Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2013

Αναβλήθηκε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΥΔΑΠΔεν συζητήθηκε τελικά κατά τη σημερινή έκτακτη γενική συνέλευση της ΕΥΔΑΠ το ζήτημα της αποπληρωμής των οφειλών του δημοσίου προς στην εταιρεία.
Όπως ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του ΤΑΙΠΕΔ, που είναι ο βασικός μέτοχος της εισηγμένης εταιρείας, «δεδομένου ότι εκκρεμεί η έκδοση της προβλεπόμενης κατά το άρθρο 45 του Ν. 4179/2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) με την οποία θα προσδιοριστούν οι ληξιπρόθεσμες, μέχρι την 30.06.2013, οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου προς την ΕΥΔΑΠ από έργα Υποδομής, Κατασκευή Έργων Ύδρευσης κλπ καθώς και οι μη φορολογικές οφειλές της ΕΥΔΑΠ προς το Ελληνικό Δημόσιο, είναι αδύνατη η λήψη απόφασης επί της ζητούμενης από την ίδια διάταξη (άρθρο 45 του Ν. 4179/2013) παραίτηση της ΕΥΔΑΠ από τυχόν άλλες αξιώσεις και ένδικα μέσα αναφορικά με τις απαιτήσεις αυτές. Ζητούμε να συγκληθεί εκ νέου η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αμέσως μετά την έκδοση της ΚΥΑ».

Επομένως είναι αδύνατη η συζήτηση επί της πρόβλεψης της διάταξης του άρθρου 45 του Ν.4179/2013 (Φ.Ε.Κ. Α-175), αναφορικά με το ζήτημα της τακτοποίησης των εκατέρωθεν αξιώσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΕΥΔΑΠ που πηγάζουν από την σύμβαση με ημερομηνία 9.12.1999 υπογραφείσα σε εκτέλεση του άρθρου 2 παρ.2 του Ν.2744/1999 «Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ) και άλλες διατάξεις».

Δημήτρης Δελεβέγκος


Πηγή:www.capital.gr