επισκόπησης των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων και την χορήγηση Φορολογικού Πιστοποιητικού διαχειριστικής χρήσης 2014.
7. Εκλογή Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Μέλους.
8. Διάφορες ανακοινώσεις.Πηγή:www.capital.gr

Πηγή:www.capital.gr