Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2013

ΕΥΔΑΠ: Την ΚΥΑ για οφειλές δημοσίου ενέκρινε η γενική συνέλευση

Την έγκριση από τη γενική συνέλευση της ΕΥΔΑΠ των τελικών ποσών, αναφορικά με τον προσδιορισμό των εκατέρωθεν αξιώσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΕΥΔΑΠ, ανακοίνωσε η ΕΥΔΑΠ.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «η γενική συνέλευση ενέκρινε ανεπιφύλακτα κατά πλειοψηφία τα προβλεπόμενα από την υπ’αριθ. Δ6/2476 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 3065/03.12.2013 –Τεύχος Δεύτερο), όπως αυτή τελικά επανεκτυπώθηκε, λόγω λάθους, ποσά, αναφορικά με τον προσδιορισμό των εκατέρωθεν αξιώσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και, ειδικότερα:- Τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου προς την ΕΥΔΑΠ ΑΕ από έργα υποδομής, κατασκευές έργων ύδρευσης Ν.Π.Δ.Δ., κατασκευή και συντήρηση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, κλπ, μέχρι 30/06/2013, ποσού 113.199.696,12 ευρώ πλέον ΦΠΑ ποσού 26.035.930,11 ευρώ πλέον ποσού 1.935.021,25 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και
- Τις μη φορολογικές οφειλές της ΕΥΔΑΠ ΑΕ προς το Ελληνικό Δημόσιο για το χρονικό διάστημα από 25/10/2004 μέχρι 30/06/2013, συνιστάμενες στο τίμημα του παρασχεθέντος από το Ελληνικό Δημόσιο προς την ΕΥΔΑΠ ΑΕ ακατέργαστου νερού για το χρονικό αυτό διάστημα και απόσβεση λοιπών εκατέρωθεν αξιώσεων που πηγάζουν από την 09/12/1999 μεταξύ τους σύμβαση.
Οι μέτοχοι αποδέχθηκαν ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω, όπως προσδιορίζονται από την εν λόγω ΚΥΑ και παραιτήθηκαν από κάθε άλλη αξίωση και ένδικο μέσο, κατά πλειοψηφία, με ποσοστό 96,44% των παρευρισκομένων, όπως το άρθρο 45 του ν. 4179/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄175/8-8-2013) ορίζει».
Πηγή: AMΠE