Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΥΔΑΠ 2015

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι στις 29 Απριλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στην έδρα της Εταιρείας στο Γαλάτσι Ωρωπού 156, στην οποία παρευρέθηκαν 125 Μέτοχοι, κάτοχοι 82.365.491 μετοχών, εκπροσωπώντας το 77,34% του μετοχικού κεφαλαίου.
Η Γενική Συνέλευση:
1. Ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2014 μαζί με την Έκθεση του Δ.Σ. και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.
2. Απήλλαξε τα Μέλη του Δ.Σ. και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την εταιρική χρήση 1-1-2014 έως 31-12-2014.
4. Ενέκρινε τη διανομή μερίσματος 0,20 ευρώ ανά μετοχή μεικτό, ήτοι καθαρό ποσό 0,18 ευρώ ανά μετοχή, μετά την παρακράτηση φόρου 10% (0,02 ευρώ ανά μετοχή) σύμφωνα με το ν. 4110/2013. Το ποσό μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους ανέρχεται σε 21.300.000 ευρώ. Καθόρισε ως δικαιούχους τους κατόχους μετοχών της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. (Record date) την 6η Μαΐου 2015. Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος ορίζεται η 5η Μαΐου 2015. Η  πληρωμή  του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 12η Μαΐου 2015 σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
5. Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου για το έτος 2014, απολογιστικά για την περίοδο 1/1/2015 έως 30/4/2015 και προενέκρινε τις αμοιβές του για το χρονικό διάστημα από 01/05/2015 μέχρι τις 30/6/2016.
6. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών Δ.Σ., των Μελών Eπιτροπής Ελέγχου και της Γραμματέας του Δ.Σ. για το έτος 2014, απολογιστικά για την περίοδο 1/1/2015 έως 30/4/2015  και προενέκρινε τις αντίστοιχες για το χρονικό διάστημα από 01/05/2015 μέχρι τις 30/6/2016.
7. Επέλεξε την Ελεγκτική Εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε. και εξέλεξε τους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές κ.κ Βασίλειο Παπαγεωργόπουλο (ΑΜ ΣΟΕΛ 11681) και Ευστράτιο Παπαρίδη (ΑΜ ΣΟΕΛ 14351) με Αναπληρωματικούς Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές τον κ. Γεώργιο Κυρμπιζάκη (ΑΜ ΣΟΕΛ 16181) και την κα Ελένη Καραγκούνη (ΑΜ ΣΟΕΛ 24111)
και ενέκρινε την αμοιβή τους για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του έτους 2015, την Έκθεση Επισκόπησης των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων και την χορήγηση Φορολογικού Πιστοποιητικού διαχειριστικής χρήσης 2015, ύψους 67.000 € πλέον ΦΠΑ.

Όσον αφορά τα θέματα 3, 4 και 5 -Εκλογή μέχρι εννέα (9) Μελών του Δ.Σ. από τον Μέτοχο της πλειοψηφίας Ελληνικό Δημόσιο, εκλογή Ανεξάρτητου Μέλους του Δ.Σ. για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008, ορισμός Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008- της ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης -ο Μέτοχος Πλειοψηφίας Ελληνικό Δημόσιο υπέβαλε κατά το άρθρο 39 παρ. 3 του ν. 2190/1920 ως ισχύει, αίτημα αναβολής της συζήτησης για τις 13 Μαΐου 2015 και ώρα 11.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας, Ωρωπού 156, Γαλάτσι.
Υπενθυμίζεται ότι στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως Μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Ειδικότερα, η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 8η Μαΐου 2015, ημέρα Παρασκευή (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα μετ’ αναβολή διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης της 13ης Μαΐου 2015. Σύμφωνα με το Νόμο έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του Μετόχου κατά την οικεία ημερομηνία καταγραφής. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε. ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία αυτής. Η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η ) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 10η Μαΐου 2015, ημέρα Κυριακή. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω Μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν άδειάς της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
Ο Μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω Μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο.
Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του Μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 10η Μαΐου 2015, ημέρα Κυριακή. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της (www.eydap.gr) το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου, ενώ θα διατίθεται και από την Υπηρεσία Μετοχολογίου και Σχέσεων με Επενδυτές της Εταιρείας. Το έντυπο αυτό, προσηκόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το Μέτοχο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του Μετόχου, αποστέλλεται με fax (210-21.44.437) ή κατατίθεται στην Υπηρεσία Μετοχολογίου και Σχέσεων με Επενδυτές (Ωρωπού 156, Γαλάτσι), τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την 10η Μαΐου 2015, ημέρα Κυριακή.
Τέλος σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 39 του 2190/1920 όπως ισχύει η μετά από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, με την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2, 28 και 28α.
Παρακάτω εμφανίζονται τα links για τα σχετικά με την ανακοίνωση αρχεία
Σχετικό αρχείο