Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015

Ενημέρωση Εκπροσώπου Εργαζομένων στο ΔΣ της ΕΥΔΑΠ - Νοέμβριος 2015

Εκπρόσωπος Εργαζομένων στο Δ.Σ. Ε.ΥΔ.Α.Π.
Αγγελάκης Μανώλης

Εκπρόσωπος Εργαζομένων στο Δ.Σ.
Αγγελάκης Μανώλης 6977 600052
email: magge@eydap.gr

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2015
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 
Στα πλαίσια της ενημέρωσης των συναδέλφων, σε σχέση με θέματα Διοικητικού Συμβουλίου παραθέτω ορισμένες από τις Αποφάσεις που έλαβε το Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ το τελευταίο διάστημα.
 
 • Απόφαση 18715/11.11.2015 – Υπογραφή ΣΣΕ
Το Δ.Σ. ενέκρινε την ΣΣΕ για τους εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ.  Η Σύμβαση υπεγράφη σε ένα δυσχερές οικονομικό περιβάλλον υπό τους περιορισμούς της νομοθεσίας όπως όλοι γνωρίζουμε, μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ομοσπονδίας και της Διοίκησης.  Η Σύμβαση έχει ισχύ τριών ετών και λήγει στις 9 Μαΐου 2018.  Η ΕΥΔΑΠ δεσμεύεται:
 •  Να διατηρήσει τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας αφενός και αφετέρου να μην προβεί σε καμία καταγγελία συμβάσεων εργασίας.
 • Να εξετάσει άμεσα το ζήτημα των νέων προσλήψεων τακτικού προσωπικού αμειβόμενου με τις εκάστοτε ισχύουσες ΕΣΣΕ για το υπόλοιπο τακτικό.
 • Τροποποιεί τον Κανονισμό Προσωπικού ως εξής : «Η μετάταξη υπαλλήλου είναι δυνατή ανεξαρτήτως του βαθμού στον οποίο βρίσκεται.» Ικανοποιείται  έτσι ένα αίτημα πολλών ετών που αφορούσε μεγάλο αριθμό συναδέλφων που πλέον καταλαμβάνουν τη θέση που δικαιούνται στην Εταιρεία, σύμφωνα με τα πραγματικά προσόντα τους.
 • Το οικονομικό βοήθημα που χορηγείται σε κάθε εργαζόμενο γονέα που έχει την επιμέλεια τέκνου με αναπηρία 67% και άνω χορηγείται χωρίς ηλικιακή ή άλλη προϋπόθεση και για τους γονείς που τα τέκνα τους έχουν αναπηρία 80% και άνω αυξάνεται στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ.
 • Οι εργαζόμενοι οι οποίοι αποδεδειγμένα είναι διορισμένοι δικαστικοί συμπαραστάτες συγγενούς τους μέχρι β’ βαθμό, ο οποίος τελεί σε καθεστώς πλήρους στερητικής δικαστικής συμπαράστασης, δικαιούνται μειωμένο ωράριο κατά μία (1) ώρα ημερησίως.
 • Κατά την ισχύ της ΣΣΕ η ΕΥΔΑΠ δεν θα προβεί αυτοβούλως σε οποιαδήποτε περικοπή στις αποδοχές των εργαζομένων.
 • Μετά τη λήξη του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής, το μισθολόγιο του προσωπικού επανέρχεται στο καθεστώς που ίσχυε κατά την 31.12.2009, συνυπολογιζομένων των μισθολογικών ωριμάνσεων (τριετιών).
 • Το χορηγούμενο άτοκο δάνειο αναπροσαρμόζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ.
 • Το σχολικό δάνειο αυξάνεται στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ.
 • Μετά τη λήξη της εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής και την επαναφορά του μισθολογίου στο καθεστώς της 31.12.2009, θα χορηγηθεί σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού ένα επιπλέον καταληκτικό μισθολογικό κλιμάκιο.
 • Ισχύουν οι όροι και διατάξεις όλων των προηγούμενων ΣΣΕ.
 • Επιπλέον στη συγκεκριμένη Σύμβαση, ισχύουν οι υπέρ των εργαζομένων εκδοθείσες Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ, οι σχετικές με τις πάσης φύσεως αποδοχές και παροχές προς τους εργαζόμενους καθώς και την υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη αυτών.
     Ισχύει πάντα η ρητή δήλωση της ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ ότι η εκ μέρους της υπογραφή της ΣΣΕ δεν συνιστά παραίτηση από το δικαίωμα προσβολής του νομοθετικού πλαισίου μονομερούς ρύθμισης αποδοχών των εργαζομένων και κάθε βασιζόμενης σε αυτό πράξης.
     Μετά και την υπογραφή της ΣΣΕ, η ευθύνη πλέον ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση, που θα πρέπει έστω και τώρα να τηρήσει τις προεκλογικές της δεσμεύσεις ώστε η χώρα να βγει το συντομότερο δυνατό από τα μνημόνια και με τη λήξη του μεσοπρόθεσμου να εφαρμοστεί ο σχετικός όρος της Σύμβασης που επαναφέρει το μισθολόγιο όλων στο καθεστώς που ίσχυε κατά την 31/12/2009.

            Στο πλαίσιο της συμφωνίας της νέας ΣΣΕ, το ΔΣ ενέκρινε επίσης τις παρακάτω Αποφάσεις:
 
 • Απόφαση 18739/11.11.2015 – Βρεφονηπιακοί σταθμοί
Το Δ.Σ. αποφάσισε την αύξηση της δαπάνης φύλαξης των παιδιών των εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ στου βρεφονηπιακούς σταθμούς έως του ποσού των διακοσίων εβδομήντα (270) € το μήνα για κάθε παιδί από τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους μέχρι τον Ιούλιο του επόμενου.  Η δαπάνη αυτή θα καταβάλλεται απευθείας στους βρεφονηπιακούς σταθμούς αφού προηγουμένως προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία Προσωπικού.
 
 • Απόφαση 18740/11.11.2015 – Εκμάθηση ξένης γλώσσας
Το Δ.Σ. ενέκρινε την κάλυψη μέρους της δαπάνης για την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας ανά παιδί εργαζομένου της ΕΥΔΑΠ ηλικίας από έξι (6) έως και δεκαοκτώ (18) ετών, μέχρι το ποσό των πεντακοσίων (500) € ετησίως.  Η τελική δαπάνη, όπως ορίζεται στον ισχύοντα πίνακα κλιμάκωσης, θα καταβληθεί μέσω μισθολογίου προσαυξημένη κατά 45%.
 
 • Απόφαση 18737/11.11.2015 – Διαδικασία χορήγησης εντόκων δανείων
Εγκρίθηκαν από το ΔΣ οι νέοι όροι χορήγησης των εντόκων δανείων προς τους εργαζόμενους, το ύψος των οποίων αυξάνεται ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας του εργαζόμενου στην Εταιρεία.

Τέλος το ΔΣ έλαβε και τις κάτωθι Αποφάσεις
 
 • Απόφαση 18738/11.11.2015 – Δωροεπιταγές Χριστουγέννων
Το ΔΣ ενέκρινε τη διάθεση του ποσού των 135.000 €, στην Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, που αφορά τη δαπάνη δώρων για τα παιδιά των εργαζομένων της Εταιρείας προκειμένου η ΕΥΑΕ να προβεί στην έκδοση δωροεπιταγών και στη διανομή τους.

 
 • Απόφαση 18706/14.10.2015 – Συνέχιση κοινωνικής πολιτικής της ΕΥΔΑΠ που απευθύνεται σε κοινωνικές ομάδες των πολυμελών οικογενειών και υπερηλίκων
 Το ΔΣ ενέκρινε τη συνέχιση της κοινωνικής πολιτικής της ΕΥΔΑΠ που απευθύνεται σε κοινωνικές ομάδες των πολυμελών οικογενειών και υπερηλίκων.   Οι εκπτώσεις που προβλέπονται αφορούν τρίτεκνες, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες με τρία παιδιά σε ποσοστό έκπτωσης από 10% έως και 60% σε λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης και υπερήλικες άνω των 75 ετών.
 
 • Απόφαση 18705/14.10.2015 – Πρόσληψη 175 ατόμων ως εποχικό προσωπικό
 Σύμφωνα με την Απόφαση αυτή, πρόκειται να προσληφθούν στην ΕΥΔΑΠ 175 άτομα με σύμβαση ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας και συγκεκριμένα 50 ΔΕ/Καταμετρητών, 25ΔΕ/Οδηγών και 100 ΥΕ/Εργατών.  Πάγια θέση μου είναι ότι η κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Εταιρείας θα επιλυθεί μόνο με την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού σύμφωνα με τον Κανονισμό Προσωπικού.

Για τις υπόλοιπες Αποφάσεις που έχουν ληφθεί κατά τις προηγούμενες συνεδριάσεις, θα ενημερωθείτε με νεότερη Ανακοίνωση μου.