Παρασκευή, 11 Απριλίου 2014

Προσλήψεις για 155 υπαλλήλους στην ΕΥΔΑΠ


Σε προσλήψεις υπαλλήλων θα προχωρήσει η ΕΥΔΑΠ άμεσα αφού έχουν εγκριθεί 155 προσλήψεις για το 2014, ώστε να καλυφθούν ανάγκες τις εταιρείας σε προσωπικό.
Σύμφωνα με το dikaiologitika.gr η προκήρυξη της ΕΥΔΑΠ βγαίνει άμεσα και οι υποψήφιοι θα έχουν δέκα ημέρες προθεσμία για τις αιτήσεις.
Συγκεκριμένα η εταιρεία ύδρευσης θα ανακοινώσει προκήρυξη για τις 155 προσλήψεις για την κάλυψη των αναγκών της.
Από το ΑΣΕΠ ήδη έχουν οι προσλήψεις στην ΕΥΔΑΠ για το εποχικό προσωπικό, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας για το 2014 .
Οι προσλήψεις θα αφορούν συγκεκριμένο αριθμό ανα ειδικότητα οι οποίες είναι οι παρακάτω:
  • 50 άτομα κατηγορίας ΔΕ Καταμετρητές
  • 80 άτομα κατηγορίας ΥΕ Εργάτες
  • 25 άτομα κατηγορίας ΔΕ Οδηγοί
Το μισθολογικό κόστος για το υπό πρόσληψη προσωπικό, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας, καθορίζεται σε μηνιαίες μεικτές αποδοχές σε 760,00 ευρώ κατ'άτομο, με προσαύξηση τριετιών προϋπηρεσίας, ήτοι έως τρεις τριετίες για τους υπαλλήλους-καταμετρητές-οδηγούς εκ ποσοστού 10% έκαστος και έως έξι για τους εργάτες εκ ποσοστού 5% έκαστος .
Οι υποψήφιοι για τις θέσεις εργασίας Καταμετρητών της ΕΥΔΑΠ θα πρέπει να διαθέτουν οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
Για τις θέσεις των εργατών οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Οι θέσεις εργατών αφορούν στην εκτέλεση εργασιών χειρωνακτικής φύσης, όπως ενδεικτικά είναι η διάνοιξη χανδάκων σε μόνιμα υγρό περιβάλλον σε μεγάλο βάθος με χειρωνακτικά μέσα (λ.χ. φτυάρι, κασμά κ.τ.λ.), η χρήση κομπρεσέρ, οι επισκευαστικές εργασίες μετά τη διάνοιξη ρεόντων λυμάτων, οι φορτοεκφορτώσεις βαρέων υλικών, η (ατομική) κάθοδος σε χώρους λυμάτων με αναθυμιάσεις.
Τα όριο για τους υποψηφίους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα κυμαίνεται μεταξύ 21ου και 35ου έτους, ενώ για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση το όριο ξεκινά από τα 19 και φτάνει μέχρι τα 50 έτη.
Το dikaiologitika.gr θα αναρτήσει την προκήρυξη της ΕΥΔΑΠ όταν δημοσιευτεί και θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις.
 Σύμφωνα με το dikaiologitika.gr