Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2014

Αποτελέσματα ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1A / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ


Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε (ΕΥΔΑΠ Α.Ε)

 Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν πενήντα πέντε (155) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υπηρεσιών και εγκαταστάσεων της ΕΥΔΑΠ Α.Ε, εντός του Νομού Αττικής.

Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014
 

Αποτελέσματα ανά κωδικό θέσης